Home AZRUEN

DOKTORANTURAYA DAXİL OLMAQ ÜÇÜN "Neft kimyası" ixtisası üzrə SUALLAR

18/01/2018

2314.01-“Neft kimyası” ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul sualları

1. Neftin mineral və üzvi mənşəyi haqqında hipotezlər

2. İzoprenoid quruluşlu parafinlər və onların neftin əmələ gəlməsində rolu

3. Neftin aromatik sıra karbohidrogenlərinin qaz və ma¬ye fazada oksidləşməsi

4. Neftin ağır fraksiyalarının kokslaşdırılması

5. Yağların antioksidləşdirici və korroziyaya qarşı xassələrinin yaxşı-laşdırılması

6. Neft karbohidrogenlərinin mənşəyi (əmələ gəlməsi)

7. Qaz və maye parafinlərin hidrat və klatratları

8. Alkilbenzolların oksidləşməsindən alınan maddələr əsasında sənaye əhəmiyyətli maddələrin sintezi

9. Katalitik krekinqdə müxtəlif sinif karbohidro¬gen¬lərin kimyəvi çevrilmələri

10. Yanacaqların kimyəvi stabilləşdirilməsi

11. Neft və qaz komponentlərinin fiziki-kimyəvi ayrılma üsulları haqqında müasir təsəvvürlər

12. Neftin tsiklik karbohidrogenləri. Politsiklik karbo¬hid¬rogenlər

13. Neftin kükürdlü birləşmələrinin neft və neft məh¬sul¬larından ayrılması və kimyəvi çevrilmələri

14. Neft məhsulları əsasında səthi aktiv maddələrin sintezi

15. Motor yağları, onların keyfiyyətinin yax¬şılaş¬dırıl¬ması üsulları

16. Neft və neft məhsullarının tərkibinin tədqiqində istifadə olunan müasir analiz metodları

17. Adamantanın əmələ gəlməsi haqqında təsəvvürlər

18. Katalitik krekinq. Prosesin kimyası

19. Sintetik yuyucy maddələrin təsir mexanizmi və onların təsirinin fiziki-kimyəvi əsasları

20. Karbürator yanacaqları. Yanma prosesi, onun kim¬yası

21. Xromatik analizin elmi əsasları

22. Parafin və naften sıra karbohidrogenlərin oksid¬ləş¬mə reaksiyaları

23. Neftin okigenli və azotlu birləşmələri, onların neft məhsullarından ayrılma üsulları

24. Katalitik krekinq prosesinə təsir edən amillər

25. Karbürator mühərriklərində detonasiya hadisəsinin baş vermə səbəbləri

26. Xromato-kütlə spektroskopiyası neftin fərdi bir¬ləş¬mə¬lərinin quruluşunun müəyyən edilməsində ən vacib üsul kimi

27. Parafin karbohidrogenlərinin maye və buxar fa¬za¬da katalitik və qeyri katalitik oksidləşmə reak¬si¬ya¬larının mexanizmi

28. Asfaltenlərn quruluşu ilə əlaqədar müasir təsəv¬vürlər

29. Katalitik riforminq prosesi. Prosesin kimyası və termodinamikası

30. Yağların donma temperaturunun yaxşılaşdırılması

31. NMR- spektroskopiyasının neftin ağır frak¬siya¬larının analizində tədqiqi

32. Neftin parafin sıra karbohidrogenlərinin halo¬gen¬ləş¬mə reaksiyalarında müşahidə olunan qanuna¬uyğun¬luqlar

33. Asfaltenlərin kimyəvi xassələri

34. Pirolizin maye məhsullarının kompleks emalı ilə əlaqədar fikirlər

35. Yağların özlülüyünün yaxşılaşdırılması

36. Neftin əsas komponentləri-parafinlər, tsiklopa¬rafin¬lər və onların neft-kimyəvi sintezdə rolu

37. Neftin heteroatomlu birləşmələri haqqında ümumi məlumat

38. Neft məhsulları əsasında asetaldehid, akrolein, akri¬lo¬nitril, vinilasetat və akril turşusunun alınma üsul¬ları və tətbiq sahələri

39. Piroliz qazlarının ayrılma üsulları

40. Yağların yağlama xassələrinin yaxşılaşdırılması

41. Parafin karbohidrogenlərinin sənaye əhəmiyyətli oksidləşmə prosesləri (C1-C40)

42. Naften sıra karbohidrogenlərdə tsiklin böyüməsi və kiçilməsi ilə gedən izomerləşmə reaksiyaları

43. Neft-kimya sənayesində olefinlərin alınma üsulları

44. Kokslaşma məhsulları və prosesin kimyası

45. Dizel və reaktiv yanacaqları, onların keyfiyyətinn yaxşılaşdırılması üsulları

46. Neftin əsas komponentləri-parafinlər, tsiklopa¬rafin¬lər və onların neft-kimyəvi sintezdə rolu

47. Tsikloparafinlərin oksidləşmə məhsulları əsasında texniki əhəmiyyətli məhsulların sintezi

48. Hidrokrekinq prosesi. Prosesin kimyası

49. Yağların yuyucu və dispersləşdirici xassələrinin yaxşılaşdırılması

50. Neft karbohidrogenləri əsasında freonların alınması

51. Aromatik karbohidrogenlərin alkilləşmə reaksiyaları əsasında texniki əhəmiyyətli məhsulların sintezi

52. Riforminq prosesində istifadə olunan katalizatorlar

53. Sürtkü yağlarına əlavələr

54. Tsikloparafinlərin oksidləşmə reaksiyaları. C5-C12 naftenlər əsasında uyğun tsiklik ketonların və ikiəsaslı turşuların alınması

55. Neftin aromatik karbohidrogenləri neft-kimyəvi sintezdə xammal kimi

56. Neft məhsulları əsasında dien karbohidrogenlərinin sənayedə alınma üsulları , tətbiqi

57. Katalitik hidrotəmizləmə prosesi. Prosesin kimyası

58. Sintetik baza yağları, I, II, III, IV nəsl yağları

59. Parafin karbohidrorgenlərin aromatiklərə çevril¬mə¬sində aralıq mərhələlər

60. Doymamış karbohidrogenlər neft-kimyəvi sintez¬də xammal kimi

61. Neft distillatlarının təmizlənmə üsullarının elmi əsasları

62. Hidrodealkilləşmə reaksiyaları, növləri və məq¬sə¬di

63. Transmissiya və hidravlik yağları

64. Neftin parafin karbohidrogenlərinin dehidro¬gen¬ləş¬məsi

65. Yüksək oktan ədədli komponentlərin alınmasında alkilləşmə reaksiyaları

66. Riforminq prosesinə təsir edən amillər

67. Yağların xassələri və onların qiymətləndirilməsi metodları

68. Neft karbohidrogenlərinin izomerləşmə reaksiyaları

69. Piroliz qazlarının ayrılma üsulları

70. Naften karbohidrogenlərinin qaz və maye fazada termiki çevrilmələri

71. Karbürator yanacaqları, yanma prosesi, onun kimyası

72. Alkilləşmə reaksiyalarının mexanizmi və işlədilən katalizatorlar

73. Termiki krekinq prosesində radikalların əmələ gəlməsi və onların çevrilmə reaksiyaları

74. Alkilaromatik sıra karbohidrogenlərin dehidro¬gen¬ləşməsində bi- və çoxfunksiyalı monomerlərin isteh¬salı

75. Neft məhsulları əsasında kation və anion səthi aktiv maddələrin istehsalı

76. Katalitik krekinq katalizatorları

77. Etilen sıra karbohidrogenlərin halogenli törəmə¬lə¬rinin istehsalı və onların neft-kimyəvi sintezdə tət¬bi¬qi

78. Sintetik yuyucu maddələrin təsir mexanizmi və onların təsirinin fiziki-kimyəvi əsasları

79. Neft emalında katalitik proseslər

80. Sintetik baza yağları, I, II, III, IV nəsl yağları

Bookmark and Share
© Baku State University