07-06-2017
 

HACIYEV SƏRDAR MƏHƏMMƏD OĞLU

22 aprel 1940-ci ildə anadan olmuşdur. 1957-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinə qəbul olmuş, 1962-ci ildə oranı bitirmişdir. Həmin ildə Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin kimya fakültəsində məqsədli aspiranturaya daxil olmuşdur. 1966-ci ildə namizədlik, 1987-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1966-ci ildən BDU-nun Fiziki kimya kafedrasında assistent, baş müəllim, dosent vəzifələrində elmi-pedaqoji fəaliyyətdə olmuşdur. 1989-94-cü illərdə BDU-nun Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir. 1990-cı ildə «Ümumi və qeyri-üzvi kimya» ixtisası üzrə professor adına layiq görülmüşdür. Fiziki və kolloid kimya kafedrasının professorudur.

Elmi istiqaməti xalkohalogenidlərin sintezinin fiziki-kimyəvi əsaslarının yaradılması və elementlərin elektron quruluşuna görə xassələrinin proqnozlaşdırılmasına həsr olunmuşdur. Bu məqsədlə quruluş, termodinamiki xassələrdə səbəb-nəticə əlaqələri analizi /KYURİ prinsipi/ tətbiq edilərək kompüter modelləşdirilməsi üsulu ilə oxşar sinif birləşmələrinin xassələri riyazi tənliklərlə ifadə edilmişdir.

Apardığı elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri 90-dan çox elmi əsərdə, o cümlədən, 3 tədris kitabında, 4 müəlliflik şəhadətnaməsində, 1 tətbiqi attestatda öz əksini tapmışdır. 4 elmlər namizədi hazırlamış, 20-yə qədər Beynəlxalq və Ümumittifaq konfranslarında məruzə ilə çıxış etmişdir. Təhsil Nazirliyinin 7 fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir. 1973-76-ci illərdə Əlcəzairdə Bumerdes Elmi-Tədqiqat Mərkəzində «Fiziki kimya»nı fransız dilində tədris etmişdir. 

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU