Home AZRUEN

DOKTORANTURAYA DAXİL OLMAQ ÜÇÜN «MAKROMOLEKULLAR KIMYASI» ixtisası üzrə PROQRAM

06/12/2016

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

BAKI  DÖVLƏT  UNİVERSİTETİ

Təsdiq edirəm

“­­­­__27 ­__oktyabr 2016-cı il

2304.01 “Makromolekullar kimyası”

ixtisası üzrə fənn

P R O Q R A M I

Bakı Dövlət Universitetinin

kimya fakültəsinin Elmi Şurası

tövsiyə etmişdir.

BAKI – 2016

«MAKROMOLEKULLAR KIMYASI»

ixtisası üzrə DOKTORANTURAYA DAXİL OLMAQ ÜÇÜN

P r o q r a m ı

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyasının əsas anlayışları. Elementar tərkib vahidləri; makromolekula, polimerləşmə dərəcəsi, orta molekul kütləsi. Orta ədədi və orta kütləli molekul kütləsi. Molekul kütləyə görə paylanma. Makromolekul zəncirinin quruluşu. Xətti, şaxəli və tor quruluşlu polimerlər. Fəza-müntəzəm quru­luşlu polimerlər. Homo- və birgə polimerlər. Təbii və sintetik polimerlər.

Polimerlərin sintezi üsulları. Monomerin polimerə çevrilməsinin termo­dinamik cəhətdən mümkünlüyü. Yuxarı və aşağı sərhəd temperaturu.

Zəncirvari polimerləşmə və tipləri. Radikal polimerləşmə və onun elementar reaksiyaları. Inisiatorlar. Zəncirin ötürülmə reaksiyaları. Ingibitor və tənzimedi­cilər. Radikal polimerləşmənin kinetikası.

Radikal birgə polimerləşmə. Birgə polimerləşmə sabitləri və onların təyini üsulları.

Ion polimerləşmə və onun tipləri. Kation polimerləşmə. Kation polimer­ləş­mənin sürətinə müxtəlif amillərin təsiri. Kation polimerləşmənin kinetikası. Anion polimerləşmə. Müxtəlif katalizatorlar iştirakilə anion polimerləşmənin xüsu­siy­yət­ləri. Anion-koordinasyon polimerləşmə. Kompleks katalizatorlar iştira­kilə fəza-mün­təzəm quruluşlu polimerlərin alınması.

Tsiklik monomerlərin polimerləşməsi. Aktivatorlar. Polimerləşmə-depo­limer­ləşmə tarazlığı.

Polikondensləşmə və onun tipləri. Polikondesləşmədə əlavə reaksiyalar. Tsikl­ləşmə və polikondensləşmə reaksiyalarına müxtəlif amillərin təsiri. Karozers tən­liyi. Polikondesləşmə tarazlığı və alınan polimerin orta molekul kütləsi. Pilləli (miqrasiya) polimerləşmə.

Polimerlərin kimyəvi reaksiyalarının xüsusiyyətləri. Polimerlərin reaksiya sürətlərinə təsir edən amillər (“zəncir”, “qonşu”, “konformasiya”, “konfiqurasiya”, “qa­tı­lıq” effektləri). Polimerləşmə dərəcəsinin dəyişməməsi ilə gedən reaksiyalar. Polimeranaloji çevrilmələr. Polimerləşmə dərəcəsinin artması və azalması ilə gedən reaksiyalar. Tikilmə və destruksiya reaksiyaları. Polimerlərin modifika­siyası.Calaq və blok birgə polimerlər.

Polimerlərin ümumi xassələri. Polimer zəncirinin çevikliyi və ona təsir edən amillər. Termodinamik və kinetik çeviklik.

Polimerlərin aqreqat və faza halları. Amorf və kristal polimerlər. Amorf poli­merlərin üç fiziki halı. Şüşəvari, yüksəkelastiki və özülü axıcı hallar. Termo­me­xaniki əyrilər. Şüşələşmə və axıcılıq temperaturları.

Polimerlərin həll olması. Məhdud və qeyri-məhdud şişmə. Polimer məhlul­larının xüsusiyyətləri. Polimerlərin orta molekul kütləsinin təyini üsulları. Visko­zimetrik, osmometrik, krioskopik və ebuloskopik üsullar.

Polimer əsaslı kompozisiyalar haqqında ümumi məlumat.

 

 

ədəbiyyat.

  1. O.H. Əkbərov, A.Ə. Əzizov, E.O. Əkbərov. yüksəkmolekullu birləş­mələr, BDU nəşriyyatı, 2009, 366s.
  2. А.М. Шур. Высокомолекулярные соединения, М., 1981,656 с.
  3. А.А. Стрепихеев, В.А. Деревицкая. Основы химии высокомоле­кулярных соединений., М. Химия, 1976, 440 с.

 

 

 

Программа вступительных экзаменов в докторантуру по

специальности «Макромолекулярная химия».

Основные понятия  химии высокомолекулярных соединений. Макро­молекула, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Средне­чис­ловая и среднемассовая молекулярная масса. Распределение по молекулярной массе. Строение молекулярных цепей полимеров. Линейные, разветвлен­ные, сетчатые, полимеры. Стереорегулярные полимеры. Гомо- и сопо­лимеры. Синтетические и натуральные полимеры.

Методы синтеза полимеров. Термодинамическая возможность превращения мономера в полимер. Верхняя и нижняя предельная темпе­ратура. Цепная полимеризация и её типы. Радикальная полимеризация и её элементарные реакции. Инициаторы. Реакции передачи цепи. Ингибиторы и регуляторы. Кинетика радикальной полимеризации.

Радикальная сополимеризация. Константы сополимеризации и мето­ды их определения.

Ионная полимеризация и её типы. Катионная полимеризация. Факто­ры, влияющие на скорость катионной полимеризации. Кинетика катионной полимеризации.  Анионная полимеризация. Особенности анионной полимеризации в присутствии различных катализаторов. Анионно-коор­ди­на­цион­ная полимеризация. Синтез стереорегулярных полимеров в присутствии комплексных катализаторов.

Полимеризация циклических мономеров. Активаторы. Полимерии­зационное-деполимеризационное равновесие.

Поликонденсация. Типы поликонденсации. Побочные реакции при поликонденсации. Влияние различных факторов на реакции поликонден­сации и циклизации. Уравнение Карозерса. Поликонденсационное равновесие и средняя молекулярная масса полученного полимера. Ступенчатая (миграционная) полимеризация.

Химические реакции полимеров. Факторы, влияющие на скорость ре­ак­ции полимеров (эффекты «соседа», «цепи», «конформации», «конфигурации»). Реакции, идущие с изменением степени полимеризации. Полимераналогичные превращения. Реакции, идущие с увеличением и уменьшением степени полимеризации. Сшивание и реакции деструкции. Модификация полимеров. Блок- и привитые сополимеры.

Общие свойства полимеров. Гибкость макромолекулярной цепи и факторы, влияющие на неё. Термодинамическая и кинетическая гибкость.

Агрегатные и фазовые состояния полимеров. Аморфные и кристалл­лические полимеры. Три физических состояния аморфных полимеров. Стекловидное, высокоэластичное и вязкотекучее состояния. Термомеханические кривые. Температуры стеклования и текучести.

Растворение полимеров. Ограниченное и неограниченное набухание. Свойства полимерных растворов. Методы определения средней молекуляр­ной массы полимеров. Вискозиметрический, осмометрический, криоскопический и эбулиоскопический методы определения.

Основные сведения о полимерных композициях.

Литература.

  1. О.Г.Акперов, А.А.Азизов, Е.О.Акперов «Высокомолекулярные сое­динения», издательство БГУ, 2009, 366 с.
    1. А.М.Шур. Высокомолекулярные соединения, М., 1981, 656 с.
    2. А.А.Стрепихеев, В.А.Деревицкая. Основы химии высокомолеку­лярных соединений., М.Химия, 1976, 440с.

 

 

 

Bookmark and Share
© Baku State University