Home AZRUEN

Ümumi ve qeyri-üzvi kimyadan felsefe doktoru proqrami üzrə doktorantura ve disertanturaya qebul imtahani ücün suallar

10/10/2014

Ümumi ve qeyri-üzvi kimyadan felsefe doktoru proqrami üre doktorantura ve

disertanturaya qebul imtahani ücün suallar

1. Kimyanin stexiometrik qanunlari

2. Atomun quruluşu modelləri

3. Bor postulatları

4. Heyzenberqin qeyri müəyyənlik prinsipi. De-Broyl tənliyi

5. Şvedinger tənliyi. Kvant ədədləri

6. Elektronların atom orbitalları ürə paylanması

7 .Dövrü qanun və Dövrü sistem

8 .Kimyəvi əlaqə və onun əsas xüsusiyyətləri

9 .Kovalent əlaqə və onun əmələ gəlmə mexanizmi

10. Kovalent əlaqənin xüsusiyyətləri

11.Molekulyar əlaqələr metodu

12. İon,Metallik əlaqə, onlrın əmələ gəlmə mexanizmi və xüsusiyyətləri

13.Qeyri-üzvi sistemlərin tədqiqi üsulları

14. Kimyəvi termodinamikaninn əsas anlyışları

15. Termodinamikanın 1-ci qanunu

16. Termodinamikanin 2-ci və 3-cü qanunu

17. İstilik effekti və termokimyəvi proseslər. Hess qanunu

18.Hibs Helmhoes enerjisi. Proseslərin öz-özünə getməsi

19. Kimyəvi kinetikanın əsasları

20. Kimyəvi kinetikanın əsas qanunu- kütlələrin təsiri qanunu

21. Kimyəvi reaksiyalarin sürətinin tepuraturdan asılılığı. Arrenius tənliyi

22. Homogen və heterogen kataliz

23. Dönər və dönməz reaksiyalar. Kimyəvi tarazlıq

24. Raksiyanın tərtibi və molekulyarlığı

25. Kimyəvi reaksiyaksiyaların yerdəyişməsi. Le-Şatelye prinsipi

26. Məhlullar, məhlulların təsnifatı

27. Həllolma,həllolma əmsalı

28. Məhlulların qatılığının ifadə üsulları

29. Həllolma zamanı istilik hadisələri

30. Bərk məhlullar diaqram tipləri, Daltnoid və Bertolidlər

31. Elektrolit və qeyri elektrolitlər. Elektrolitik dissosasiy nəzəriyyəsi

32. Elektrolitik disssosiyanın mexanimzmi. Dissosiyasiya dərəcəsi

33. Dissosiyasiya dərəcəsinə təsir edən amillər

34. Hidroliz. Hidroli mexanizmi

35. Elektroliz. Elektroliz qanunları

36.Kompleks birlesmeler,iomerliyi ve dəvmlılığı

37.Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları və onlrın tipləri

38.Qurğuşun akummulyatorlar dolma və boşalma reaksiyaları

39. Hidrogenin alinması xassələri atomar və molekulyar hidrogenin müqayisəli xarakteristikası

40.Hidroidlər nlrın təsnifatı

41.Su quruluş və xassələri.Hal diaqramı H2O2 quruluş və xassələri

42. Hallogenlər ümumi xarakteristikası. F alınmsı xassələri. HF onun polimer quruluşu

43. Xlor təbiətdə tapılması. Alınması xassələri

44.Xlorun oksigenli birləşmələri və turşular

45.Xlor və fülor molekullarının müqayisəli xarakteristikası

46. Oksohallogenidlər

47.İnter halloid birləşmələr

  1. 48.6-cı A qrup elementləri ümumi müqayisəli xarakteristikası. Kükurd təbiətdə tapılması          alınması xassələri

49.Kükürdün modifikasiya keçidləri hal diaqramı

50.Kükürd birləşmələri. H2SO4 istehsalı

51.Kükürdün hidrogenli birləşmələri sulfanlar,tiosulfit,tiosulfatlar

52. SO3 monomer və trimer halı

53. Azot təbii birləşmələri. Xassələri Azot oksidləri

54.5-ci A qrupun ümumi xarakteristikası. Azot və Fosfor molekul və atomunun müqayisəsi

55.Azotun hidrogenli birləşmələri

56.Nitrat turşusu xassələri

57.Fosfor təbiətdə tapılması, alınması və xassələri

58.Fosfin, fosfonium ionu onların alınması, xassələri

59.1-ci A qrup elementləri alınması, xassələri

60.Soda onun alınma üsulları

61. Qələvi torpaq metalları alınma üsulları, xassələri

62.Suyun codluğu onun aradan qaldırılma üsulları

63.3-cü A qrup elementləri Bor alınması xassələri

64.Bornlar, Borazol alınmaları, xassələri

65.Aliminum təbiətddə tapılması, alınması, xassələri

66.4-cü A qrup elementləri Karbon onun birləşmələri və xassələri

67.Sianid,sianat ,rodanidlər alınması, xassələri

68.Silisium birləşmələri,  xassələri

69.Təsirsiz qazlar. Ksenon, birləşmələri, xassələri.

70.SiO2 karkas quruluşu, modofokasiya və keçidləri.

71.Silikat sənayesi

72.Ge yarımqrup elementləri, alınmaları və xassələri, ά və β qaly turşuları, alınması və xassələri.

73. As yarımqrup elementləri, alınmaları və xassələri.

74.Arsenat, stibiat və bismutatlar

75. Cr, Mo, V birləşmələri, xssələri

76.Xromatların bixromatlara və əksinə keçmə şəraiti

77.Titanatlar, çirkonatlar, hafnatlar, alınmaları və xassələri, Titanil ionu,onun birləşmələri

78.V, Mo, Ta , alınmaları və xassələri, mühüm birləşmələri, Vanadil ionu.

79.Fe-triadası elementləri, birləşmələri,.Ferritlər, Ferratlar

80.Pt ailəsi elementləri ,alınmaları və xassələri.

81.Mn, Tc, Re alınmaları və xassələri, kompleks birləşmələri.

82.Os və İr alınmaları və xassələri.

83. d-keçid elementlərinin karbonilli birləşmələri.

84.d-kecid elementlerinin kompleks birlesmeleri

 

ÜQÜK kafedrasının müdiri                                          prof. T.M.İlyaslı

Bookmark and Share
© Baku State University