Home AZRUEN

DOKTORANTURAYA DAXİL OLMAQ ÜÇÜN “NANOKİMYA VƏ NANOMATERİALLAR” ixtisası üzrə PROQRAM

05/12/2016

 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

BAKI  DÖVLƏT   UNİVERSİTETİ

Təsdiq edirəm

__27__”  _oktyabr_____2016-cı il

2317.01 “NANOKİMYA VƏ NANOMATERİALLAR”

İXTİSASI ÜZRƏ FƏNN

P  R  O  Q  R  A  M I

Bakı Dövlət Universitetinin

kimya fakültəsinin Elmi Şurası

tövsiyə etmişdir.

B A K I -  2 0 1 6

“Nanokimya və nanomateriallar”

ИХТИСАСЫНДАН  ДОКТОРАНТУРАЙА QƏBUL İMTAHAN­LA­RININ

P R O Q R A M I

Nanokimyaya giriş. Nanohissəciklərin fiziki və kimyəvi alınma üsulları. Me­tal və metal iksidləri nanohissəciklərinin sintez metodları. Nanokarbon, xassə­ləri, tətbiqi.

Fülleren. Füllerenin quruluşu. Konus formalı füllerenlər. Karbon nano­bo­ru­la­rı, xassələri və tətbiqi. Füllerenlərin alınması və müxtəlif sahələrə tətbiqi. Fül­le­renlərin kimyəvi çevrilmələri. Qələvi, qələvi torpar və müxtəlif metalların fülleren molekuluna birləşməsi. Füllerenlərin alkil törəmələrinin formalaşması. Fülleren mo­lekulu ilə Dils-Alder reaksiyaları. Fülleren molekulunun dimerləşməsi, oliqo­merləşməsi, polimerləşməsi, hidrogenləşməsi. Füllerenlərin radikal larla reak­siya­ları. Füllerenlərin oksidləşməsi, halogenləşməsi.

Qızıl kimyəvi proseslərdə. Qızılı nanohissəciklərinin alınması, quruluşu, kim­yəvi xassələri, tətbiqi. Polimer əsaslı kompozitlərin hazırlanmasının laboratoriya üsulları. Elektrik xassəli polimer nanohissəciklər. Həndəsi formalı nanohis­sə­cik­lərin ölçüsünün təyini. Sferik, slindrik formalı nanohissəciklərin ölçülərinin hesablanması.

Polimer dendrimerlər, təbii  polimer dendrimerlər. Dendrimerlərin alınması. Dendrimerlərin katalitik xassələri. Polifenilen dendrimerlərinin sensor kimi tətbiqi. IV dərəcəli dendrimerlər. Dendrimerlərin karbon kompozitləri.CO və CO2 –ni müəy­yən edən sensorlar.

Qazların və buxarların məhlulda ayırd edilməsi. SO2 qazının ayırd edilməsi. Optiki aktiv izomerlərin ayırd edilməsi. Kation və anionların ayırd edilməsi. Dend­rimerlərin tibdə biosensor kimi istifadə olunması. PAMAM, tipli dendrimerlərin hüceyrələrin və bakteriyaların ayırd edilməsində istifadəsi.

Makromolekulyar quruluşa malik dendrimerlər. Ultranazik polimer təbəqələri yaratmaq üçün istifadə olunan makromolekulyar quruluşlu dendrimerlər. İfrat nazik örtüklərin yaranması.

Dendrimerlərin qlükozanın sensoru kimi istifadəsi. Beşinci və daha çox dərə­cəli dendrimerlər. Supromolekullu dendrimerlər.

Molekulyar mühərriklər: katenanlar, knotanlar, rotaksanlar, psevdorotaksanlar. Katenanların sintezi. 21.İkihəlqəli katenanlar, çoxhəlqəli katenanlar, xassələri.

Molekulyar maşınların tətbiqi. Knotan tipli polimer nanokompozitlərin alın­ması. Molekullar arasında hidrogen rabitəsi yaratmaq yolu ilə rotaksan mole­kul­larının sintezi. Yüksək molekullu rotaksan sistemlərin yaranması.

Molekulyar mühərriklərin işlənmə prinsipi, tətbiq sahələri, xassələri.Polimer nanoreaktorlar. Metal nanoreaktorların formalaşması. Metalın blok sopolimerə daxil edilməsi və polimer səthinə bərkidilməsi.

Nanohissəciklərin alınmasının kimyəvi metodları. Dispersiya dərəcəsi və aq­lo­me­rasiya qabiliyyəti. Metallar, ərintilər və nanokompozit materialların sintezi.

Sulu məhlulda gedən proseslər. Qeyri sulu məhlulda gedən proseslər.

Sonokimyəvi metodla metal nanohissəciklərinin alınması.

Prekursor  metodu ilə  və metal üzvi birləşmələr  metodu ilə metal nano­his­sə­cik­lərinin alınması. 32.Nanokeramik materialların alınması. Hidrotermiki və Sol-gel metodu

Çiləmə metodu ilə nanokristallik materialların sintezi və onların bərk cismlər üzərində bərkidilməsi.  Üyütmə metodu ilə qarışıq metalların sintezi. Nano hissə­cik­lərin maqnit xassələri, termiki stabilliyi, elektrik xassələri metal və metal ok­sid­ləri nanohissəciklərinin SAM ilə sintezi.

Nanokimyanın predmeti. Nanokimyanın əsas anlayışları. Nanohissəciklər., nanosistemlər. Nanoklasterlərin ümumi öarakteristikası.

Kimyəvi nanoreaktorlar. Qələvi və qələvi-torpaq metalların nanoklasterl\əri. Mis və sink yarımqrup  metallarının nanoklasterləri.

Nanokimyanın obyektləri. Birölçülü, ikiölçülü və üçölçülü strukturlar.Yeni növ karbon nanostrukturları. Fullerenlər və fulleritlər. Füllerenlər . Fullerenlərin quruluşu. Fullerenlər. Fullerenlərin homoloqları. C60 və C70. Fullerenlərin  alınma üsulları. Fullerenlərin kimyəvi xassələri. Fullerenlərin halogenləşmə reaksiyaları.

Karbon nanostrukturlarının yeni növləri. Qrafen. Qrafenin quruluş və xas­sə­ləri. karbon nanoboruları. karbon nanoborularının lazer sintez üsulu. Karbon nano­borularının alınma üsulları. Qrafitin elektroqövsvari üsulla xırdalanması.

Obyektlərin “aşağıdan yuxarıya” və “ yuxarıdan aşağıya” prinsipləri ilə yaradılması.

Nanohissəciklərin mexaniki dispersləşmə üsulu ilə alınması. Nanohis­səcik­lərin ultrasəs dispersləşmə üsulu ilə alınması. Nanohissəciklərin kimyəvi alınma üsulları. Kimyəvi reduksiya.

Nanohissəciklərin kimyəvi sintez üsulları. Nanohissəciklərin kriokimyəvi sin­tezi. Nanoquruluşlu obyektlərin tədqiqat metodları.

Skanedici elektron mikroskopiyası. Atom-qüvvə mikroskopunun iş rejimləri.

Polimer nanokompozitlər. Tor quruluşlu nanokompozitlər. Metal və ya yarım­keçirici komponentli nanokompozitlər.

Nanokimyəvi texnologiya və ətraf mühitin müdafiəsi.

 

Bookmark and Share
© Baku State University