Nigar Eyvaz qızı Əhmədovanın dissertasiya işinin Elmi seminarının müzakirəsi olacaqdır16 aprel saat 10:30-daNigar Eyvaz qızı ƏhmədovanınN-ƏVƏZOLUNMUŞ HİDRAZONLARIN POLİHALOGENMETANLARLA REAKSİYASI ƏSASINDA DİXLORDİAZABUTADİEN TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ RENTGEN QURULUŞ TƏDQİQATLARI” mövzusunda 2306.01 - “Üzvi kimya” ixtisası üzrə kimya  üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin Elmi seminarının müzakirəsində iştirak etmək istəyənlər bu linkə daxil ola bilərlər:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a13a53cc263d443ff9057d4b6ad4f8474%40thread.tacv2/1617962259510?context=%7b%22Tid%22%3a%22a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42%22%2c%22Oid%22%3a%2274aa3a4c-e063-4d3b-a4bd-2b01664abecc%22%7d

 


 
 
 

Digər elanlar

<p>25-26 MAY 2021-ci il tarixində &Uuml;mummilli Lider HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 98-ci ild&ouml;n&uuml;m&uuml;nə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqat&ccedil;ıların &laquo;KİMYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ&raquo; XIV Beynəlxalq Elmi Konfransı ke&ccedil;iriləcəkdir.</p>
<p>ED 2.16 Dissertasiya Şurasında Aytən Rafiq qızı Əsgərovanın&nbsp;dissertasiya işinin m&uuml;dafiəsi ke&ccedil;iriləcəkdir</p>
<p>ADPU-nun dosenti Quliyev Kərim Əvəz oğlunun&nbsp;dissertsiya işinin m&uuml;zakirəsi olacaqdır</p>
<p>Aytən Rafiq qızı Əsgərovanın&nbsp;2306.01-&ldquo;&Uuml;zvi kimya&rdquo; ixtisası &uuml;zrə kimya &uuml;zrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq &uuml;&ccedil;&uuml;n&nbsp;təqdim etdiyi dissertasiya işinin Elmi Seminarda m&uuml;zakirəsi ke&ccedil;iriləcək.</p>
<p>Kimya fak&uuml;ltəsinin <span style="color:black">&ldquo;Analitik kimya&rdquo; kafedrasının yaradılmasının 85 illiyinə həsr olunmuş</span> &ldquo;Koordinasion birləşmələr kimyası&rdquo; VIII Respublika Elmi konfrans</p>
<p>Microsoft Teams platforması &uuml;zərindən &ldquo;Kristalların rentgen quruluş analizi ilə &ouml;yrənilməsi&rdquo; m&ouml;vzusunda onlayn m&uuml;hazirə</p>
<p>TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA VİRTUAL ELMİ KONFRANSI</p>
<p>&quot;Kimyanın aktual problemləri&rdquo; XIII Beynəlxalq elmi konfransı</p>