Home AZRUEN

“FIZIKI KIMYA” İXTİSASINDAN DOKTORANTURAYA İMTAHAN SUALLARI

30/10/2015

DOKTORANTURA

FƏLSƏFƏ DOKTORU ÜZRƏ

İXTİSAS: “FIZIKI KIMYA”

İMTAHAN SUALLARI

1. Физики киmйанын предmети. Ясас анлайышлар. Физики киmйанын тядгигат цсуллары. Физики киmйанын ясас бюлmяляри. Щал функсийасы.

2. Физики кимйанын гыса инкишаф тарихи.

3. Газларын эенишлянмя иши. Идеал газын щал тянлийи.

4. Термодинамиканын I гануну. Дахили енержи. Термодинамиканын I ганунунун ифадяляри.

5. Калорик яmсаллар. Терmодинамиканын I ганунунун рийази ифадяляри.

6. Енталпийа. Изобар вя изохор  истилик тутумлары арасында ялагя. Mayer tənliyi.

7. Термодинамиканын I ганунунун мцхтялиф просесляря тятбиги. Изотермик, изобар, изохор вя адиабатик просеслярин иши.

8. Адиабатик просес. Пуассон тянлиklərи.

9. Терmокиmйа. Кимйяви реаксийаларын  истилик еффектляри: ГП вя ГВ

10. Щесс гануну. Термокимйяви тянликляр.

11. Реаксийаларын истилик еффектинин кимйяви бирляшмялярин ямяля эялмя истилийиня və цзвц маддялярин йанма истилийиня ясасян щесабланмасы.

12. Щесс ганунундан чыхан нятиъяляр.

13. Реаксийаларын истилик еффектинин температурдан асылылыьы. Кирхщоф тянлийи

14. Термодинамиканын ЫЫ гануну. Дюнян вя дюнмяйян просесляр. Термодинамиканын II ганунунун ифадяляри.

15. Карно тсикли. Файдалы иш ямсалы.

16. Ентропийа. Термодинамиканын II ганунунун рийази ифадяси.Изоля олунмуш системдя просесин истигамяти вя системин таразлыг шярти.

17. Мцхтялиф просеслярдя ентропийанын dəyişməsinin щесабланмасы. Идеал газын ентропийасынын дяйишмясинин щесабланмасы.

18. Термодинамиканын III гануну. Планк постулаты. Ентропийанын мцтляг гиймятиnin hesablanması.

19. Kimyəvi reaksiya zamanı ентропийанын dəyişməsinin вя термодинамик ещтимал. Болсман тянлийи.

20. Термодинамиканын I вя II ганунларынын бирляшмиш тянлийи. Термодинамик потенсиаллар. Изохор-изоentrop, изобар- изоentrop, изохор-изотермик вя изобар-изотерmик потенсиаллар.

21. Эиббс-Щелмщолтс тянликляри

22. Характеристик функсийалар.

23. Идеал газларын термодинамик потенсиаллары.

24. Учуъулуг вя учуъулуг ямсалы

25. Кимйяви потенсиал.

26. Эиббс-Дцэем тянлийи. Кимйяви потенсиалын гатылыгдан асылылыьы.

27. Кимйяви таразлыьын шяртляри.

28. I нюв фаза кечидляри. Клапейрон-Клаузиус тянлийи.

29. Клапейрон-Клаузиус тянлийинин мцхтялиф фаза чеврилмяляриня тятбиги. Трутон гайдасы.

30. Доймуш бухар тязйигинин температурдан асылылыьы.

31. Мящлуллар. Мящлуллар щаггында нязяриййяляр.

32. Мящлулларын тяркибинин ифадя цсуллары. Duru məhlullarda qatılığın müxtəlif ifadələri arasında əlaqə. Məhlulların kolliqativ xassələri

33. Газларын майелярдя щялл олмасы. Щенри гануну. Газларын щялл олмасынын температурдан асылылыьы. Сеченов тянлийи. Сивертс гануну.

34. Идеал мящлуллар. Раул гануну. Мящлул цзяриндяки доймуш бухар тязйигинин мящлулун вя бухарын тяркибlərиндян асылылыьы. Щялл олан маддянин молекул кцтлясинин тяйини.

35. Бярк маддялярин майелярдя щялл олмасы. Шредер тянлийи.İdeal həllolma.

36. Мящлуллардан тямиз бярк щялледиъинин айрылмасы. Криоскопийа. Щялл олан маддянин молекул кцтлясинин тяйини.

37. Сонсуз дуру мящлуллар. Щенри гануну.

38. Реал мящлуллар. Раул ганунундан мцсбят вя мянфи кянара чыхмалар.

39. Учуъу олмайан маддялярин мящлулунун гайнама температурунун йцксялмяси. Ебулиоскопийа. Щялл олан маддянин молекул кцтлясинин тяйини.

40. Осмос щадисяси. Осмос тязйиги. Вант-Щофф тянлийи.

41. Осмос тязйигинин термодинамикасы. Щялл олан маддянин молекул кцтлясинин тяйини.

42. Парсиал молйар кямиййятляр.

43. Бинар майе системлярдя майе-бузар таразлыьы. Коноваловун Ы гануну вя онун исбаты.

44. Майе бухар системлярдя гайнама температуру–тяркиб  диаграмынын гурулмасы. Дистилля.

45. Азеотроп мящлуллар. Коноваловун ЫЫ гануну.

46. Коноваловун Ы вя ЫЫ ганунларынын термодинамики исбаты. Дцэем-Маргулес тянлийи.

47. Бир-бириндя мящдуд щялл олан майе системляр.

48. Бир-бириндя мящдуд щялл олмайан майе системляр. Су бухары иля дистилля

49. Пайланма гануну. Aktivlik və akyivlik əmsalı

50. Кимйяви таразлыг. Кцтлялярин тясири  гануну

51. КП, КЪ, КН арасында ялагя

52. Таразлыг сабитинин (КН) тязйигдян асылылыьы. Планк-Ван Лаар тянлийи

53. Вант-Щоффун реаксийанын изотерм тянлийи. Кимйяви реаксийаларда сярбяст енержинин дяйишмяси. Кимйяви щярислик, Бертло вя Томсен принсипи

54. Таразлыг сабитинин комбиня етмя цсулу иля щесабланмасы.

55. Таразлыг сабитинин температурдан асылылыьы. Вант-Щоффун изобар вя изохор тянликляри. Standart termodinamik kəmiyyətlərə əsasən KP-nin hesablanması. Ulix tənliyi.

56. Щетероэен системлярдя таразлыг.

57. Heterogen faza tarazlığı. Əsas anlayışlar: faza, homogen sistem, heterogen sistem, sistemin tərkib hissələri və komponentləri

58. Heterogen sistemlərdə tarazlığın şərtləri: termiki, mexaniki və kimyəvi.

59. Gibbsin fazalar qaydası. Sistemin sərbəstlik dərəcəsi. (Sistemin variantlığı)

60. Birkomponentli sistemlərdə tarazlıq. Suyun hal diaqramı.

61. Enantiotropiya və monotropiya .Ostvaldın pillələr qaydası

62. Kükürdün hal diaqramı.

63. Fiziki-kimyəvi analiz. Termiki analiz.Termoqrafiya

64. İkikomponentli sistemlər. Sadə eftektik sistemlərin hal diaqramları. Ling qaydası.

65. Bərk və maye halda qeyri məhdud həllolan ikikomponentli sistemlərin hal diaqramları.

66. Konqruent əriyən kimyəvi birləşmə əmələ gətirən ikikomponentli sistemlərin hal diaqramları.

67. İnkonqruent əriyən kimyəvi birləşmə əmələ gətirən ikikomponentli sistemlərin hal diaqramları.

68. Bərk halda məhdud həll olan ikikomponentli sistemlər (sadə evtetik hal)

69. Bərk halda məhdud həll olan ikikomponentli sistemlər (peritetik hal)

70. Üçkomponentli kondensə olunmuş sistemlər. Tərkibin ifadəsinin Gibbs və Rozebum üsulları.

71. Кимйяви кинетика. Кимйяви реаксийанын сцряти. Кимйяви кинетиканын постулатлары.

72. Кинетик     тянлик вя сцрят сабити. Кимйяви реаксийаларын тяртиби вя молекулйарлыьы.

73. Статик шяраитдя эедян I тяртиб дюнмяйян реаксийалар. Asetonun parçalanması

74. II тяртиб дюнмяйян реаксийалар. [А]¹[Б] və [А]=[Б]

75. III və н-ъи тяртиб дюнмяйян реаксийалар.

76. Sıfır tərtibli reaksiyalar.

77. I və II тяртиб дюнян реаксийаlar.

78. I və II тяртиб pаралел реаксийалар.

79. Ардыъыл реаксийалар. Ардыъыл реаксийаларда индуксийа мцддяти, кечид щалы вя

əsrlik тараздыг -щалы.

80. Реаксийанын тяртибинин тяйини цсуллары.

81. Реаксийаларын сцрят сабитинин тяйини цсуллары.

82. Реаксийанын сцрятинин температур асылылыьы. Аррениус тянлийи. Активляшмя

енержисинин щесабланма цсуллары.

83. Актив тоггушмалар нязяриййяси. Стерик ямсал.

84. Актив тоггушмалар нязяриййясинин бимолекулйар реаксийалара тятбиги.

Сцрят сабитинин щесабланмасы.

85. Мономолекулйар реаксийаларын бимолекулйар механизми. Линдеман

нязяриййяси.

86. Фотокимйяви реаксийалар. Фотокимйанын ясас ганунлары.

87. Фотокимйяви еквивалентлик гануну. Квант чыхымы.

88. Зянъирвари реаксийалар. Ясас анлайышлар.

89. Шахясиз зянъирвари реаксийаларын кинетикасы.

90. Шахялянян зянъирвари реаксийалар. Зянъирвари алышма.

91. Зянъирвари реаксийаларын ясас хцсусиййятляри.

92. Шахялянян зянъирвари реаксийаларын кинетикасы.

93. Мящлулларда эедян реаксийалар, онларын нювляри

94. Гошулмуш реаксийалар. Кимйяви индуксийа.

95. Катализ щаггында цмуми мялумат.

96. Щомоэен катализ. Цмуми кинетик ганунауйьунлуглар.

97. Туршу-ясас катализи.

98. Щетероэен катализ.

99. Щетероэен каталитик просеслярин ясас хцсусиййятляри.

100. Щетероэен каталитик просеслярин кинетик вя диффузийа sahələri.

101. Щетероэен каталитик реаксийаларда щягиги вя защири активляшмя енержиləri арасында əlaqə.

102. Щетероэен каталитик реаксийаларын кинетикасы.Реаксийа мящсуллары просеси   тормозлайыр.

103. Реаксийа мящсуллары просеси тормозламыр.

104. Щетероэен катализин нязяриййяляри. Баландинин мултиплет нязяриййяси

105. Ковозебин актив ансамбллар нязяриййяси. Катализин електрон нязяриййяси.

106. Електрокимйа щаггында гыса мялумат.

107. Електролитлярин хцсуси електрик кечириъилийи. Еквивалент електрик кечириъилийи.

108. Ионларын мцтящярриклийи. онларын кючцрцлмя ядяди.

109. Оствалдын дурулашма гануну. a вя КД-нин щесабланмасы.

110. Електролитик диссосасийа нязяриййяси. Аррениус нязяриййясинин чатышмайан ъящятляри.

111. Диссосасийа дяряъясинин тяйини методлары. Изотоник ямсал.

112. Електролит мящлулларынын термодинамикасы. Мящлулун ион гцввяси.

113. Гцввятли електролитляр нязяриййяси..

114. Галваник елементляр.Метал-мящлул сярщяддиндя потенсиал. Диффузийа потенсиалы.

115. Dönən və dönməyən elektrodlar və qalvanik elementlər. Daniel-Yakobi elementi

116. E.H.Q. –нин йаранма механизми.

117. Галваник елементлярин термодинамикасы.

118. Галваник елементлярин е.щ.г.-нин електролитин гатылыьындан асылылыьы.  Нернст tянлийи

119. Електродларын тяснифаты: I нюв електродлар. II нюв електродлар. Газ електродлары. Стандарт щидроэен електроду.

120. Eлектрод потенсиаллрыnın təyini . Шярти ишаряляр. Металларын електрокимйяви эярэинлик сырасы.

121. Галваник елементлярин тяснифаты: Kimyəvi və qatılıq, köçürməsiz və köçürməyə malik.

 

DOKTORANTURA

FƏLSƏFƏ DOKTORU ÜZRƏ

İXTİSAS: “FIZIKI KIMYA”

İMTAHAN SUALLARI

1. Физики киmйанын предmети. Ясас анлайышлар. Физики киmйанын тядгигат цсуллары. Физики киmйанын ясас бюлmяляри. Щал функсийасы.

2. Физики кимйанын гыса инкишаф тарихи.

3. Газларын эенишлянмя иши. Идеал газын щал тянлийи.

4. Термодинамиканын I гануну. Дахили енержи. Термодинамиканын I ганунунун ифадяляри.

5. Калорик яmсаллар. Терmодинамиканын I ганунунун рийази ифадяляри.

6. Енталпийа. Изобар вя изохор  истилик тутумлары арасында ялагя. Mayer tənliyi.

7. Термодинамиканын I ганунунун мцхтялиф просесляря тятбиги. Изотермик, изобар, изохор вя адиабатик просеслярин иши.

8. Адиабатик просес. Пуассон тянлиklərи.

9. Терmокиmйа. Кимйяви реаксийаларын  истилик еффектляри: ГП вя ГВ

10. Щесс гануну. Термокимйяви тянликляр.

11. Реаксийаларын истилик еффектинин кимйяви бирляшмялярин ямяля эялмя истилийиня цзвц маддялярин йанма истилийиня ясасян щесабланмасы.

12. Щесс ганунундан чыхан нятиъяляр.

13. Реаксийаларын истилик еффектинин температурдан асылылыьы. Кирхщоф тянлийи

14. Термодинамиканын ЫЫ гануну. Дюнян вя дюнмяйян просесляр. Термодинамиканын II ганунунун ифадяляри.

15. Карно тсикли. Файдалы иш ямсалы.

16. Ентропийа. Термодинамиканын II ганунунун рийази ифадяси.Изоля олунмуш системдя просесин истигамяти вя системин таразлыг шярти.

17. Мцхтялиф просеслярдя ентропийанын dəyişməsinin щесабланмасы. Идеал газын ентропийасынын дяйишмясинин щесабланмасы.

18. Термодинамиканын III гануну. Планк постулаты. Ентропийанын мцтляг гиймятиnin hesablanması.

19. Kimyəvi reaksiya zamanı ентропийанын dəyişməsinin вя термодинамик ещтимал. Болсман тянлийи.

20. Термодинамиканын I вя II ганунларынын бирляшмиш тянлийи. Термодинамик потенсиаллар. Изохор-изоentrop, изобар- изоentrop, изохор-изотермик вя изобар-изотерmик потенсиаллар.

21. Эиббс-Щелмщолтс тянликляри

22. Характеристик функсийалар.

23. Идеал газларын термодинамик потенсиаллары.

24. Учуъулуг вя учуъулуг ямсалы

25. Кимйяви потенсиал.

26. Эиббс-Дцэем тянлийи. Кимйяви потенсиалын гатылыгдан асылылыьы.

27. Кимйяви таразлыьын шяртляри.

28. I нюв фаза кечидляри. Клапейрон-Клаузиус тянлийи.

29. Клапейрон-Клаузиус тянлийинин мцхтялиф фаза чеврилмяляриня тятбиги. Трутон гайдасы.

30. Доймуш бухар тязйигинин температурдан асылылыьы.

31. Мящлуллар. Мящлуллар щаггында нязяриййяляр.

32. Мящлулларын тяркибинин ифадя цсуллары. Duru məhlullarda qatılığın müxtəlif ifadələri arasında əlaqə. Məhlulların kolliqativ xassələri

33. Газларын майелярдя щялл олмасы. Щенри гануну. Газларын щялл олмасынын температурдан асылылыьы. Сеченов тянлийи. Сивертс гануну.

34. Идеал мящлуллар. Раул гануну. Мящлул цзяриндяки доймуш бухар тязйигинин мящлулун вя бухарын тяркибlərиндян асылылыьы. Щялл олан маддянин молекул кцтлясинин тяйини.

35. Бярк маддялярин майелярдя щялл олмасы. Шредер тянлийи.İdeal həllolma.

36. Мящлуллардан тямиз бярк щялледиъинин айрылмасы. Криоскопийа. Щялл олан маддянин молекул кцтлясинин тяйини.

37. Сонсуз дуру мящлуллар. Щенри гануну.

38. Реал мящлуллар. Раул ганунундан мцсбят вя мянфи кянара чыхмалар.

39. Учуъу олмайан маддялярин мящлулунун гайнама температурунун йцксялмяси. Ебулиоскопийа. Щялл олан маддянин молекул кцтлясинин тяйини.

40. Осмос щадисяси. Осмос тязйиги. Вант-Щофф тянлийи.

41. Осмос тязйигинин термодинамикасы. Щялл олан маддянин молекул кцтлясинин тяйини.

42. Парсиал молйар кямиййятляр.

43. Бинар майе системлярдя майе-бузар таразлыьы. Коноваловун Ы гануну вя онун исбаты.

44. Майе бухар системлярдя гайнама температуру–тяркиб  диаграмынын гурулмасы. Дистилля.

45. Азеотроп мящлуллар. Коноваловун ЫЫ гануну.

46. Коноваловун Ы вя ЫЫ ганунларынын термодинамики исбаты. Дцэем-Маргулес тянлийи.

47. Бир-бириндя мящдуд щялл олан майе системляр.

48. Бир-бириндя мящдуд щялл олмайан майе системляр. Су бухары иля дистилля

49. Пайланма гануну. Aktivlik və akyivlik əmsalı

50. Кимйяви таразлыг. Кцтлялярин тясири  гануну

51. КП, КЪ, КН арасында ялагя

52. Таразлыг сабитинин (КН) тязйигдян асылылыьы. Планк-Ван Лаар тянлийи

53. Вант-Щоффун реаксийанын изотерм тянлийи. Кимйяви реаксийаларда сярбяст енержинин дяйишмяси. Кимйяви щярислик, Бертло вя Томсен принсипи

54. Таразлыг сабитинин комбиня етмя цсулу иля щесабланмасы.

55. Таразлыг сабитинин температурдан асылылыьы. Вант-Щоффун изобар вя изохор тянликляри. Standart termodinamik kəmiyyətlərə əsasən KP-nin hesablanması. Ulix tənliyi.

56. Щетероэен системлярдя таразлыг.

57. Heterogen faza tarazlığı. Əsas anlayışlar: faza, homogen sistem, heterogen sistem, sistemin tərkib hissələri və komponentləri

58. Heterogen sistemlərdə tarazlığın şərtləri: termiki, mexaniki və kimyəvi.

59. Gibbsin fazalar qaydası. Sistemin sərbəstlik dərəcəsi. (Sistemin variantlığı)

60. Birkomponentli sistemlərdə tarazlıq. Suyun hal diaqramı.

61. Enantiotropiya və monotropiya .Ostvaldın pillələr qaydası

62. Kükürdün hal diaqramı.

63. Fiziki-kimyəvi analiz. Termiki analiz.Termoqrafiya

64. İkikomponentli sistemlər. Sadə eftektik sistemlərin hal diaqramları. Ling qaydası.

65. Bərk və maye halda qeyri məhdud həllolan ikikomponentli sistemlərin hal diaqramları.

66. Konqruent əriyən kimyəvi birləşmə əmələ gətirən ikikomponentli sistemlərin hal diaqramları.

67. İnkonqruent əriyən kimyəvi birləşmə əmələ gətirən ikikomponentli sistemlərin hal diaqramları.

68. Bərk halda məhdud həll olan ikikomponentli sistemlər (sadə evtetik hal)

69. Bərk halda məhdud həll olan ikikomponentli sistemlər (peritetik hal)

70. Üçkomponentli kondensə olunmuş sistemlər. Tərkibin ifadəsinin Gibbs və Rozebum üsulları.

71. Кимйяви кинетика. Кимйяви реаксийанын сцряти. Кимйяви кинетиканын постулатлары.

72. Кинетик тянлик вя сцрят сабити. Кимйяви реаксийаларын тяртиби вя молекулйарлыьы.

