Home AZRUEN

Üzvi kimyadan felsefe doktoru proqrami üre doktorantura ve disertanturaya qebul imtahani ücün suallar

10/10/2014

Üzvi kimyadan felsefe doktoru proqrami üre doktorantura  ve    disertanturaya   qebul   imtahani ücün suallar

 1. 1.Mezomer və elektromer effektlər.
 2. 2.Alkenlərə halogenin birləşməsi,  reaksiyanın mərhələli getməsinin izahı.
 3. 3.Sadə  efirlər,  alınması və xassələri.
 4. 4.Karbohidratlar, təsnifatı, qlükozanın quruluşunun təsdiqi.
 5. 5.Naftalin, alınması, onun aromatik birləşmə kimi  xassələri
 6. 6.Alkanların halogenləşmə reaksiyaları, seçiciliyin halogeninin təbiətindən asıllığı.
 7. 7.Birəsaslı karbon turşularının efirləşmə və halogenləşmə reaksiyaları.
 8. 8.Okso-birləşmələr, karbonil qrupun quruluşu, aktivliyinə təsir edən amillər.
 9. 9.Aromatik sulfoturşular, alınması reaksiyası, onun dönən olması.
 10. 10.Anilin, alınması və əsaslığı.

11.  Alkanların sulfoxlorlaşma və sulfooksidləşmə reaksiyaları, onların praktiki əhəmiyyəti.

12.Asetilenin turşu xassəyə malik olması və reaksiyaları.

13.Spirtlər, ikili spirtlərin Oppenauerə görə ketonlara oksidləşməsi.

14.Monoşəkərlər, monoaldozaların optiki izomerləri.

15.Aromatik nüvədə elektrofil əvəzlənmə reaksiyaları

16.İnduksiya effekti, onun karbon turşuları və onların törəmələri əsasında izahı.

17.Aldehid və ketonların maqneziumüzvi birləşmələrlə reaksiyası əsasında birli,ikili və üçlü spirtlərin alınması.

18.Spirtlər, spirtlərin hidrogenhalogenidlərlə reaksiyaları.

19.Aromatiklik və onun şərtləri.

20Malon turşusu efirində metilen qrupun hidrogen atomlarının mütəhərrik olması və onun əsasında sintezlər.

 1. 21.Alkenlərin sanaye alınma üsulları, E,Z-izomerliyi və birləşmə reaksiyaları

22.Aldehid və keonlar, halogenləşməsi, reaksiya sürətinin halogen atomunun təbiətindən asılı olması

23.Karbon turşuların törəmələri, efirlərin və amidlərin alınması və xassələri

24.Aromatik aminturşular, p-aminbenzoy turşusu əsasında dərman maddələrinin alınması

25.Azobirləşmələr, nomenklaturu, azoəlaqələnmə reaksiyaları

26.Sadə efirlər, H2SO4 və AI2O3 iştirakında onların birli spirtlərdən alınması.

27.Aromatik aminlər, əsaslıqları, elektrofil əvəzlənmə reaksiyaları

28.Malein və fumar turşuları, alınması, fiziki və kimyəvi xassələri.

29.Aromatik sulfoturşular, alınması, sulfoqrupun ayrılması ilə gedən reaksiyalar

30.Trifenilmetan boyaqları

31.Turşu və əsaslar, onların gücünə təsir edən amillər.

32.Alkenlər, onların dimerləşmə, polimerləşmə və alkilləşmə reaksiyaları.

33.Aminlər, fəza quruluşu, əsaslıqları. Üç müxtəlif əvəzli aminlərin optiki qeyri  fəal olması.

34.C3-C6-alitsiklik birləşmələrin konformasiyaları, sabitliklərinə təsir edən amillər.

35.Aromatik turşular. Benzoy turşusu, alınması və xassələri

36.Alkanların oksidləşmə reaksiyaları və onların praktiki əhəmiyyəti.

37.Alkenlərin sənaye alınma üsulları və izomerləri.

38.Asetosirkə efiri, alınması, tautomerliyi, onun həlledicinin təbiətindən asıllığı.

39.Birəsaslı karbon turşuları, onların efirləşmə reaksiyasının mexanizmi.

41.Asetilen karbohidrogenləri, alınma üsulları, üçqat rabitəyə birləşmə reaksiyaları.

42.Dien karbohidrogenləri, alınma üsulları. Divinilə 1,2 və1,4- birləşməyə təsir edən amillər

43.Aromatik karbohidrogenlərin halogenli törəmələri , alınma üsulları və xassələri.

44.Alitsiklik birləşmələr, təsnifatı  və gərginliyin növləri.

45. Trifenilmetan boyaqları.

46.Hiperkanyuqasiya, onun mahiyyəti və təzahür etməsi.

47.C=C rabitəsinə elektrofil birləşmə reaksiyaları. Markovnikov qaydası.

48.Birəsaslı karbon turşuları, onların sənaye alınma üsulları.

49.Aromatik sulfoturşular, alınması, sulfoqrupun ayrılması ilə gedən reaksiyaları.

50.Azobirləşmələr, nomenklaturu, azoəlaqələnmə reaksiyaları.

51.Mezomerlik halı, onun yaranma mexanizmi.

52.Sadə efirlər, onların hidrogenhalogenidlərlə parçalanma reaksiyaları.

53.İkiatomlu spirtlər, alınması  və pinakolin qruplaşması.

54.Asetosirkə efiri, alınma üsulları onun keton və turşu parçalanma reaksiyaları.

55.Malein və fumar turşuları, alınması, fiziki və kimyəvi xassələri.

56.İnduksiya effekti, karbon turşuları törəmələri əsasında onun izahı.

57.Alkanların oksidləşmə reaksiyaları  və onların praktiki əhəmiyyəti.

58.Qliserin,  alınması və xassələri.

59.İkiəsaslı doymuş turşular. Oksalat və malon turşularının parçalanma reaksiyaları.

60. Aromatik turşular. Benzoy turşusu,  alınması və xassələri

61Üzvi birləşmələrdə elektron effektləri

62.Etilenə halogenlərin birləşmə reaksiyası, onun mərhələli getməsinin təsdiqi

63.Birəsaslı karbon turşuları, karboksil qrupun quruluşu, turşuluğa təsir edən amillər

64.Aromatik halogenli birləşmələr, onların nukleofil əvəzlənmə reaksiyaları.

65.Aromatik aminlər, əsaslıqları, elektrofil əvəzlənmə reaksiyaları

66.Rezonanslıq, onun şərtləri,  birləşmənin reaksiya qa­bil­­liyinə təsiri

67.Üzvi birləşmələrin turşu və əsaslığı, onlara təsir edən amil­lər

68.Aldehidlər, karbonil qrupun aktivləşdirilməsi, asetal və yarımasetalların alınması

69.Sadə efirlər, H2SO4 və Al2O3 - iştirakında onların birli  spirtlərdən alınması

70Aromatik turşularda orto-effektlər

71.Asetilen karbohidrogenləri, alınma üsulları, üçqat rabitəyə birləşmə reaksiyaları

72.E1 və E2 –eliminləşmə reaksiyaları, mexanizmi, daha çox alkilləşmiş alkenlərin alınması

73.Aromatik diazobirləşmələr, nomenklaturu və alınması

74.Xinonlar, p-xinona birləşmə reaksiyaları

75.Aromatik aminturşular, p-aminbenzoy turşusu əsasında dərman preparatlarının alınması

76.Alkanların krekinqi və pirolizi, onların praktiki əhəmiyyəti

77.İkiatomlu  spirtlər, təsnifatı, alınma üsulları və xassələri

78.Karbon turşularının törəmələri, efirlərin və amidlərin  alınması və xassələri

79.Aromatik nitrobirləşmələr, alınması və xassələri

80.Anilin, əsaslığına təsir edən amillər, alınması və xassələri

81.Optiki  aktivlik, onun təzahür etməsi şərtləri. Enantiomerlər və diastereomerlər

82.Aldehid və ketonlar, halogenləşməsi, reaksiya sürətinin halogen atomunun təbiətindən asılı olmaması

83.Azobirləşmələr, onların azoəlaqələnmə reaksiyası əsasında alınması

84.Trifenilmetan, alınması və xassələri

85.Aromatik turşularda orto-effektlər

86.Hidrogen rabitəsi, əmələ gəlmə mexanizmi, birləşmənin fiziki xassələrinə  təsiri

87.Alkenlərin sənaye alınma üsulları,  E. Z-izomerliyi  və birləşmə reaksiyaları

88.Malon turşusu efirində metilen qrupu hidrogen atomlarının mütəhərrikliyi, həmin əsasda sintezlər

89.Süd və çaxır turşularının stereoizomerliyi, onların R-, S –nomenklaturu ilə adlan­dı­rıl­ma­sı

90.Aromatik aminlər. Asetanilid əsasında anilinin bromlaşması və nitrolaşması

91.Hidrogen rabitəsi , onun birləşmənin xassəsinə təsiri və kovalent rabitədən fərqlənməsi.

92.Alkenlər. Alkenlərə elektrofil birləşmə reaksiyaları.

93.Karbon turşuları, turşuluğun izahı, efirləşmə reaksiyasının mexanizmi.

94.Optiki aktivlik, enantiomerlər və diastereomerlər.

95.Aromatik nüvədə elektrofil əvəzlənmə reaksiyasının mexanizmi.

96.Hiperkonyuqasiya, onun p-alkilbenzilxloridin piridinlə reasiyası əsasında izahı.

97.Dien karbohidrogenləri, divinilə halogenin birləşmə reaksiyasının sxemi

98.Alitsiklik birləşmələr, təsnifatı və izomerliyi.

99.Difenil, quruluşu, elektrofil əvəzlənmə reaksiyaları. Atropo izomerlik.

100.Fenol, alınması və xassələri

 

 

Bookmark and Share
© Baku State University