Home AZRUEN

«NEFT KİMYASI» İXTİSASI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL İMTAHANININ SUALLARI

10/10/2014

«NEFT KİMYASI» İXTİSASI ÜZRƏ  DOKTORANTURAYA QƏBUL İMTAHANININ SUALLARI

 1. 1.Neft karbohidrogenlərinin mənşəyi (əmələ gəlməsi)
 2. 2.Neftin mineral və üzvi mənşəyi haqqında hipotezlər
 3. 3.Neft və qaz komponentlərinin fiziki-kimyəvi ayrılma üsulları haqqında müasir təsəvvürlər
 4. 4.Neft və neft məhsullarının tərkibinin tədqiqində istifadə olunan müasir analiz metodları
 5. 5.Xromatoqrafik analizin elmi əsasları
 6. 6.Xromato-kütlə spektroskopiyası neftin fərdi bir ləş mə lərinin quruluşunun müəyyən edilməsində ən vacib üsul kimi
 7. 7.NMR- spektroskopiyasının neftin ağır frak siya larının analizində tədqiqi
 8. 8.Neftin əsas komponentləri-parafinlər, tsiklopa rafin lər və onların neft-kim yəvi sintezdə rolu
 9. 9.Qaz və maye parafinlərin hidrat və klatratları
 10. 10.İzoprenoid quruluşlu parafinlər və neftin əmələ gəlməsində onların rolu

11.   Parafin karbohidrogenlərinin maye və buxar fa za da katalitik və qeyri katalitik oksidləşmə reak si ya larının mexanizmi

12.  Parafin karbohidrogenlərinin sənaye əhəmiyyətli oksidləşmə prosesləri (C1-C40)
13.   Neftin parafin karbohidrogenlərinin dehidro gen ləş məsi

14.   Neftin parafin sıra karbohidrogenlərinin halo gen ləş mə reaksiyalarında müşahidə olunan qanuna uyğun luqlar

15.   Parafin karbohidrorgenlərin aromatiklərə çevril mə sində aralıq mərhələlər

16.   Neftin tsiklik karbohidrogenləri. Politsiklik naf tenlər

17.   Naften sıra karbohidrogenlərdə tsiklin böyüməsi və kiçilməsi ilə gedən izomerləşmə reaksiyaları

18.   Adamantanın əmələ gəlməsi haqqında təsəvvürlər

19.   Tsikloparafinlərin oksidləşmə məhsulları əsasında texniki əhəmiyyətli məhsulların sintezi

20.   Naften karbohidrogenlərinin qaz və maye fazada termiki çevrilmələri

21.   Tsikloparafinlərin oksidləşmə reaksiyaları. C5-C12 naftenlər əsasında uyğun tsiklik ketonların və ikiəsaslı turşuların alınması

