Home AZRUEN

DOKTORANTURAYA DAXİL OLMAQ ÜÇÜN Üzvi kimya ixtisası üzrə SUALLAR

04/11/2015

DOKTORANTURAYA DAXİL OLMAQ ÜÇÜN SUALLAR

Üzvi kimya ixtisası üzrə

 1. Mezomer və elektromer effektlər
 2. Alkenlərə halogenin birləşməsi, reaksiyanın mərhələli getməsinin izahı
 3. Sadə efirlər, alınması və xassələri
 4. Karbohidratlar, təsnifatı, qlükozanın quruluşunun təsdiqi
 5. Naftalin, alınması, onun aromatik birləşmə kimi xassələri
 6. Alkanların halogenləşmə reaksiyaları, seçiciliyin halogeninin təbiətindən asılılığı.
 7. Birəsaslı karbon turşularının efirləşmə və halogenləşmə reaksiyaları.
 8. Okso-birləşmələr, karbonil qrupun quruluşu, aktivliyinə təsir edən amillər.
 9. Aromatik sulfoturşular, alınması reaksiyası, onun dönən olması.
 10. Anilin, alınması və əsaslığı.
 11. Alkanların sulfoxlorlaşma və sulfooksidləşmə reaksiyaları, onların praktiki əhəmiyyəti.
 12. Asetilenin turşu xassəyə malik olması və reaksiyaları
 13. Spirtlər, ikili spirtlərin Oppenauerə görə  ketonlara oksidləşməsi.
 14. Monoşəkərlər, monoaldozaların optiki izomerləri.
 15. Aromatik  nüvədə elektrofil əvəzlənmə reaksiyaları.
 16. İnduksiya effekti, onun karbon turşuları və onların törəmələri əsasında izahı.
 17. Aldehid və ketonların maqneziumüzvi birləşmələrlə reaksiyası əsasında  birli, ikili və üçlü

spirtlərin alınması.

 1. Spirtlər, spirtlərin hidrogenhalogenidlərlə  reaksiyaları.
 2. Aromatiklik  və  onun  şərtləri.
  1. Malon turşusu  efirində  metilen qrupun hidrogen atomlarının mütəhərrik olması və onun əsasında  sintezlər.
  2. Alkenlərin sənaye alınma üsulları, E,Z-izomerliyi və birləşmə reaksiyaları.
  3. Aldehid və ketonlar, halogenləşməsi, reaksiya sürətinin halogen atomunun təbiətindən asılı olması.
  4. Karbon turşuların törəmələri, efirlərin və amidlərin alınması və xassələri.
  5. Aromatik aminturşular, p-aminbenzoy turşusu əsasında  dərman maddələrinin alınması.
  6. Azobirləşəmələr, nomenklaturu, azoəlaqələnmə reaksiyaları
  7. Sadə efirlər, H2SO4 və Al2O3 iştirakında onların birli spirtlərdən alınması
  8. Aromatik aminlər, əsaslıqları, elektrofil əvəzlənmə reaksiyaları
  9. Malein və fumar turşuları, alınması, fiziki və kimyəvi xassələri.
  10. Aromatik sulfoturşular, alınması, sulfoqrupun ayrılması ilə gedən reaksiyalar.
  11. Trifenilmetan boyaqları.
  12. Turşu və  əsaslar, onların gücünə təsir edən amillər
  13. Alkenlər, onların dimerləşmə, polimerləşmə və alkilləşmə reaksiyaları.
  14. Aminlər, fəza quruluşu, əsaslıqları. Üç müxtəlif əvəzli aminlərin optiki qeyri fəal olması
  15. C3 - C6 – Alitsiklik birləşmələrin konformasiyaları, sabitliklərinə təsir edən amillər.

35.Aromatik  turşular.Benzoy  turşusu,alınması  və  xassələri.

36.Alkanların  oksidləşmə  reaksiyaları  və  onların  praktiki  əhəmiyyəti.

37.Alkenlərin  sənaye  alınma  üsulları  və  izomerləri.

38.Asetosirkə  efiri,alınması, tautomerliyi, onun  həlledicinin  təbiətindən  asılılığı.

39.Birəsaslı  karbon  turşuları, onların  efirləşmə  reaksiyasının  mexanizmi.

40.Aromatiklik  və  onun  şərtləri.

41.Asetilen  karbohidrogenləri, alınma  üsulları, üçqat  rabitəyə  birləşmə  reaksiyaları.

42.Dien  karbohidrogenləri, alınma  üsulları. Divinilə  1,2  və  1,4-birləşməyə  təsir  edən  amillər.

43.Aromatik  karbohidrogenlərin  halogenli  törəmələri, alınma  üsulları  və  xassələri.

44.Alitsiklik  birləşmələr, təsnifatı  və  gərginliyin  növləri.

45.Trifenilmetan  boyaqları.

46.Hiperkonyuqasiya, onun  mahiyyəti  və  təzahür  etməsi.

47.C=C  rabitəsinə  elektrofil  birləşmə  reaksiyaları.Markovnikov  reaksiyası.

48.Birəsaslı  karbon  turşuları, onların  sənaye  alınma  üsulları.

49.Aromatik  sulfoturşular, alınması, suloqrupun  ayrılması  ilə  gedən  reaksiyalar.

50.Azobirləşmələr, nomenklaturu, azoəlaqələnmə  reaksiyakarı.

51.Mezomerlik  halı, onun  yaranma  mexanizmi.

52.Sadə  efirlər, onlarin  hidrogenhalogenidlərlə  parçalanma  reaksiyaları.

53.İkiatomlu  spirtlər, alınması  və  pinakolin  qruplaşması.

54.Asetosirkə  efiri, alınma  üsulları, onun  keton  və  turşu  parçalanma  reaksiyaları.

55.Malein  və  fumar  turşuları, alınması, fiziki və kimyəvi xassələri.

56.İnduksiya  effekti, karbon  turşuları  törəmələri  əsasında  onun  izahı.

57.Alkanların  oksidləşmə  reaksiyaları  və  onların  praktiki  əhəmiyyəti.

58.Qliserin, alınması  və  xassələri.

59.İkiəsaslı  doymuş  turşular.Oksalat  və  malon  turşularının  parçalanma  reaksiyaları.

60.Aromatik  turşular.Benzoy  turşusu, alınması  və  xassələri.

61.Üzvi  birləşmələrdə  elektron  effektləri.

62.Etilenə  halogenlərin  birləşmə  reaksiyaları,onun  mərhələli getməsinin  təsdiqi.

63.Birəsaslı  karbon  turşuları, karboksil  qrupunun  quruluşu, turşuluğa  təsir  edən  amillər.

64.Aromatik  halogenli  birləşmələr, onların  nukleofil  əvəzlənmə  reaksiyaları.

65.Aromatik  aminlər, əsaslıqları, elektrofil  əvəzlənmə  reaksiyaları.

66.Rezonanslıq, onun  şərtləri, birləşmənin  reaksiya  qabilliyinə  təsiri.

67.Üzvi  birləşmələrin  turşu  və  əsaslığı,onlara  təsir  edən  amillər.

68.Aldehidlər, karbonil  qrupun  aktivləşdirilməsi, asetal  və  yarımasetalların  alınması.

69.Sadə  efirlər,H2SO4 və  Al2O3-iştirakında  onların  birli  spirtlərdən  alınması.

70.Aromatik  turşularda  orto-effektlər.

71. Asetilen karbohidrogenləri, alınma üsulları, üçqat rabitəyə birləşmə reaksiyaları

72. E1 və E2 – eliminləşmə reaksiyaları, mexanizmi, daha çox alkilləşmiş alkenlərin alınması

73. Aromatik diazobirləşmələr, nomenklaturası və alınması

74. Xinonlar, p – xinona birləşmə reaksiyaları

75. Aromatik aminturşular, p – aminbenzoy turşusu əsasında dərman preparatlarının alınması

76. Alkanların krekinqi və pirolizi, onların praktiki əhəmiyyəti

77. İkiatomlu spirtlər, təsnifatı, alınma üsulları və xassələri

78. Karbon turşularının törəmələri, efirlərin, amidlərin alınması və xassələri

79. Aromatik nitrobirləşmələr, alınması və xassələri

80. Anilin, əsaslığına təsir edən amillər, alınması və xassələri

81. Optiki aktivlik, onun təzahür etməsi şərtləri. Enantiomerlər və diastereomerlər

82. Aldehid və ketonlar, halogenləşməsi, reaksiya sürətinin halogen atomunun təbiətindən asılı olmaması

83. Azobirləşmələr, onların azoəlaqələnmə reaksiyası əsasında alınması

84. Trifenilmetan, alınması və xassələri

85. Aromatik turşularda orto – effektlər

86. Hidrogen rabitəsi, əmələ gəlmə mexanizmi, birləşmələnin fiziki xassələrinə təsiri

87. Alkenlərin sənaye alınma üsulları, E. Z – izomerliyi və birləşmə reaksiyaları

88. Malon turşusu efirində metilen qrupu hidrogen atomlarının mütəhərrikliyi, həmin əsasda sintezlər

89. Süd və çaxır turşularının stereoizomerliyi, onların P-, C – nomenklaturu ilə adlandırılması

90. Aromatik aminlər. Asetanilid əsasında anilinin bromlaşması və nitrolaşması

91. Hidrogen rabitəsi, onun birləşmənin xassəsinə təsiri və kovalent rabitədən fərqlənməsi

92. Alkenlər. Alkenlərə elektrofil birləşmə reaksiyaları

93. Karbon turşuları, turşuluğun izahı, efirləşmə reaksiyasının mexanizmi

94. Optiki aktivlik, enantiomerlər və diastereomerlər

95. Aromatik nüvədə elektrofil əvəzlənmə reaksiyasının mexanizmi

96. Hiperkonyuqasiya, onun P – alkilbenzilxloridin piridinlə reaksiyası əsasında izahı

97. Dien karbohidrogenləri, divinilə halogenin birləşmə reaksiyasının sxemi

98. Alitsiklik birləşmələr, təsnifatı və izomerliyi

99. Difenil, quruluşu, elektrofil əvəzlənmə reaksiyaları. Atropo izomerlik

100. Fenol, alınması və xassələri

 

 

Bookmark and Share
© Baku State University