07-06-2017
 

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU

10 oktyabr 1948-ci ildə anadan olmuşdur. 1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutuna qəbul olmuşdur. 1970-ci ildə təyinatla Dəvəçi rayonunun Dağbilici kəndində kimya müəllimi işləmişdir. 1971-ci ildə ordu sıralarından tərxis olunduqdan sonra AMEA-nın Qeyri-üzvi və Fiziki Kimya İnstitutuna baş laborant vəzifəsinə işə götürülmüşdür. 1974-ci ildə həmin İnstitutun aspiranturasına daxil olmuşdur. 1979-ci ildə namizədlik, 1992-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1979-cu ildən AMEA-nın Qeyri-üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 1982-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində tədris laboratoriyasının müdiri, 1988-ci ilədək «Qeyri-üzvi metarialşünaslıq» Elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 1992-ci ildə professor elmi adı almışdır.

Elmi tədqiqatlarında ilk dəfə olaraq LnAs4X7, LnAs2X4, Ln3As4X9, LnAsX3 tipli yeni sinif birləşmələr sintez edilmişdir. Onların monokristalları alınmış, quruluş tipləri müəyyən edilmiş və birləşmələrin əmələ gəlməsinin kristallokimyəvi mexanizmi verilmişdir. Şüşəəmələgəlmə sahəsi ilə hal diaqramları arasında qarşılıqlı əlaqə, atom və molekulların koordinasiyasının şüşəəmələgəlmədə rolu müəyyənləşdirilmişdir.

350-dən çox elmi əsərin, 4 dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir. 8 müəlliflik şəhadətnaməsi və beş patent almışdır. Müəlliflik şəhadətnamələri , əsasən, fotohəssas, termoelektrik və optiki materialların alınmasına aiddir. Lvov, Nalçik, Moskva, Frunze, Ujqorod, Tiflis, Qabrovo, Sürix və digər şəhərlərdə keçirilən beynəlxalq konfranslarda məruzələrlə çıxış etmişdir. Rəhbərliyi ilə 6 elmlər namizədi müdafiə etmişdir. Hazırda ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının kafedra müdiri vəzifəsində çalışır.

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU