Home AZRUEN

ÜZVİ KİMYA İXTİSASI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL İMTAHANININ PROQRAMI

28/10/2015

А

2306.01  «ÜZVİ KİMYA» ixtisası üzrə

DOKTORANTURAYA QƏBUL İMTAHANININ

PROQRAMI

Bakı Dövlət Universitetinin

kimya fakültəsinin Elmi Şurası tövsiyə

etmişdir

BAKI - 2012

Ümumi hissə

Karbon atomunun valentlik halları, azot oksigen atomlarında sp3 hib­rid­ləşmə.

Atomun xassələri (elektron qohumluğu, ionlaşma potensialı, elektro­mən­filiyi.

Üzvi birləşmələrin turşu-əsasi xassələri. Sərt mülayim turşu -əsas an­la­­şı.

Üzvi molekulların quruluş fraqmentlərinin əsas növləri. Sadə, ikiqat üç­qat rabitələr, radikallar, stabilliklərinin quruluşdan asıllığı. İzomerlik onun növ­ləri. Üzvi birləşmələrdə rabitələrin növləri Rabitələrin fiziki- xarakteristiki: ener­jisi, uzunluğu, polyarlığı, polyarlaşması istiqamətliyi.

Üzvi birləşmələrdə elektron effektləri (induksiya, mezomer,

Natan-Beker) fəza effek­tləri. Keçid halı reaksiya mexanizmi haqqında anlayış. Kinetik ter­mo­di­na­mik nəzarət.

Üzvi kimyada fiziki-tədqiqat üsulları: infraqırmızı (İQ), nüvə maqnit rezo­nans (NMR) kütlə spektroskopiyası. Xromatoqrafiya üzvi maddələrin ­miz­lənməsi analizi üsulu kimi

Sadə alkanların fəza qurluşunun təsviri üsulları(Nümen). Konformasiyalar konformerlər. Asimmetrik karbon atomu. Xirallıq, onun mey­dana çıxma şəraiti. Konformasiya konfiqurasiya. Optiki izomerlik op­­tiki aktivlik. Stereokimyəvi nomenklatura(R,S).Proyeksiya for­mul­la­rı(Fişer) onlardan istifadə qaydaları. Enantiomerlər rasematlar. İki xi­ral mər­kəzli birləşmələr. Diastiomerlər mezo-formalar. Asimmetrik kar­bon ato­mu saxlamayan birləşmələrin optiki izomerliyi haqqında anlayış.

Açıq zəncirli birləşmələr.

Alkanlar. Sadə alkanların kon­for­masiyaları. Alkanların praktiki əhəmiyyətli çevrilmələri: halo­gen­ləşməsi, ok­sid­ləşməsi, nitrolaşması, sulfoxlorlaşması sulfooksidləşməsi, onların seçi­ci­li­yi­ təsir göstərən amillər.Parçalanma, krekinq piroliz, onların praktiki əhə­miyyəti.

Alkenlər. Sis-, trans- və Z,E- həndəsi izomerləri. Alkenlərin da­vam­lığının quruluşdan asıllığı, spektral göstəriciləri. Alkenlərin əsas alınma üsulları. C=C rabitəsinə elektrofil birləşmə (AdE) reaksiyaları. Reaksiya za­manı əlaqəli birləşmə və qruplaşma məhsullarının əmələ gəlməsi. Borhid­rin­lə­rin alkenlərə regio-və stereoseçici birləşməsi, alınan məhsulların alkanlara və spirtlərə parçalanması. Alkenlərin ozonidlərə və karbon tur­şu­la­rına ok­sid­ləşməsi. Allil vəziyyətində gedən reaksiyaları: oksidləşmə, halo­gen­ləşmə və oksidləşdirici ammonoliz. Alkenlərin polimerləşmə, te­lo­mer­ləş­mə və alkilləşmə reaksiyaları və onların praktiki əhəmiyyəti.

Dienlər.1,3-Dienlərdə qoşulma, onların molekulyar orbitalları. İkiqat rabitələri təc­rid olunan, qoşulan konyuqasiya olunan dienlərin davamlıqlarının qu­ru­luş­dan asıllığı. Butadienə birləşmə reaksiyaları, kinetik termodinamik nəzarət, bu reak­si­­yalarda istiqamətlənmə. Dils-Alder reaksiyaları, onların praktiki əhə­miyyəti, sin­tez zamanı keçid halların formalaşmasında aşağı yuxarı tu­­tul­muş orbi­tal­ların iştirakı. Müxtəlif katalizatorların iştirakında 1,3– dienlərin poli­mer­ləş­məsi.

Alkinlər. Ücqat rabitənin təbiəti.Etilenlə müqayisədə asetilenə elektrofil və nukleofil birləşmə.Asetilen əsasında sadə və mürəkkəb efirlərin alınması.Asetilen və monoalkilasetilenlərin turşuluğu.

Homofunksional birləşmələr

Karbohidrogenlərin halogenli törəmələri

Alkanların halogenlərlə birbaşa reaksiyasının xüsusiy­yət­ləri. Halogenləşmə reaksiyası seçiciliyinin halogen ato­mu­nun təbiətindən və alkanın quruluşundan asılı olması.

Karbon-halogen rabitəsi enerjisinin halogenli birləşmənin qu­ruluşundan (alkil radikalının birli, ikili, üçlü olması, ha­lo­gen atomunun doymamış radikalın ikiqat rabitə yanındakı karbonla əlaqəli olması, onun ikiqat rabitəyə nəzərən a- və b-və­ziy­yətdə yerləşməsi) asılı olması.

Halogen atomunun SN1və SN2 mexanizmlərlə əvəz­lən­mə­si, al­kilha­logenidin E1 və E2 eliminləşməsi, reaksiya isti­qa­mə­tinin alkilhalogenidin quruluşundan, həlledicinin və nuk­le­o­filin təbiətindən asılı olması.

Halogenalkanlardan alkenlərin, spirtlərin, tiolların, sadə və mürəkkəb efir­lə­rin, nitrillərin və s. sintezində istifadə olun­ması.

Metalüzi    birləşmələr, alınma üsulları və tətbiq sahələri.

Biratomlu spirtlər. Spirtlərdə hidrogen rabitəsi, onun spirtlərin fiziki xassələrinə və spek­tral göstəricilərinə təsiri. Spirtlər zəif turşu və Lüis əsasları kimi, bu xas­sə­lə­­­rin spirtin quruluşundan asıl­lığı. Sprtlərin dehid­rat­laşması, reaksiyanın sürət və istiqamətinin spirtin quru­lu­­­şundan asıllığı. Spirtlərdə hidroksil qrupun aminlə, halogenlə əvəzlənməsi. Halogenlə əvəz­lən­mə zamanı reaksiyanın spirtin quruluşundan  və reagentin tə­biət­in­dən asıllığı.

İkiatomlu spirtlər, alkenlərin sis-trans hidroksilləşməsi, alkeniloksidlərin hid­rolizindən alınması. Onların borat  turşusu ilə reaksiyası, qurğuşun tetra­asetatla və peryodid turşusu ilə oksidləşdirici parçalanması. Pinakolin qrup­laş­ması.

Qliserin, propilen əsasında alınması, onun əsasında epixlorhidrinin, qlitsil spirtlərin alınması və akroleinə dehidratlaşması.

Doymamış spirtlər, allil propargil spirtləri, allil spirti əsasında sintezlər. Vinil spirti onun törəmələri. Eltekov-Erlenmeyer qaydası.

Sadə efirlər. Spirtlərin dehidratlaşması, Vilyamson üsulu və onun tək­mil­ləş­miş variantı ilə alınması. Protonlu və protonsuz turşularla qarşılqıqlı  təsiri, par­­­ça­lanması, oksidləşməsi, halogenləşməsi, halogenli törəmələr əsasında sin­te­­z­lər.

Karbonilli birləşmələr (aldehid və ketonlar). Karbonil aktivliyə təsir edən amil­lər, onların güclü və zəif nukleofillərlə reaksiyaları. Qələvi və turşu işti­ra­kın­­da enollaşmaları, enllaşma ilə gedən reaksiyalar

Karbon turşuları, karboksil qrupun quruluşu, onun turşu daşıyıcısı ol­ma­sı, turşuların zəif və güclü nukleofillərlə reaksiyaları.Turşuların  assosasiyası və dis­so­sasiyası, turşuluq, onun əvəzləyicinin təbiətindən asılılığı.  İkiəsaslı turşular, ma­lon turşusunda metilen qrupun hidrogen atomlarının mütəhərrik olması, onun əsa­­sında sintezlər.

Aminlər, quruluşu və əsaslığı, spirtlərlə müqaisədə turşuluğu, alkil­ləş­məsi, asilləşməsi, nitrat turşusu ilə qarşılıqlı təsiri, oksidləşməsi (üçlü aminlərin ok­­sid­ləşməsi alkenlərin alınma üsulu kimi).

Dördlü ammonium duzları a- ole­­finlərin alınma üsulu kimi.

Dia­zo­bir­ləş­mə­lər: diazometan, diazosirkə efiri, diazotriflüormetan, alın­­ma­­sı və xassələri.

Hid­roksi­turşular, uyğun karbon turşularına görə tur­şuluğu, al­dehid- ke­tonlardan, butirlaktonlardan, tetraxloralkanlardan alın­ması və xü­su­si xas­sə­ləri. Asetosirkə efiri, alınması, keto-enol tautomerliyi, onun metal tö­rə­mə­lə­ri­nin ikili reaksiya qabiliyyəti, bundan üzvi sintezdə isti­fadə edilməsi.

Karbohidratlar. Monoşəkərlə,quruluşları,halqa-zəncir tauto­-mer­liyi, muta­ro­ta­siya. Aldo-və ketoheksozaların tsiklin yarım­asetat formaları-piranozalar və fu­ra­no­za­lar. Anomerlər və epimerlər. Monoşəkərlərin stereokimyası. Aşa­ğı şə­kər­lər­dən yuxarı şəkərlərə və əksinə, həmçinin aldozalardan ketozalara ke­çid reaksiyaları.

Qapalı zəncirli birləşmələr

Alitsiklik birləşmələr. Təsnifatı, izomerliyi və nomenklaturu. Gərginliyin növləri, C3-C6 tsikloalkanların konformasiyaları. Aksial, ekvatorial, psevdoaksial, psevdoekvatorial əlaqələr, uyğun əvəzləyicili tsiklopentan və tsikloheksan birləşmələrin müvafiq konformasiyalarının davamlığı. Tsiklopropan halqasının xüsusiyyətləri, alkanlara uyğun əvəzlənmə reak­siyaları, oksidləşməsi, tsiklin daralması, genişlənməsi və açılması ilə gedən çevrilmələri. Orta tsikllərin transannulyar qarşılıqlı təsirlə əlaqəli xassələri.

Aromatik birləşmələr.

Benzol, rezonans enerjisi, qeyri- və antiaromatiklik.

Aromatik nüvədə elektrofil əvəzlənmə: p-, s-komplekslər, keçid halları. İzotop effekti və elektrofil əvəzlənmənin ikimərhələli gedişi. Əvəzləyicinin ben­zol nüvəsində gedən elektrofil əvəzlənmənin sürət və istiqamətinə təsiri .

Difenilin, aromatikliyi, difenil birləşmələrində atropoizomerlik. Difenil ­vəsində elektrofil əvəzlənmə reaksiyaları, əvəzləyici kimi fenil radikalının al­kil radikalları müqaisəsi. Trifenil kationu, anionu radikallarının stabil ol­ma­­sının səbəbləri. Trifenilmetan boyaqları.

Naftalin, rezonans enerjisi və ben­zolla müqaisədə aromatikliyi. Naftalin nüvəsində elektrofil əvəzlənmə, bu reaksiyalarda naftalinlə, eləcədə elektrodonor və elektronakseptor əvəzləyicili naf­talinlə gedən reaksiyaların istiqamətinə təsir edən amillər. Sulfolaşma reaksiyası, dönərliyi,  isti­qa­­mətlənmənin  temperaturdan asıllığı.

Aromatik halogenli törəmələr. Aromatik nüvədə və yan zəncirin a-və­ziy­yə­tin­də yerləşən halogen atomunun halogenalkanlardakı halogen atomu ilə müqaisədə mütəhərrikliyi. Halogen atomunun nukleofil əvəzlənməsilə gedən reaksiyalar: hidrolizi (Raşiq), qələvi və karbon turşularının duzları iştirakında əvəz­lən­məsi (Ulman), əvəzlənmənin sürət və mexanizminin nüvədəki əvəz­lə­yi­ci­nin təbiətindən asıllığı.

Aromatik sulfoturşular. Sulfoqrupun quruluşu, mineral və karbon tur­şu­ları ilə müqaisədə turşuluğu. Sulfolaşdırıcı agentlər, sulfolaşma reaksiyasının dö­­nər­­­liyi. Sulfoturşuların üç müxtəlif istiqamətdə (sulfoqrupu üzrə, sulfo­qrup­un ayrılması və aromatik nüvə üzrə) reaksiyaları. Sulfoturşular əsasında sin­tezlər.

Aromatik nitrobirləşmələr, nitroqrupun quruluşu. Nitrolaşdırıcı ag­ent­­l­ər və nitrolaşma reaksiyasının mexanizmi. Benzol və alkil­ben­zolların nit­ro­­laş­ma­sı ilə nitrobirləşmələrin sintezi. Nitrobanzolda elektrofil və nukleofil əvəzlənmə reaksiyasının sürət və istiqa­mə­tinə nitroqrupun təsiri. Nitrobirləşmələrdə nuk­leo­fil əvəzlənmə (Mey­zen­qey­mer kompleksi), onun halogen atomunun tə­biətin­dən asıllığı. Nit­ro­ben­zo­lun qismən reduksiya məhsulları, onların qar­şılıqlı çevrilmə və qruplaşma reak­siyaları.

Aromatik aminlər. Yağ sırası aminləri ilə müqaisədə əsaslığı. Əsaslığın molekulun koplanarlığından, nüvədə olan əvəzləyicinin təbiətindən və vəziy­yə­tin­dən asıllığı. Onların amin qrupu (alkilləşmə, asilləşmə, nitro­zo­l­laşma, diazolaşma) və aromatik nüvə hesabına gedən reaksiyaları. Ani­linin oksid­ləş­mə reaksiyası istiqamətinin oksidləşdiricinin təbiətindən asıl­lığı, onun sulfo­laımasının kinetik və termodinamik nəzarət olunan məhsulları. Sulfamid pere­paratları, onların antimikrob təsiri.

Azo-və diazobirləşmələr. Diazolaşdırıcı agentlər, reaksiyanın mexanizmi. Reak­si­ya şəraitinin aminin əsaslığından asıllığı.

Diazobirləşmələrin turşu-əsasi xassələri, diazotat anionunun ambitentliyi. Diazonium duzlarının homolitik və heterolitik parçalanması, onun diazo­anionun və həlledicinin təbiətindən asıllığı.

Azoəlaqələnmə- elektrofil əvəz­lənmə reaksiyası kimi. Fenol və aromatik aminlərlə azoəlaqələnmə reaksiyasının şəraitinin fərqli olması.

Fenollar. Fenolun alınma üsulları. Fenolun turşuluğu, onun nüvədə olan əvəz­ləyicinin təbiətindən asıllığı. Fenolun və fəzaçətinlikli fenolların ok­sid­ləşməsi. Fəza çətinlikli fenolların antioksidant kimi istifadə olunması.    Fenol efirlərinin Pris və Klayzen qruplaşmaları. Rezorsinin sintezi və xassələrinin xüsusiyyətləri. Hidroxinon antioksidant kimi.

Xinonlar. Xinonun reduksiyası və birləşmə reaksiyaları. Xinhidron və semixinon. Hidroxinon radikal- zəncirvari reaksiyaların ingibitoru kimi.

Aromatik aldehid ketonlar. Xüsusi (xarakter) alınma üsulları. Aldehidlərin asan oksidləşməsi. Benzoin kondensləşməsi, Perkin, Kannissaro reaksiyaları. Yağ sırası ketonlarla müqaisədə aromatik ketonların reaksiya qabilliyi. Ketonların müxtəlif istiqamətdə reduksiyası, qələvi ilə parçalanması, Mannix reaksiyası.

Aromatik karbon turşuları. Benzoy turşusu, onun yağ sırası turşuları ilə müqaisədə turşuluğu. Benzol toluolun kimyəvi çevrilmələri əsasında alınma üsulları. Xassələri: turşuluğun benzol nüvəsində olan əvəzedicinin təbiətindən vəziyyətindən asıllığı. Orto effekt. Korellasiya tənliyi haqqında anlayış. Xloranhidridi əsasında sintezlər.

Aromatik dikarbon turşuları. Alınma üsulları. Ftal anhidridi əsasında sintezlər. Ftal tereftal turşuları törəmələrinin praktiki əhəmiyyəti.

Heterotsiklik birləşmələr, quruluşları, təsnifatı nomenklaturu. Bir heteroatomlu beşüzvlü heterotsikllər: pirrol, furan, tiofen aromatikliyi kimyəvi çevrilmələri.

Piridin, benzolla müqaisədə aromatikliyi kimyəvi çevrilmələri. Piridin N-oksid, onun piridin nüvəsində elektrofiləvəzlənmədə iştirakı. Piridin əsas kimi.

Əsas ədəbiyyat

Матье Ж, Панико Р. Курс теоретических основ органической химии. М.: Мир, 1975
Сайкс П. Механизмы реакций в органической химии. М.: Химия, 1991
Марч Дж. Органическая химия. М.: Химия, 1987-88. т.1-4.
Казыцина Л.А., Куплетская Н.Б., Применение УФ-,ЯМР и Масоспектрометрия в органической химия.М.: Химия, 1979.

  1. Кери Ф., Сандберг Р. Углубленный курс орг. Химии. М.: Химия, 1981. т.1,2

1. Мезомер вя електромер еффектляр.

2. Алкенляря щалоэенин бирляшмяси,  реаксийанын мярщяляли эетмясинин изащы.

3. Садя  ефирляр,  алынмасы вя хассяляри.

4. Карбощидратлар, тяснифаты, глцкозанын гурулушунун тясдиги.

5. Нафталин, алынмасы, онун ароматик бирляшмя кими  хассяляри

6. Алканларын щалоэенляшмя реаксийалары, сечиъилийин щалоэенинин тябиятиндян асыллыьы.

7. Бирясаслы карбон туршуларынын ефирляшмя вя щалоэенляшмя реаксийалары.

8. Оксо-бирляшмяляр, карбонил групун гурулушу, активлийиня тясир едян амилляр.

9. Ароматик сулфотуршулар, алынмасы реаксийасы, онун дюнян олмасы.

10. Анилин, алынмасы вя ясаслыьы.

11. Алканларын сулфохлорлашма вя сулфооксидляшмя реаксийалары, онларын практики ящямиййяти.

12.Асетиленин туршу хассяйя малик олмасы вя реаксийалары.

13.Спиртляр, икили спиртлярин Оппенауеря эюря кетонлара оксидляшмяси.

14.Моношякярляр, моноалдозаларын оптики изомерляри.

15.Ароматик нцвядя електрофил явязлянмя реаксийалары

16.Индуксийа еффекти, онун карбон туршулары вя онларын тюрямяляри ясасында изащы.

17.Алдещид вя кетонларын магнезиумцзви бирляшмялярля реаксийасы ясасында бирли,икили вя цчлц спиртлярин алынмасы.

18.Спиртляр, спиртлярин щидроэенщалоэенидлярля реаксийалары.

19.Ароматиклик вя онун шяртляри.

20Малон туршусу ефириндя метилен групун щидроэен атомларынын мцтящяррик олмасы вя онун ясасында синтезляр.

1. 21.Alkenlərin sanaye alınma üsulları, E,Z-izomerliyi və birləşmə reaksiyaları

22.Aldehid və keonlar, halogenləşməsi, reaksiya sürətinin halogen atomunun təbiətindən asılı olması

23.Karbon turşuların törəmələri, efirlərin və amidlərin alınması və xassələri

24.Aromatik aminturşular, p-aminbenzoy turşusu əsasında dərman maddələrinin alınması

25.Azobirləşmələr, nomenklaturu, azoəlaqələnmə reaksiyaları

26.Sadə efirlər, H2SO4 və AI2O3 iştirakında onların birli spirtlərdən alınması.

27.Aromatik aminlər, əsaslıqları, elektrofil əvəzlənmə reaksiyaları

28.Malein və fumar turşuları, alınması, fiziki və kimyəvi xassələri.

29.Aromatik sulfoturşular, alınması, sulfoqrupun ayrılması ilə gedən reaksiyalar

30.Trifenilmetan boyaqları

31.Туршу вя ясаслар, онларын эцъцня тясир едян амилляр.

32.Алкенляр, онларын димерляшмя, полимерляшмя вя алкилляшмя реаксийалары.

33.Аминляр, фяза гурулушу, ясаслыглары. Цч мцхтялиф явязли аминлярин оптики гейри  фяал олмасы.

34.Ъ36-алитсиклик бирляшмялярин конформасийалары, сабитликляриня тясир едян амилляр.

35.Ароматик туршулар. Бензой туршусу, алынмасы вя хассяляри

36.Алканларын оксидляшмя реаксийалары вя онларын практики ящямиййяти.

37.Алкенлярин сянайе алынма цсуллары вя изомерляри.

38.Асетосиркя ефири, алынмасы, таутомерлийи, онун щялледиъинин тябиятиндян асыллыьы.

39.Бирясаслы карбон туршулары, онларын ефирляшмя реаксийасынын механизми.

40.Ароматиклик вя  онун шяртляри.

41.Асетилен карбощидроэенляри, алынма цсуллары, цчгат рабитяйя бирляшмя реаксийалары.

42.Диен карбощидроэенляри, алынма цсуллары. Дивиниля 1,2 вя1,4- бирляшмяйя тясир едян амилляр

43.Ароматик карбощидроэенлярин щалоэенли тюрямяляри , алынма цсуллары вя хассяляри.

44.Алитсиклик бирляшмяляр, тяснифаты  вя эярэинлийин нювляри.

45. Трифенилметан бойаглары.

46.Щиперканйугасийа, онун мащиййяти вя тязащцр етмяси.

47.Ъ=Ъ рабитясиня електрофил бирляшмя реаксийалары. Марковников гайдасы.

48.Бирясаслы карбон туршулары, онларын сянайе алынма цсуллары.

49.Ароматик сулфотуршулар, алынмасы, сулфогрупун айрылмасы иля эедян реаксийалары.

50.Азобирляшмяляр, номенклатуру, азоялагялянмя реаксийалары.

51.Мезомерлик щалы, онун йаранма механизми.

52.Садя ефирляр, онларын щидроэенщалоэенидлярля парчаланма реаксийалары.

53.Икиатомлу спиртляр, алынмасы  вя пинаколин груплашмасы.

54.Асетосиркя ефири, алынма цсуллары онун кетон вя туршу парчаланма реаксийалары.

55.Малеин вя фумар туршулары, алынмасы, физики вя кимйяви хассяляри.

56.Индуксийа еффекти, карбон туршулары тюрямяляри ясасында онун изащы.

57.Алканларын оксидляшмя реаксийалары  вя онларын практики ящямиййяти.

58.Глисерин,  алынмасы вя хассяляри.

59.Икиясаслы доймуш туршулар. Оксалат вя малон туршуларынын парчаланма реаксийалары.

