07-06-2017
 

AĞAYEV ADIŞ BALAŞ OĞLU

10 mart 1939-cu ildə anadan olmuşdur. 1957-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə qəbul olmuş, 1963-cü ildə oranı bitirmiş və təyinatla BDU-da saxlanmışdır. Universitetin Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasında laborantlıqdan professor vəzifəsinədək yüksəlmişdir. 1971-ci ildə namizədlik, 1990-cı ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1991-ci ildə «Qeyri-üzvi kimya» ixtisası üzrə professor elmi adına layiq görülmüşdür. 1974-1978-ci illərdə Əlcəzairin Ənnaba Universitetində elmi-pedaqoji fəaliyyətdə olmuşdur. Həmin illərdə o, mühazirə və laboratoriya dərsləri aparmaqla yanaşı universitet tələbələri üçün ümumi həcmi 60 çap vərəqi olan 4 dərslik və dərs vəsaiti hazırlayıb çap etdirmişdir.

Əsas tədqiqat obyekti lantanoidlərin iştirakı ilə I, II qrupların d-elementləri və III qrupun p-elementlərinin xalkogenidlərinin sintezi və tədqiqindən ibarətdir. Onun tərəfindən çoxlu üçlü birləşmələr sintez edilmiş, ilk dəfə onların monokristalları alınmış və bəzilərinin tətbiq sahələri müəyyən edilmişdir. Elmi-pedaqoji fəaliyyəti 150 elmi əsərdə, o cümlədən 12 monoqrafiya, 6 müəlliflik şəhadətnaməsi, dərs vəsaiti və metodik göstəricidə öz əksini tapmışdır. Rəhbərliyi ilə 3 elmlər namizədi hazırlanmışdır. MDB ölkələrində, Əlcəzair və Çexiyada keçirilən konfrans və simpoziumlarda məruzələrlə çıxış etmişdir.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi kimya üzrə Vahid Elmi-Metodik Şurasının elmi katibi, BDU nəzdində alimlik dərəcələri verən İxtisaslaşmış Elmi Şuranın üzvü olmuşdur. 

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU