Aytən Rafiq qızı Əsgərovanın 2306.01-“Üzvi kimya” ixtisası üzrə kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin Elmi Seminarda müzakirəsi keçiriləcək.

12 mart saat 10:30 da 346 saylı auditoriyada Aytən Rafiq qızı Əsgərovanın “2,6-Di-üçlü-butilfenol törəmələrinin nukleofillərlə reaksiyalarından praktiki-əhəmiyyətli yeni birləşmələrin sintezi və rentgen quruluş tədqiqi” mövzusunda 2306.01-“Üzvi kimya” ixtisası üzrə kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin Elmi Seminarda müzakirəsi keçiriləcək.İştirak etmək istəyənlər aşağıda qeyd olunmuş linkə daxil oıa bilərlər:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a13a53cc263d443ff9057d4b6ad4f8474%40thread.tacv2/conversations?groupId=a380b38e-e390-4463-97bb-d0f22e9ff6a6&tenantId=a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42

Digər elanlar

<p>25-26 MAY 2021-ci il tarixində &Uuml;mummilli Lider HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 98-ci ild&ouml;n&uuml;m&uuml;nə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqat&ccedil;ıların &laquo;KİMYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ&raquo; XIV Beynəlxalq Elmi Konfransı ke&ccedil;iriləcəkdir.</p>
<p><span style="color:#222222">Nigar Eyvaz qızı Əhmədovanın&nbsp;dissertasiya işinin Elmi seminarının m&uuml;zakirəsi olacaqdır</span></p>
<p>Kimya fak&uuml;ltəsinin <span style="color:black">&ldquo;Analitik kimya&rdquo; kafedrasının yaradılmasının 85 illiyinə həsr olunmuş</span> &ldquo;Koordinasion birləşmələr kimyası&rdquo; VIII Respublika Elmi konfrans</p>
<p>Microsoft Teams platforması &uuml;zərindən &ldquo;Kristalların rentgen quruluş analizi ilə &ouml;yrənilməsi&rdquo; m&ouml;vzusunda onlayn m&uuml;hazirə</p>
<p>TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA VİRTUAL ELMİ KONFRANSI</p>
<p>&quot;Kimyanın aktual problemləri&rdquo; XIII Beynəlxalq elmi konfransı</p>