Home AZRUEN

DOKTORANTURAYA DAXİL OLMAQ ÜÇÜN \"Qeyri-üzvi kimya\" ixtisası üzrə SUALLAR

17/01/2018

Ümumi ve qeyri-üzvi kimyadan fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantura və dissertanturaya qəbul imtahanı üçün suallar

1. Kimyanın stexiometrik qanunları

2. Atomun quruluşu modelləri

3. Bor postulatları

4. Heyzenberqin qeyri müəyyənlik prinsipi. De-Broyl tənliyi

5 Şvedinger tənliyi. Kvant ədədləri

6 Elektronların atom orbitalları ürə paylanması

7 Dövrü qanun və Dövrü sistem

8 Kimyəvi əlaqə və onun əsas xüsusiyyətləri

9 Kovalent əlaqə və onun əmələ gəlmə mexanizmi

10 Kovalent əlaqənin xüsusiyyətləri

11 Molekulyar əlaqələr metodu

12 İon,Metallik əlaqə, onlrın əmələ gəlmə mexanizmi və xüsusiyyətləri

13 Qeyri-üzvi sistemlərin tədqiqi üsulları

14 Kimyəvi termodinamikaninn əsas anlyışları

15 Termodinamikanın 1-ci qanunu

16 Termodinamikanin 2-ci və 3-cü qanunu

17 İstilik effekti və termokimyəvi proseslər. Hess qanunu

18 Hibs Helmhoes enerjisi. Proseslərin öz-özünə getməsi

19 Kimyəvi kinetikanın əsasları

20 Kimyəvi kinetikanın əsas qanunu- kütlələrin təsiri qanunu

21 Kimyəvi reaksiyalarin sürətinin tepuraturdan asılılığı. Arrenius tənliyi

22 Homogen və heterogen kataliz

23 Dönər və dönməz reaksiyalar. Kimyəvi tarazlıq

24 Raksiyanın tərtibi və molekulyarlığı

25 Kimyəvi reaksiyaksiyaların yerdəyişməsi. Le-Şatelye prinsipi

26 Məhlullar, məhlulların təsnifatı

27 Həllolma,həllolma əmsalı

28 Məhlulların qatılığının ifadə üsulları

29 Həllolma zamanı istilik hadisələri

30 Bərk məhlullar diaqram tipləri, Daltnoid və Bertolidlər

31 Elektrolit və qeyri elektrolitlər. Elektrolitik dissosasiy nəzəriyyəsi

32 Elektrolitik disssosiyanın mexanimzmi. Dissosiyasiya dərəcəsi

33 Dissosiyasiya dərəcəsinə təsir edən amillər

34 Hidroliz. Hidroli mexanizmi

35 Elektroliz. Elektroliz qanunları

36Gərginlik sırası və onun termodinamiki  əsaslandırıl-ması,Nernst tənliyi.

36.Kompleks birlesmeler,iomerliyi ve dəvmlılığı

37Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları və onlrın tipləri

37 Qurğuşun akummulyatorlar dolma və boşalma reaksiyaları

38 Hidrogenin alinması xassələri atomar və molekulyar hidrogenin müqayisəli xarakteristikası

39 Hidroidlər nlrın təsnifatı

40Oksigen, onun bioloji rolu və qeyri- üzvi proseslərin həyata keçirilməsində rolu. Ozon, xassələri.

40 Su quruluş və xassələri.Hal diaqramı H2O2 quruluş və xassələri

41 Hallogenlər ümumi xarakteristikası. F alınmsı xassələri. HF onun polimer quruluşu

42 Xlor təbiətdə tapılması. Alınması xassələri

43 Xlorun oksigenli birləşmələri və turşular

44 Xlor və fülor molekullarının müqayisəli xarakteristikası

45Yodun oksigenli birləşmələri və turşuları.Inter halloid birlesmeler

45 Oksohallogenidlər

46 İnter halloid birləşmələr

47 6-cı A qrup elementləri ümumi müqayisəli xarakteristikası. Kükurd təbiətdə tapılması alınması xassələri

48 Kükürdün modifikasiya keçidləri hal diaqramı

49 Kükürd birləşmələri. H2SO4 istehsalı

50 Kükürdün hidrogenli birləşmələri sulfanlar,tiosulfit,tiosulfatlar

51 SO3 monomer və trimer halı

52 Azot təbii birləşmələri. Xassələri Azot oksidləri

53 5-ci A qrupun ümumi xarakteristikası. Azot və Fosfor molekul və atomunun müqayisəsi

54 Azotun hidrogenli birləşmələri

55 Nitrat turşusu xassələri

56 Fosfor təbiətdə tapılması, alınması və xassələri

57 Fosfin, fosfonium ionu onların alınması, xassələri

58 1-ci A qrup elementləri alınması, xassələri

59 Soda onun alınma üsulları

60 Qələvi torpaq metalları alınma üsulları, xassələri

61 Suyun codluğu onun aradan qaldırılma üsulları

62 3-cü A qrup elementləri Bor alınması xassələri

63 Bornlar, Borazol alınmaları, xassələri

64 Aliminum təbiətddə tapılması, alınması, xassələri

65 4-cü A qrup elementləri Karbon onun birləşmələri və xassələri

66 Sianid,sianat ,rodanidlər alınması, xassələri

67 Silisium birləşmələri,  xassələri

68 Təsirsiz qazlar. Ksenon, birləşmələri, xassələri.

69.SiO2 karkas quruluşu, modofokasiya və keçidləri.

70.Silikat sənayesi

71. Ge yarımqrup elementləri, alınmaları və xassələri, ά və β qaly turşuları, alınması və xssələri.

72. As yarımqrup elementləri, alınmaları və xassələri.

73.Arsenat, stibiat və bismutatlar

74. Cr, Mo, V birləşmələri, xssələri

75.Xromatların bixromatlara və əksinə keçmə şəraiti

76.Titanatlar, çirkonatlar, hafnatlar, alınmaları və xassələri, Titanil ionu,onun birləşmələri

77.V, Mo, Ta , alınmaları və xassələri, mühüm birləşmələri, Vanadil ionu.

78.Fe-triadası elementləri, birləşmələri,.Ferritlər, Ferratlar

79.Pt ailəsi elementləri ,alınmaları və xassələri.

80.Mn, Tc, Re alınmaları və xassələri, kompleks birləşmələri.

81.Os və İr alınmaları və xassələri.

82. d-keçid elementlərinin karbonilli birləşmələri.

83.d-kecid elementlerinin kompleks birlesmeleri

84 f –elementlərinin ümumi xarakteristikası, alınma üsulları və xassələri.

85 Gibbsin fazalar qaydası, sistem, komponent, faza, sərbəstlik dərəcəsi haqqında.

86 Üçkomponentli sistemlərin trianqulyasiyasının əssları.

87 Bərk cisimlərdə kimyəvi əlaqə. Zona nəzəriyyəsi haqqında anlayış. Valent və keçiricilik zonası.

88Bertolid və daltonidlər.

89 Bərk fazanın tədqiqi üsulları. DTA, RFA və s.

90 Maddələrin monokristal halında alınma üsulları.

91 Yarımkeçirici birləşmələrin sintezi üsulları. Birbaşa və dolayı sintez.

92 Yarımkeçiricilərdə kimyəvi əlaqə.

93 Yarımkeçiricilərin təmizlənmə üsulları.

94 Almazabənzər yarımkeçirici birləşmələr.

95  Turşu-əsas nəzəriyyələri.

96 Radioaktivlik. α, β, γ parçalanma. Yarımparçalanma dövrü.

Bookmark and Share
© Baku State University