06-06-2017
 

SƏTTARZADƏ İSRAFİL SƏTTAR OĞLU

1914-cü ildə anadan olmuşdur. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirmişdir. 1935-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinə qəbul olunmuşdur. 1940-cı ildə BDU-da ali təhsilini başa çatdırmış və həmin ili ordu sıralarına çağırılmışdır. 1944-cü ildə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti nəzdində olan Elmi-Tədqiqat Kimya İnstitutunda işləmişdir. 1950-ci ildən başlayaraq BDU-nun Kimya fakültəsində müəllim və dosent vəzifələrində işləmiş, 1965-1983-cü illərdə isə Fiziki və kolloid kimya kafedrasına rəhbərlik etmişdir. 1949-cu ildə namizədlik, 1964-cü ildə doktorluq dissertasiyaları müdafiə etmişdir. 1967-ci ildə Fiziki kimya ixtisası üzrə professor adına layiq görülmüşdür.

Elmi-tədqiqatları üzvi çöküntülərin çevrilməsindən neftin optiki fəallığı­nın əmələ gəlməsi nəzəriyyəsinin işlənib hazırlanmasına və elmi cəhətdən onun əsaslandırılmasına aiddir. Üzvi aləmin neft mənşəli məhsullara çevrilməsində bentonit gillərin katalitik rolunu aşkara çıxarmışdır. Elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri 115 elmi əsərdə ümumiləşdirilmişdir. Rəhbərliyi ilə 2 elmlər namizədi hazırlanmışdır.

“Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür. D.İ.Mendeleyev adına Ümumittifaq Kimya Cəmiyyətinin diplomunu almışdır.

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU