07-06-2017
 

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

1 may 1951-ci ildə anadan olmuşdur. 1968-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olmuş və 1973-ci ildə həmin fakültəni bitirmişdir. 1973-1975-ci illərdə Qəbələ rayonunun Nohurqışlaq kənd orta məktəbində kimya müəllimi işləmişdir. 1975-78-ci illərdə Moskva A.N.Topçiyev adına Neft-Kimya Sintezi İnstitutunun aspirantı olmuşdur. 1978-ci ildən BDU-nun Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasında əmək fəaliyyətinə başlamış, baş laborant, laboratoriya müdiri, müəllim və dosent vəzifələrində çalışmışdır. 1980-ci ildə namizədlik, 2004-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2004-cü ildən BDU-nun Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasının professorudur. 2006-cı ildən BDU-nun Kimya fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışır.

 Elmi fəaliyyəti əsasən polimerlərin xlorlaşma və oksidləşmə xlorfosforlaşması ilə kimyəvi modifikasiya, polimer nanokompozitlərin sintezi, polifunksional polimerlərə ağır metal ionlarının və toksiki üzvi birləşmələrin sorbsiya qanunauyğunluqlarının tədqiqinə həsr olunmuşdur. 160-a yaxın elmi əsərin müəllifidir. Ali məktəblər üçün Azərbaycan dilində bir sıra metodik göstəriş, dərslik, dərs vəsaitləri və monoqrafiya hazırlamışdır. Aparılan tədqiqatların praktiki nəticələrinə aid 1 müəlliflik şəhadətnaməsi, Azərbaycan Respublikasının 4 patenti və 1 Beynəlxalq patent (ABŞ) alınmışdır. Rəhbərliyi ilə 2 namizədlik və 1 nəfər doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. «Tərəqqi» medalı ilə təltif olunmuşdur. 

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU