ADPU-nun dosenti Quliyev Kərim Əvəz oğlunun dissertsiya işinin müzakirəsi olacaqdır

07 may 2021-ci il tarixdə saat 11.00-da ADPU-nun dosenti Quliyev Kərim Əvəz oğlunun "Разнолигандные комплексы некоторых d- и f- переходных элементов с 2,6-дитиолфенолом, его производными и гидрофобными аминами и применение их в экстракции тяжелых металлов и в фотометрическом анализе" mövzusunda kimya üzrə elmlər doktoru alimlik dərəcəsi alamq üçün təqdim etdiyi dissertsiya işinin müzakirəsi olacaqdır. Seminarda iştirak etmək üçüb aşağıda göstərilən linkə daxil olun:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a84c4bdbf5a2e443194acab59c1922c85%40thread.tacv2/1619769877584?context=%7b%22Tid%22%3a%22a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42%22%2c%22Oid%22%3a%22159f8a9c-c22a-48d0-a509-2d8f35e3ffdf%22%7d 

Digər elanlar

<p>25-26 MAY 2021-ci il tarixində &Uuml;mummilli Lider HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 98-ci ild&ouml;n&uuml;m&uuml;nə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqat&ccedil;ıların &laquo;KİMYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ&raquo; XIV Beynəlxalq Elmi Konfransı ke&ccedil;iriləcəkdir.</p>
<p>ED 2.16 Dissertasiya Şurasında Aytən Rafiq qızı Əsgərovanın&nbsp;dissertasiya işinin m&uuml;dafiəsi ke&ccedil;iriləcəkdir</p>
<p><span style="color:#222222">Nigar Eyvaz qızı Əhmədovanın&nbsp;dissertasiya işinin Elmi seminarının m&uuml;zakirəsi olacaqdır</span></p>
<p>Aytən Rafiq qızı Əsgərovanın&nbsp;2306.01-&ldquo;&Uuml;zvi kimya&rdquo; ixtisası &uuml;zrə kimya &uuml;zrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq &uuml;&ccedil;&uuml;n&nbsp;təqdim etdiyi dissertasiya işinin Elmi Seminarda m&uuml;zakirəsi ke&ccedil;iriləcək.</p>
<p>Kimya fak&uuml;ltəsinin <span style="color:black">&ldquo;Analitik kimya&rdquo; kafedrasının yaradılmasının 85 illiyinə həsr olunmuş</span> &ldquo;Koordinasion birləşmələr kimyası&rdquo; VIII Respublika Elmi konfrans</p>
<p>Microsoft Teams platforması &uuml;zərindən &ldquo;Kristalların rentgen quruluş analizi ilə &ouml;yrənilməsi&rdquo; m&ouml;vzusunda onlayn m&uuml;hazirə</p>
<p>TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA VİRTUAL ELMİ KONFRANSI</p>
<p>&quot;Kimyanın aktual problemləri&rdquo; XIII Beynəlxalq elmi konfransı</p>