Home AZRUEN

DOKTORANTURAYA DAXİL OLMAQ ÜÇÜN «Qeyri-üzvi kimya» ixtisası üzrə SUALLAR

09/12/2016

Qeyri-üzvi kimya”  ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul

sualları

 

 

1.Termodinamikanın əsas elemntləri(U,H,S)

2. Reaksiyanın sürəti.I tərtib dönməyən reaksiyalar

3. Atom orbitallarının elektronlarla dolma ardıcıllığı,Kleçkovski qaydası

4.V A qrup elementlərinin ümumi xarakteristikası,mühüm birləşmələri

5. Dəmir ailəsi elementlərinin ümumi xarakteristikası

6.Dövri qanun qeyri-üzvi kimyanın inkişafının əsası kimi.Elementlərin dövri dəyişən xassələri

7. Vernerin koordinasiya nəzəriyyəsi,onun əsas müddəları(daxili və xarici sfera,koordinasiya ədədi)

8.Yarımkeçirici birləşmələrin sintez üsulları.Birbaşa və dolayı sintez

9. Fe2+ və.Fe3+ ionlarının oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları,onların termodinamiki xarakteristikası

10.f-elementlərinin ümumi xarakteristikası, alınması,xassələri

11Radioaktiv çevrilmələrin növləri.Yarımçevrilmə dövrü və radioaktiv parçalanma sabiti

12.Kimyəvi tarazlıq.Tarazlıq sabitinin müxtəlif ifadələri

13. Maye halda məhdud həll olmaya malik sistemlər

14. Xalkogenidlər

15.Alüminium.Alüminotermiya.Alüminium duzlarının hidrolizi

16.Təsirsiz qa molekullarının elektron quruluşunun xüsusiyyətləri.Təsirsiz qazların tətbiqi.

17.Kataliz.Katalitik proseslər

18.Osmos hadisəsi.Osmos təzyiqi.

  1. 19.III A qrup elementləri,Tl birləşmələri,xassələri

20. Bor turşuları və duzları.Boraks,onun hidrolizi prosesinin xüsusiyyətləri

21.Kovalent rabitə.Molekulyar orbitallar nəzəriyyəsi,σ və π rabitə.Bağlayıcı və dağıdıcı orbitallar

22.Termodinamikanın I qanunu.İstilik,iş və kimyəvi reaksiyalar zamanı enerjinin dəyişməsi

23. Bərk fazanın tədqiqi üsulları.DTA,RFA və s.

24.d-elementlərinin ümumi xarakteristikası, alınması,xassələri

25. Borun hidrogenli birləşmələri, alınması,xassələri və tətbiqi

26. Molekullararası qarşılıqlı təsir qüvvələri

27. Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları. Oksidləşmə reduksiya potensialı

28.Maddələrin təmizlənmə üsulları(zonalı əritmə və Çoxraliski üsulları)

29. VII B qrup elementlərinin ümumi xarakteristikası

30. Təbii və süni silikatlar.Şüşə

31. Hidrogen atomu və ionun elektron qruluşunun xüsusiyyətləri.Hidrogenin izotop tərkibi

23. Bərk cisimlərdə kimyəvi əlaqə.Valent və keçiricilik zonası

33.Osmos hadisəsi.Osmos təzyiqi,Vant–Hoff qanunu

34. Azotun təbii birləşmələri,alınması xassələri

35.Pt ailəsi elementləri

36. Radioaktivlik,α,β,γ parçalanma.Yarımparçalanma dövrü

37.Faza,komponent,sistem anlayışları.Gibbsin fazalar qaydası

38. Hidroliz.Hidrolizin mexanizmi

39. Almazabənzər yarımkeçirici birləşmələr

40.Sulfat turşusu istehsalının əsas prinsipləri.Oleum,sulfatlar,tiosulfatlar

41. Atom orbitallarının elektronlarla dolma ardıcıllığı,minimum enerji prinsipi

42. Bərk məhlul əmələ gətirən ikikomponentli sistemlər

43. Maddələrin monokristal halında alınma üsulları

44. IV əlavə yarımqrup elementləri

45. p-elementlərinin xassələri və tətbiqi

46.Hidrogen atomu,molekulu müqayisəli xarakteristikası

47. Gərginlik sırası və onun termodinamiki əsaslandırılması,Nernest tənliyi

48. Maye halda məhdud həllolmaya malik olan sistemlər

49. s-elementlərinin ümumi xarakteristikası

50. Yodun oksigenli birləşmələri

51. Dövri qanun qeyri-üzvi kimyanın inkişafının əsası kimi.Elementlərin dövri dəyişən xassələri

52. Həll olma,həll olma zamanı istilik hadisələri

53. Yarımkeciricilərin təmizlənmə üsulları

54. Dəyişən tərkibli xalkogenidlər

55. p- elementlərinin ümumi xarakteristikası

56. İon,kovalent və metal əlaqəsi

57. Termokimya haqqında anlayış.Hess qanunu və onun nəticələri

58. Üçkomponentli sistemlərin trianqulyasiyasının əsasları

59.Mis yarımqrup elementləri,elektron qruluşu,alınması,birləşmələri və xassələri

60.Fosfor turşuları və fosfatların quruluşu.Təbii fosfatlar.Fosforlu gübrələrin sənaye istehsalı

61. İon,kovalent və metal əlaqəsi

62. Termokimya haqqında anlayış.Hess qanunu və onun nəticələri

63. Üçkomponentli sistemlərin trianqulyasiyasının əsasları

64.Mis yarımqrup elementləri,elektron qruluşu,alınması,birləşmələri və xassələri

65.Fosfor turşuları və fosfatların quruluşu.Təbii fosfatlar.Fosforlu gübrələrin sənaye istehsalı

66.Kimyəvi kinetika,reaksiya sürətinə təsir edən amillər

67. Bərk məhlullar,onun növləri

68.Atom orbitallarının elektronlarla dolması ardıcıllığı.Pauli prinsipi,Kleçkovski qaydası,Hund qaydası

69.Natrium,təbii birləşmələri.Natrium hidrid,peroksid birləşmələri

70.Qallium,alınması,xassələri və tətbiqi

71.Kimyəvi kinetika,reaksiya sürətinə təsir edən amillər

72. Bərk məhlullar,onun növləri

73.Atom orbitallarının elektronlarla dolması ardıcıllığı.Pauli prinsipi,Kleçkovski qaydası,Hund qaydası

74.Natrium,təbii birləşmələri.Natrium hidrid,peroksid birləşmələri

75.Qallium,alınması,xassələri və tətbiqi

76. Turşu-əsas nəzəriyyəsi

77.Maddələrin aqreqat halları.Bərk halın xüsusiyyətləri

78. Lantonoidlərin elektron quruluşu

79.Xalkogenidlərin alınmaları,xassələri və birləşmələri

80.Nadir torpaq  elementləri.Sc,Y,La onların elektron quruluşu

81.Atomun quruluşunun mürəkkəbliyi

82. Kompleks birləşmələr,klatratlar

83. Elektroliz.Maddələrin təmizlənmə üsulları

84. II A qrup elementlərinin xassələri

85. Xalkogenidlərin tətbiq  sahələri

86.Atom orbitallarının elektronlarda dolma ardıcıllığı,minimum enerji prinsipi

87. Bərk cisimlərdə kimyəvi əlaqə.Zona nəzəriyyəsi haqqında anlayış.Valent və keçiricilik zonası

88. Gibbsin fazalar qaydası,sistem ,komponent,faza,sərbəstlik dərəcəsi haqqında anlayış

89. Oksigen ,onun bioloji rolu və qeyri-üzvi proseslərin həyata keçirilməsində rolu.Ozon,xassələri

90.Antimonit və antimonatlar.Stibium sulfidləri.

91.Atom orbitallarının elektronlarda dolma ardıcıllığı,minimum enerji prinsipi

92. Bərk cisimlərdə kimyəvi əlaqə.Zona nəzəriyyəsi haqqında anlayış.Valent və keçiricilik zonası

93. Gibbsin fazalar qaydası,sistem ,komponent,faza,sərbəstlik dərəcəsi haqqında anlayış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
© Baku State University