23-11-2018
 

Пашаева Арзу Абульфат гызы

Телефон: (+99450)354-09-79

Е-mail: pasayeva-1969@mail.ru

 

 

 

 

 

КОРОТКО О СЕБЕ

Родилась 1969 году в городе Баку. 1991 году окончила химический факультет Бакинского Государственного Университета. С 1991года работает в БГУ.

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ

1976-1986 - средняя школа №190, г.Баку

1986-1991 - Химический факультет БГУ

1998 - диссертант

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1991- младший сотрудник

1998- старший лаборант

1999 – диссертант

2015 - преподает кафедры методики преподавания химии, БГУ

Преподает: "История и методология химии" и "Методы обучения химии"
60 статей

10 программы

10 методических программ

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Актуальные проблемы методики преподавания химии

СПИСОК НЕКОТОРЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ

1.  K.N.Haqverdiyev, Ə.T.Əzizov, A.Ə.Paşayeva   Kimya fənninin tədrisində fənlərarası əlaqənin əsasları Azərbaycan məktəbi, 1998, №5, s.65

2 . K.N.Haqverdiyev, Ə.T.Əzizov. Kimya dərslərində yeni materialın tədrisi və təşkili metodikası . BDU-nun elmi konfransının materialları, 1999, s.148

3. K.N.Haqverdiyev. Müstəqil işlərin tədrisi. Tezis. «Reneccans» Elmi-istehsa­lat mərkəzi «Müasir elm XXI əsrin astanasında: prob­lemlər, perspektivlər» mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2000

4. K.N.Haqverdiyev, A.Ə.Paşayeva Kükürd və onun birləşmələrinin reaksiyaları misalında oksidləşmə reduksiya reaksiyalarının istiqamətinə təsir edən amillər mövzusunun tədrisi. Pedaqoji Universitetinin xəbərləri. Bakı, 2003, ADPU, №4, s.415-417

5. K.N.Haqverdiyev. A.Ə.Paşayeva Oб организации  рaбoты  по изучении нового материала2004. Müasir təbiətşünaslığın nə­zəri və empirik metodlarının tətbiqi istiqamətləri. Sumqayıt. 2004, s.37-40. Məqalə

6. K.N.Haqverdiyev, A.Ə.Paşayeva Yeni  materialın başlanğıc siniflərdə ö yrənilməsinin nəzəri əsasları. Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2005, №4, Məqalə

7. A.Ə.Paşayeva, K.N.Haqverdiyev. Orta məktəbdə  yeni materialın öyrənilməsi zamanı şagirdlərin biliyinin qiymətləndirilməsi. Fiziki – kimyəvi analiz və Qeyri – üzvi materialşünaslıq respublika elmi konfransı FKAM məqalələr toplusu. 2006

8. A.Ə.Paşayeva, K.N.Haqverdiyev. Kimyada təlim üsulları. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları 2009 Tezis.

9. А.Т.Азизов, К.Н. Ахвердиев, А.А.Рашаева. Система самостоятельных работ при изучении нового материала в 10 классе. Вопросы Гуманитарных наук № 2009. C46-67

10. А.А.Рашаева Интерактивное обучении как направление активизации познавательной деятельности учащихся при изучении нового материала жу рнал научных публикации аспирантов и докторантов № 11 ноябрь г.Курск 2010 с.85-86

11. А.М.Магеррамов, К.Н. Ахвердиев  А.А.Рашаева Системы действий учителья и учашихся при изучении нового материала с 200-201 . 20 Молодая наука СНГ : вопросы теории и практики . сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции . г. Волгоград. 25-26 октября 2010

12. А.А.Рашаева. Роль химического языка в обучении химии при изучении нового материала . Azərb Res .dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20 ci ildönümünə həsr olunmuş « Müasir şəraitdə ümumtəhsil məktəblərində tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək yolları » mövzusunda II Respublika elmi konfransın materialları Bakı- 2011.

13. K.N.Haqverdiyev, Ə.T.Əzizov, A.Ə.Paşayeva  Проблемы наркомании среди молодежи и педагогические меры профилактики 2012  Tezis   Материалы VIII Бакинской международной Мамедалиевской конференции 3-6 октября ( ИНХП нана)  s 470-471

14. K.N.Haqverdiyev, Ə.T.Əzizov, А.Ə.Paşayeva  Kimya tədrisində müəllim əməyinin stimullaşdırılması « Ümummilli lider Heydər Əliyevin 91 illik yubileyinə həsr olunmuş » Cəmiyyət və təhsilin inlişaf strategiyası » VI Respublika elmi – praktik konfransının materialları 5 may Bakı-2014 S 136-137

15. K.N.Haqverdiyev, Ə.T.Əzizov, A.Ə.Paşayeva Yeni texnologiyalar əsasında kimyəvi anlayışlar sisteminin öyrədilməsi IX Бакинская Международная Мамедалиевская  конференция по нефтехимии 4-5 октября 2016

16. K.N.Haqverdiyev, R.T.Abdinbəyova, AƏ.Paşayeva Yeni materialın öyrədilməsində şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi BAKI QIZLAR UNİVERSİTETİ ELMİ ƏSƏRLƏR № 4. 2016 Səh  38-42 Ə.T.Əzizov məqalə

17. Ə.T.Əzizov, K.N.Haqverdiyev, R.T.Abdinbəyova, A.Ə.Paşayeva Yeni materialın öyrədilməsində ətraf mühitin qorunması mövzusunun tədrisi konfrans materialları 2017      

Другие записи

Буният-заде Ирада Айдын гызы

​​​​​​​Гасанова Илаха Рауф гызы

Исмайлова Севда Баба гызы

Набиев Афиг Мехман оглу

Балаева Офелия Огтай гызы

Алиева Кямаля Исмаил гызы

Гаджиева Сарвиназ Фаиг гызы

Гулиев Ахмедага Немат оглы

Гусейнова Афет Теймур гызы

Шихалиев Намик Гурбат оглы

Гасанова Ульвия Алимаммад гызы

Аскерова Ульвия Фахраддин гызы

Ахундова Мюшкуназ Ахмад гызы

Каразаде Хатира Агаджалил гызы

Садыхова Нурлана Дильгам гызы

Юсубов Нифталы Надир оглы

Исмаилов Валех Мехралы оглы

Гусейнзаде Алекбер Эльман оглы

Гасымов Ракиф Атакиши оглы

Курбанова Малахат Мусрат гызы