22.   Neft karbohidrogenlərinin izomerləşmə reaksiyaları

23.   Parafin və naften sıra karbohidrogenlərin oksid ləş mə reaksiyaları

24.   Neftin aromatik sıra karbohidrogenlərinin qaz və ma ye fazada  oksidləşməsi

25.  Alkilaromatik sıra karbohidrogenlərin dehidro gen ləşməsində bi- və çox funk siyalı monomerlərin isteh salı

26.   Alkilbenzolların oksidləşməsindən alınan maddələr əsasında sənaye əhəmiyyətli maddələrin sintezi

27.   Aromatik karbohidrogenlərin alkilləşmə reaksiyaları əsasında texniki əhəmiyyətli məhsulların sintezi

28.   Alkilləşmə reaksiyalarının mexanizmi və işlədilən katalizatorlar

29.   Neft karbohidrogenləri əsasında freonların alınması

30.   Neftin heteroatomlu birləşmələri haqqında ümumi məlumat

31.   Neftin okigenli və azotlu birləşmələri, onların neft məhsullarından ayrılma üsulları

32.   Asfaltenlərn quruluşu ilə əlaqədar müasir təsəv vürlər

33.   Asfaltenlərin kimyəvi xassələri

34.   Neft-kimya sənayesində olefinlərin alınma üsulları

35.   Etilen sıra karbohidrogenlərin halogenli törəmə lə rinin istehsalı və onların neft-kimyəvi sintezdə tət bi qi

36.   Neft məhsulları əsasında dien karbohidrogenlərinin sənayedə alınma üsulları , tətbiqi

37.   Neftin aromatik karbohidrogenləri neft-kimyəvi sintezdə xammal kimi

38.  Doymamış karbohidrogenlər neft-kimyəvi sintez də xammal kimi

39.   Neft məhsulları əsasında asetaldehid, akrolein, akri lo nitril, vinilasetat və akril turşusunun alınma üsul ları və tətbiq sahələri

40.   Katalitik krekinq. Prosesin kimyası

41.   Neft distillatlarının təmizlənmə üsullarının elmi əsasları

42.   Yüksək oktan ədədli komponentlərin alınmasında alkilləşmə reaksiyaları

43.   Neft məhsulları əsasında səthi aktiv maddələrin is tehsalı

44.   Neft məhsulları əsasında kation və anion səthi aktiv maddələrin istehsalı

45.   Sintetik yuyucu maddələrin təsir mexanizmi və onların təsirinin fiziki-kimyəvi əsasları

 1. Neftin ağır fraksiyalarının kokslaşdırılması

47.   Katalitik krekinqdə müxtəlif sinif karbohidro gen lərin kimyəvi çevrilmələri

48.   Termiki krekinq prosesində radikalların əmələ gəlməsi və onların çevrilmə reaksiyaları

49.   Neft emalında katalitik proseslər

50.   Katalitik krekinq prosesinə təsir edən amillər

51.   Katalitik krekinq katalizatorları

52.   Katalitik riforminq prosesi. Prosesin kimyası və termodinamikası

53.   Pirolizin maye məhsullarının kompleks emalı ilə əlaqədar fikirlər

54.   Piroliz qazlarının ayrılma üsulları

55.   Kokslaşma məhsulları və prosesin kimyası

56.   Piroliz qazlarının ayrılma üsulları

57.   Hidrokrekinq prosesi. Prosesin kimyası

58.   Riforminq prosesində istifadə olunan katalizatorlar

59.   Katalitik hidrotəmizləmə prosesi. Prosesin kimyası

60.   Hidrodealkilləşmə reaksiyaları, növləri və məq sə di

61.   Riforminq prosesinə təsir edən amillər

62.   Piroliz qazlarının ayrılma üsulları

63.   Karbürator yanacaqları, yanma prosesi, onun kimyası

64.   Yanacaqların kimyəvi stabilləşdirilməsi

65.   Dizel və reaktiv yanacaqları, onların keyfiyyətinn yaxşılaşdırılması üsulları

66.   Motor yağları, onların keyfiyyətinin yax şılaş dırıl ması üsulları

67.   Karbürator yanacaqları. Yanma prosesi, onun kim yası

68.   Karbürator mühərriklərində detonasiya hadisəsinin baş vermə səbəbləri

 1. Sintetik baza yağları, I, II, III, IV nəsl yağları

70.  Transmissiya və hidravlik yağları

 1. 71.   Sürtkü yağlarına əlavələr

72.   Yağların donma temperaturunun yaxşılaşdırılması

73.   Yağların antioksidləşdirici və korroziyaya qarşı xassələrinin yaxşı laş dı rıl ması

74.   Yağların özlülüyünün yaxşılaşdırılması

75.   Yağların yağlama xassələrinin yaxşılaşdırılması

76.   Yağların yuyucu və dispersləşdirici xassələrinin yaxşılaşdırılması

77.   Yağların xassələri və onların qiymətləndirilməsi metodları

 

 

 


Bookmark and Share
© Baku State University