"Kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq elmi konfransı

Kimya fakultəsində 2019-cu il may ayının 15-16-da doktorant, magistrant və gənc tədqiqatçılarınÜmummilli Lider Heydər Əlyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə və Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyinə həsr olunmuş  “Kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq elmi konfransı keçiriləcəkdi

Digər elanlar

<p>25-26 MAY 2021-ci il tarixində &Uuml;mummilli Lider HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 98-ci ild&ouml;n&uuml;m&uuml;nə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqat&ccedil;ıların &laquo;KİMYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ&raquo; XIV Beynəlxalq Elmi Konfransı ke&ccedil;iriləcəkdir.</p>
<p>ED 2.16 Dissertasiya Şurasında Aytən Rafiq qızı Əsgərovanın&nbsp;dissertasiya işinin m&uuml;dafiəsi ke&ccedil;iriləcəkdir</p>
<p>ADPU-nun dosenti Quliyev Kərim Əvəz oğlunun&nbsp;dissertsiya işinin m&uuml;zakirəsi olacaqdır</p>
<p><span style="color:#222222">Nigar Eyvaz qızı Əhmədovanın&nbsp;dissertasiya işinin Elmi seminarının m&uuml;zakirəsi olacaqdır</span></p>
<p>Aytən Rafiq qızı Əsgərovanın&nbsp;2306.01-&ldquo;&Uuml;zvi kimya&rdquo; ixtisası &uuml;zrə kimya &uuml;zrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq &uuml;&ccedil;&uuml;n&nbsp;təqdim etdiyi dissertasiya işinin Elmi Seminarda m&uuml;zakirəsi ke&ccedil;iriləcək.</p>
<p>Kimya fak&uuml;ltəsinin <span style="color:black">&ldquo;Analitik kimya&rdquo; kafedrasının yaradılmasının 85 illiyinə həsr olunmuş</span> &ldquo;Koordinasion birləşmələr kimyası&rdquo; VIII Respublika Elmi konfrans</p>
<p>Microsoft Teams platforması &uuml;zərindən &ldquo;Kristalların rentgen quruluş analizi ilə &ouml;yrənilməsi&rdquo; m&ouml;vzusunda onlayn m&uuml;hazirə</p>
<p>TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA VİRTUAL ELMİ KONFRANSI</p>