KİMYA FAKÜLTƏSİ İLƏ ƏLAQƏ NÖMRƏLƏRİ

KİMYA FAKÜLTƏSİNİN DEKANLIĞI 

kimya@bsu.edu.az

Dekan

Kimya elmləri doktoru, professor Abdulsəyid Əbdülhəmid oğlu ƏZİZOV

(012)539-05-59

Dekan müavini

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fuad Şəmsəddin oğlu KƏRİMLİ

(012)539-09-53

KAFEDRALAR

Üzvi kimya

Kimya elmləri doktoru, akademik Abel Məmmədəli oğlu MƏHƏRRƏMOV

(012)510-10-48

Fiziki və kolloid kimya

Kimya elmləri doktoru, professor Eldar Isa oğlu ƏHMƏDOV

(012)538-10-49

Ümumi və qeyri-üzvi kimya

Kimya elmləri doktoru, professor Teymur Məmməd oğlu İLYASLI

(012)510-92-81

Analitik kımya

Kimya elmləri doktoru, professor Famil Musa oğlu ÇIRAQOV

(012)539-85-61

Neft kimyası və kimya texnologiyası

Kimya elmləri doktoru, professor İbrahim Qərib oğlu MƏMMƏDOV

(012)538-25-32

YMB kimyası

Kimya elmləri doktoru, professor Rasim Mirəli oğlu ALOSMANOV

(012)539-02-31

Kimyanın tədrisi metodikası

Kimya elmləri doktoru, professor Yasin İsa oğlu CƏFƏROV

(012)538-72-96

ELMİ-TƏDQİQAT LABORATORİYALARI

Zərif üzvi sintez

Kimya elmləri doktoru, akademik Abel Məmmədəli oğlu MƏHƏRRƏMOV

(012)431-10-67

Qeyri-üzvi materialşünaslıq

 

(012)538-15-28

Metal-kompleks katalizatorları

Kimya elmləri doktoru, professor Sabit Eyyub oğlu MƏMMƏDOV

(012)538-10-49

Alkenilfenollar və karbonil birləşmələri kimyası

Kimya elmləri doktoru, professor Musa Rza oğlu BAYRAMOV

(012)538-25-32

TƏDRİS LABORATORİYALARI

Ümumi və qeyri-üzvi kimya

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru Yeganə Qiyas qızı QULIYEVA

(012)538-15-28

Üzvi kimya

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru Nərminə Arturovna QULİYEVA

(012)431-10-67

Fiziki və kolloid kimya

 

(012)538-10-49

Analitik kimya

Məməd Namaz oğlu MƏMMƏDOV

(012)533-08-27

Neft kimyası və kimya texnologiyası

Kimya elmləri namizədi, dosent Rəhilə Əşrəf qızı HÜSEYNOVA

(012)538-25-32

YMB kimyası

Kimya elmləri doktoru, professor Rasim Mirəli oğlu ALOSMANOV

(012)539-02-31

Nüvə Maqnit Rezonansı

Kimya elmləri doktoru, professor İbrahim Qərib oğlu MƏMMƏDOV

(012)538-21-06