60. Ароматик туршулар. Бензой туршусу,  алынмасы вя хассяляри

61Цзви бирляшмялярдя електрон еффектляри

62.Етиленя щалоэенлярин бирляшмя реаксийасы, онун мярщяляли эетмясинин тясдиги

63.Бирясаслы карбон туршулары, карбоксил групун гурулушу, туршулуьа тясир едян амилляр

64.Ароматик щалоэенли бирляшмяляр, онларын нуклеофил явязлянмя реаксийалары.

65.Ароматик аминляр, ясаслыглары, електрофил явязлянмя реаксийалары

66.Резонанслыг, онун шяртляри,  бирляшмянин реаксийа га­бил­­лийиня тясири

67.Цзви бирляшмялярин туршу вя ясаслыьы, онлара тясир едян амил­ляр

68.Алдещидляр, карбонил групун активляшдирилмяси, асетал вя йарымасеталларын алынмасы

69.Садя ефирляр, Щ2СО4 вя Ал2О3 - иштиракында онларын бирли  спиртлярдян алынмасы

70Ароматик туршуларда орто-еффектляр

71.Асетилен карбощидроэенляри, алынма цсуллары, цчгат рабитяйя бирляшмя реаксийалары

72.Е1 вя Е2 –елиминляшмя реаксийалары, механизми, даща чох алкилляшмиш алкенлярин алынмасы

73.Ароматик диазобирляшмяляр, номенклатуру вя алынмасы

74.Хинонлар, п-хинона бирляшмя реаксийалары

75.Ароматик аминтуршулар, п-аминбензой туршусу ясасында дярман препаратларынын алынмасы

76.Алканларын крекинги вя пиролизи, онларын практики ящямиййяти

77.Икиатомлу  спиртляр, тяснифаты, алынма цсуллары вя хассяляри

78.Карбон туршуларынын тюрямяляри, ефирлярин вя амидлярин  алынмасы вя хассяляри

79.Ароматик нитробирляшмяляр, алынмасы вя хассяляри

80.Анилин, ясаслыьына тясир едян амилляр, алынмасы вя хассяляри

81.Оптики  активлик, онун тязащцр етмяси шяртляри. Енантиомерляр вя диастереомерляр

82.Алдещид вя кетонлар, щалоэенляшмяси, реаксийа сцрятинин щалоэен атомунун тябиятиндян асылы олмамасы

83.Азобирляшмяляр, онларын азоялагялянмя реаксийасы ясасында алынмасы

84.Трифенилметан, алынмасы вя хассяляри

85.Ароматик туршуларда орто-еффектляр

86.Щидроэен рабитяси, ямяля эялмя механизми, бирляшмянин физики хассяляриня  тясири

87.Алкенлярин сянайе алынма цсуллары,  Е. З-изомерлийи  вя бирляшмя реаксийалары

88.Малон туршусу ефириндя метилен групу щидроэен атомларынын мцтящярриклийи, щямин ясасда синтезляр

89.Сцд вя чахыр туршуларынын стереоизомерлийи, онларын Р-, С –номенклатуру иля адлан­ды­рыл­ма­сы

90.Ароматик аминляр. Асетанилид ясасында анилинин бромлашмасы вя нитролашмасы

91.Щидроэен рабитяси , онун бирляшмянин хассясиня тясири вя ковалент рабитядян фярглянмяси.

92.Алкенляр. Алкенляря електрофил бирляшмя реаксийалары.

93.Карбон туршулары, туршулуьун изащы, ефирляшмя реаксийасынын механизми.

94.Оптики активлик, енантиомерляр вя диастереомерляр.

95.Ароматик нцвядя електрофил явязлянмя реаксийасынын механизми.

96.Щиперконйугасийа, онун п-алкилбензилхлоридин пиридинля реасийасы ясасында изащы.

97.Диен карбощидроэенляри, дивиниля щалоэенин бирляшмя реаксийасынын схеми

98.Алитсиклик бирляшмяляр, тяснифаты вя изомерлийи.

99.Дифенил, гурулушу, електрофил явязлянмя реаксийалары. Атропо изомерлик.

100.Фенол, алынмасы вя хассяляри

Bookmark and Share
© Baku State University