25-26 MAY 2021-ci il tarixində Ümummilli Lider HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların «KİMYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ» XIV Beynəlxalq Elmi Konfransı keçiriləcəkdir.

25-26 MAY 2021-ci il tarixində Ümummilli Lider HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların «KİMYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ» XIV Beynəlxalq Elmi Konfransı keçiriləcəkdir.Konfransın proqramında göstərilən bölmələr üzrə materialların qəbulu və dinlənilməsi nəzərdə tutulur:
  •  Üzvi kimya, Neft kimyası, Yüksək molekullu birləşmələr kimyası

  •  Qeyri-üzvi kimya, Fiziki kimya, Analitik kimya, Kimyanın tədrisi metodikasıTəqdim olunan materiallar aşağıdakı təlabatlara uyğun qəbul olunur:- Materialın həcmi 1-2 səhifə A5 formatında 1 intervalla, (yuxarı, aşağı, sag 1,5 sm; soldan 2 sm olmaqla) azərbaycan, rus və ya ingilis dilində Times New Roman-12 şriftləri ilə çap olunmalıdır.- Materiallar göndəriləcək mail: chemistry@bsu.edu.az- Çıxış edəcək müəllifin adının altından xətt çəkilməli, İşlədiyi təşkilat və e-mail adresi gostərilməlidir.- Materialların tərtib olunma nümunəsi aşağıdakı kimidir.СЕЛЕКТИВНОЕ ДИСПРОПОРЦИОНИРОВАНИЕ ЭТИЛБЕНЗОЛА НА МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЦЕОЛИТАХ ТИПА ZSM-5Ф.Ш.Керимли, С.Э.МамедовБакинский Государственный Университетfuad_kerimli80@mail.ruMətnƏdəbiyyatKonfransda iştirak etmək üçün tezislər 07 may 2021-ci il tarixə qədər təşkilat komitəsinə təqdim olunmalıdır.Materialların konfransdan sonra cap olunması nəzərdə tutulub. Əvvəlcə nəşr olunmuş, elmi yeniliyi olmayan, standartlara cavab verməyən materiallar təşkilat komitəsi tərəfindən geri qaytarılacaq!Ünvan: Bakı şəhəri Z.Xəlilov küç. 23, BDU-nun kimya fakultəsi 377-ci otaq.Əlaqə telefonu: (+994)12-539-09-53, (+994)55-834-50-43 (+994)70-680-14-99e-mail: chemstry@bsu.edu.azMəsul katib: Ofelya Balayeva

Digər elanlar

<p><span style="color:#222222">Nigar Eyvaz qızı Əhmədovanın&nbsp;dissertasiya işinin Elmi seminarının m&uuml;zakirəsi olacaqdır</span></p>
<p>Aytən Rafiq qızı Əsgərovanın&nbsp;2306.01-&ldquo;&Uuml;zvi kimya&rdquo; ixtisası &uuml;zrə kimya &uuml;zrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq &uuml;&ccedil;&uuml;n&nbsp;təqdim etdiyi dissertasiya işinin Elmi Seminarda m&uuml;zakirəsi ke&ccedil;iriləcək.</p>
<p>Kimya fak&uuml;ltəsinin <span style="color:black">&ldquo;Analitik kimya&rdquo; kafedrasının yaradılmasının 85 illiyinə həsr olunmuş</span> &ldquo;Koordinasion birləşmələr kimyası&rdquo; VIII Respublika Elmi konfrans</p>
<p>Microsoft Teams platforması &uuml;zərindən &ldquo;Kristalların rentgen quruluş analizi ilə &ouml;yrənilməsi&rdquo; m&ouml;vzusunda onlayn m&uuml;hazirə</p>
<p>TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA VİRTUAL ELMİ KONFRANSI</p>
<p>&quot;Kimyanın aktual problemləri&rdquo; XIII Beynəlxalq elmi konfransı</p>