06-06-2017
 

ƏHMƏDLİ MURTUZA QASIM OĞLU

4 mart 1906-cı ildə anadan olmuşdur. 1930-cu ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Pedaqoji fakültəsinin Təbiət şöbəsini bitirmişdir. 1930-cu ildə elmi-pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. 1948-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş və həmin ildə professor eimi adı almışdır. 1941-ci ildən 1979-cu ilə qədər Bakı Dövlət Universitetinin Analitik kimya kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni ilə təltif edilmiş, Əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq görülmüşdür. Elmi fəaliyyəti əsasən üzvi reaktivlərin analitik kimyada tətbiqi ilə əlaqədardır. Azərbaycanda fotometrik analiz metodunun əsasını qoymuş və inkişaf etdirmişdir. Yeni üzvi reaktivlər sintez etmiş  və onları qeyri-üzvi maddələrin təyinində tətbiq etmiş, məlum reaktivlərin analitik imkanlarının artırılması sahəsində mühüm tədqiqatlar aparmışdır. Məhlulda kompleks əmələgəlmə reaksiyalarını təkmilləşdirərək, mürəkkəb tərkibli üçlü sistemlərdən istifadə zamanı, fotometrik təyinatlarda, həssaslıq və seçicilik kimi analitik göstəricilərin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldiyini müəyyən etmişdir. “Qeyri-üzvi ion – üzvi reaktiv – amin” sistemlərinin ekstraksiya imkanlarını tədqiq edərək mühüm nəzəri və praktiki nəticələr əldə etmişdir. Keçmiş SSRİ-nin bir sıra elmi-tədris mərkəzləri və akademiklər N.N.Semyonov, İ.P.Alimarin, Y.A.Zolotov, İ.V.Tananayev, A.K.Babko, İ.M.Korenman, N.S.Poluetkov kimi görkəmli alimlərlə əlaqələr yaradaraq Azərbaycanda analitik kimyanın inkişafına və kimyaçı alimlərin hazırlanmasında yaxından iştirak etmiş və onlara rəhbərlik etmişdir. 400-dən çox elmi əsərin müəllifidir. Rəhbərliyi ilə 18 namizədlik və doktorluq dissertasiyası müdafiə olunmuşdur.

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU