Home AZRUEN

DOKTORANTURAYA DAXİL OLMAQ ÜÇÜN “NANOKİMYA VƏ NANOMATERİALLAR” ixtisası üzrə SUALLAR

05/12/2016

NANOKİMYA VƏ NANOMATERİALLAR

İXTİSASINDAN DOKTORANTURAYA

İMTAHAN SUALLARI

____________________________________________________________

1. Nanokimyaya giriş. Nanohissəciklərin fiziki və kimyəvi alın­ma üsulları.

2. Nanohissəciklərin alınmasının kimyəvi metodları. Dis­per­siya dərəcəsi və aq­lo­me­rasiya qabiliyyəti. Metallar, ərintilər və nanokompozit materialların sintezi.

3. Molekulyar mühərriklər: katenanlar, knotanlar, rotaksanlar, psevdorotaksanlar. Katenanların sintezi

4. Atom qüvvət mikroskopunun iş prinsipi.

5. Nanokimyəvi texnologiya və ətraf mühitin müdafiəsi

6. Metal və metal oksidləri nanohissəciklərinin sintez metodları

7. Sulu məhlulda gedən proseslər.

8. İkihəlqəli katenanlar, çoxhəlqəli katenanlar, xassələri.

9. Nanokimyanın predmeti

10. Nanokarbon, xassələri, tətbiqi

11. Qeyri sulu məhlulda gedən proseslər.

12. Molekulyar maşınların tətbiqi. Knotan tipli polimer nano­kompozitlərin alınması.

  1. 13. Nanokimyanın əsas anlayışları. Nanohissəciklər,   nano­klas­terlər.
  2. 14. Fülleren. Füllerenin quruluşu. Konus formalı füllerenlər

15. Sonokimyəvi metodla metal nanohissəciklərinin alınması.

16. Molekullar arasında hidrogen rabitəsi yaratmaq yolu ilə rotaksan molekullarının sintezi. Yüksək molekullu rotaksan sistemlərin yaranması.

17. Nanoklasterlərin ümümi xarakteristikası

18. Nanohissəciklərin kriokimyəvi sintezi.

19. Karbon nanoboruları, xassələri və tətbiqi, alınma üsulları.

20. Nanokeramik materialların alınması. Hidrotermiki və Sol-gel metodu

21. Molekulyar mühərriklərin işlənmə prinsipi, tətbiq sahələri, xassələri

22. Füllerenlər. Füllerenlərin homoloqları C60 vəC70

23.Nanoquruluşlu obyektlərin tədqiqat metodları.

24.Füllerenlərin alınması və müxtəlif sahələrə tətbiqi. Fül­le­ren­lərin kimyəvi çevrilmələri. Qələvi, qələvi torpar və müxtəlif metalların fülleren molekuluna birləşməsi.

25. Üyütmə metodu ilə qarışıq metalların sintezi.

26. Polimer nanoreaktorlar. Metal nanoreaktorların forma­laş­ması

27. Mis və sink yarımqrup metallarının nanoklasterləri.

28. Skanedici elektron mikroskopiyası

29. Füllerenlərin alkil törəmələrinin formalaşması.Fülleren mo­lekulu ilə Dils-Alder reaksiyaları.

30. Nanohissəciklərin maqnit xassələri, termiki stabilliyi, elek­trik xassələri metal və metal oksidləri nanohissəciklərinin SAM ilə sintezi.

31. Metalın blok sopolimerə daxil edilməsi və polimer səthinə bər­kidilməsi.

32. Nanokimyanın obyektləri. Birölçülü, ikiölçülü, üçölçülü strukturlar

33. Atom-qüvvə mikroskopunun iş rejimləri

  1. 34.Fülleren molekulunun dimerləşməsi, oliqomerləşməsi, poli­mer­ləşməsi, hidro­genləşməsi.

35. Yeni növ karbon nanostrukturları. Fullerenlər və fulleritlər

36. Polimer nanokompozitlər. Tor quruluşlu nanokompozitlər

37.Füllerenlərin radikal larla reaksiyaları. Füllerenlərin oksid­ləş­məsi, halogen­ləşməsi.

38. Metal və ya yarım­keçirici komponentli nanokompozitlər.

39. Qızıl kimyəvi proseslərdə. Qızılı nanohissəciklərinin alın­ma­sı, quruluşu, kimyəvi xassələri, tətbiqi.

40. Karbon nanoborularının lazer sintez üsulu

  1. 41. Polimer əsaslı kompozitlərin hazırlanmasının laboratoriya üsulları. Elektrik xassəli polimer nanohissəciklər

42. Həndəsi formalı nanohissəciklərin ölçüsünün təyini. Sferik, slindrik formalı nano­hissəciklərin ölçülərinin hesablanması.

43.Polimer dendrimerlər, təbii  polimer dendrimerlər. Den­dri­mer­lərin alınması.

44. Obyektlərin “aşağıdan yuxarıya” və “ yuxarıdan aşağıya” prinsipləri ilə yaradılması.

45. Nanoquruluşlu obyektlərin tədqiqat metodları

46. Dendrimerlərin katalitik xassələri. Polifenilen dendrimer­lə­rinin sensor kimi tətbiqi. IV dərəcəli dendrimerlər.

47. Füllerenlərin alkil törəmələrinin formalaşması.

48. Nanohissəciklərin mexaniki dispersləşmə üsulu ilə alınması

49. Dendrimerlərin karbon kompozitləri.CO və CO2 –ni müəy­yən edən sensorlar

50. Nanohis­səcik­lərin ultrasəs dispersləşmə üsulu ilə alınması.

51. Qazların və buxarların məhlulda ayırd edilməsi. SO2 qa­zının ayırd edil­məsi.Optiki aktiv izomerlərin ayırd edilməsi. Kation və anionların ayırd edilməsi.

52.Dendrimerlərin tibdə biosensor kimi istifadə olunması. PAMAM, tipli dendri­merlərin hüceyrələrin və bakteriyaların ayırd edilməsində istifadəsi.

53. Metal və ya yarım­keçirici komponentli nanokompozitlər.

54. Makromolekulyar quruluşa malik dendrimerlər. Ultranazik polimer təbəqələri yaratmaq üçün istifadə olunan makro­mo­lekulyar quruluşlu dendrimerlər. İfrat nazik örtüklərin ya­ran­ması.

55. Polimer əsaslı kompozitlərin hazırlanmasının laboratoriya üsulları. Elektrik xassəli polimer nanohissəciklər.

56. Molekulyar mühərriklər: katenanlar, knotanlar, rotak­san­lar, psevdorotaksanlar. Katenanların sintezi

57.   Dendrimerlərin qlükozanın sensoru kimi istifadəsi. Beşinci və daha çox dərəcəli  dendrimerlər. Supromolekullu den­dri­mer­lər.

58. Çiləmə metodu ilə nanokristallik materialların sintezi və on­ların bərk cismlər üzərində bərkidilməsi

Bookmark and Share
© Baku State University