73. Статик шяраитдя эедян I тяртиб дюнмяйян реаксийалар. Asetonun parçalanması

74. II тяртиб дюнмяйян реаксийалар. [А]¹[Б] və [А]=[Б]

75. III və н-ъи тяртиб дюнмяйян реаксийалар.

76. Sıfır tərtibli reaksiyalar.

77. I və II тяртиб дюнян реаксийаlar.

78. I və II тяртиб pаралел реаксийалар.

79. Ардыъыл реаксийалар. Ардыъыл реаксийаларда индуксийа мцддяти, кечид щалы вя

əsrlik тараздыг -щалы.

80. Реаксийанын тяртибинин тяйини цсуллары.

81. Реаксийаларын сцрят сабитинин тяйини цсуллары.

82. Реаксийанын сцрятинин температур асылылыьы. Аррениус тянлийи. Активляшмя

енержисинин щесабланма цсуллары.

83. Актив тоггушмалар нязяриййяси. Стерик ямсал.

84. Актив тоггушмалар нязяриййясинин бимолекулйар реаксийалара тятбиги.

Сцрят сабитинин щесабланмасы.

85. Мономолекулйар реаксийаларын бимолекулйар механизми. Линдеман

нязяриййяси.

86. Фотокимйяви реаксийалар. Фотокимйанын ясас ганунлары.

87. Фотокимйяви еквивалентлик гануну. Квант чыхымы.

88. Зянъирвари реаксийалар. Ясас анлайышлар.

89. Шахясиз зянъирвари реаксийаларын кинетикасы.

90. Шахялянян зянъирвари реаксийалар. Зянъирвари алышма.

91. Зянъирвари реаксийаларын ясас хцсусиййятляри.

92. Шахялянян зянъирвари реаксийаларын кинетикасы.

93. Мящлулларда эедян реаксийалар, онларын нювляри

94. Гошулмуш реаксийалар. Кимйяви индуксийа.

95. Катализ щаггында цмуми мялумат.

96. Щомоэен катализ. Цмуми кинетик ганунауйьунлуглар.

97. Туршу-ясас катализи.

98. Щетероэен катализ.

99. Щетероэен каталитик просеслярин ясас хцсусиййятляри.

100. Щетероэен каталитик просеслярин кинетик вя диффузийа sahələri.

101. Щетероэен каталитик реаксийаларда щягиги вя защири активляшмя енержиləri арасында əlaqə.

102. Щетероэен каталитик реаксийаларын кинетикасы.Реаксийа мящсуллары просеси   тормозлайыр.

103. Реаксийа мящсуллары просеси тормозламыр.

104. Щетероэен катализин нязяриййяляри. Баландинин мултиплет нязяриййяси

105. Ковозебин актив ансамбллар нязяриййяси. Катализин електрон нязяриййяси.

106. Електрокимйа щаггында гыса мялумат.

107. Електролитлярин хцсуси електрик кечириъилийи. Еквивалент електрик кечириъилийи.

108. Ионларын мцтящярриклийи. онларын кючцрцлмя ядяди.

109. Оствалдын дурулашма гануну. a вя КД-нин щесабланмасы.

110. Електролитик диссосасийа нязяриййяси. Аррениус нязяриййясинин чатышмайан ъящятляри.

111. Диссосасийа дяряъясинин тяйини методлары. Изотоник ямсал.

112. Електролит мящлулларынын термодинамикасы. Мящлулун ион гцввяси.

113. Гцввятли електролитляр нязяриййяси..

114. Галваник елементляр.Метал-мящлул сярщяддиндя потенсиал. Диффузийа потенсиалы.

115. Dönən və dönməyən elektrodlar və qalvanik elementlər. Daniel-Yakobi elementi

116. E.H.Q. –нин йаранма механизми.

117. Галваник елементлярин термодинамикасы.

118. Галваник елементлярин е.щ.г.-нин електролитин гатылыьындан асылылыьы.  Нернст tянлийи

119. Електродларын тяснифаты: I нюв електродлар. II нюв електродлар. Газ електродлары. Стандарт щидроэен електроду.

120. Eлектрод потенсиаллрыnın təyini . Шярти ишаряляр. Металларын електрокимйяви эярэинлик сырасы.

121. Галваник елементлярин тяснифаты: Kimyəvi və qatılıq, köçürməsiz və köçürməyə malik.

Bookmark and Share
© Baku State University