07-06-2017
 

NAĞIYEV MURTUZA FƏTULLA OĞLU

1919-1921-ci illərdə Aşqabad şəhərində fəhlə, 1922-26-cı illərdə isə Səttarxan zavodunda xarrat və­zi­­fəsində işləmişdir. 1926-29-cu illərdə ADU-nun nəzdindəki fəhlə fa­kül­tə­sinin tələbəsi ol­muşdur. 1932-35-ci illərdə isə Azərbaycan Sə­na­ye İnstitutunda təhsilini davam etdirərək, ora­nı kimyaçı-texnoloq ixtisası üzrə bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə hələ tələbə olarkən 1932-ci ildə V.Strua adına «Krekinq» zavodunda növbə mühəndisi kimi başlamışdır. 1936-1938-ci illərdə həmin zavodda baş mühəndis vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. 1938-1940-cı illərdə Azərbaycan Neft Emalı Elmi-Tədqiqat İnstitutunun «Krekinq» laboratoriyasına rəhbərlik etmişdir. 1940-1942-ci illərdə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun «Neftzavod mexanikası» kafedrasında dosent vəzifəsində işləmişdir. 1940-cı ildə «Resirkulyasiya ilə krekinqdə benzin çıxımlarının tədqiqi» mövzusunda namizədlik, 1944-cü ildə isə «Texnologiyanın əsas məsələsi və krekinq prosesinin kinetikası» mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Onun çoxşaxəli elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri 30 fundamental monoqrafiyada, 300 elmi əsərdə və müəlliflik şəhadətnaməsində öz əksini tapmışdır. O, kimya texnologiyasında sirkulyasiya proseslərinin nə­zəriyyəsini işləyib hazırlamış, neft kimyası və kimya texnologiyası sahəsində kimyəvi reaksiyaların termodinamikasını öyrənmişdir. M.F.Nağıyev bir sıra monoqrafiyaların redaktoru, 1961-1975-ci illərdə «Azərbaycan Kimya» jurnalının redaktoru, AMEA-nın məruzələri və «Neft kimyası» (Moskva) toplularının redaksiya heyətinin üzvü olmuşdur. Onun rəhbərliyi ilə 3 elmlər doktoru, 30 elmlər namizədi hazırlanmışdır. Respublikada elmin inkişafına və elmi kadrların hazırlanmasındakı xidmətlərinə görə 1956-cı ildə Azərbaycan SSR Əməkdar Elm Xadimi, 1969-cu ildə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. O, həmçinin Lenin, «Qırmızı Əmək Bayrağı» ordenləri, bir sıra medal və fəxri fərmanlarla təltif olunmuşdur. Akademik M.F.Nağıyevin adını əbədiləşdirmək məqsədilə yaratdığı və rəhbərlik etdiyi AMEA-nın Kimya Texnologiyasının Nəzəri Problemləri İnstitutuna (İndiki Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu) 1991-ci ildə onun adı verilmişdir.

Digər yazılar

MƏCİDOV ƏJDƏR ƏKBƏR OĞLU

ƏLİYEV FUAD YUSİF OĞLU

HÜSEYNOVA İRADƏ MƏMMƏD QIZI

QƏRİBOV ADİL ABDULXALIQ OĞLU

ƏZİZOV AKİF HƏMİD OĞLU

TAĞIYEV DİLQƏM BƏBİR OĞLU

RİZAYEV RAMİZ HƏSƏNQULU OĞLU

QARAYEV SİYAVUŞ FƏRHAD OĞLU

ƏLİYEVA RƏFİQƏ ƏLİRZA QIZI

MӘHӘRRӘMOV ABEL MƏMMƏDƏLİ OĞLU

FƏR­ZƏLİYEV VAQİF MƏCİD OĞLU

NAĞI­YEV TOFİQ MURTUZA OĞLU

SADIQOV KAMİL İSMAYIL OĞLU

SE­Yİ­­DOV NADİR MİR­İBRAHİM OĞLU

MƏMMƏDYAROV MƏHƏRRƏM ƏLİ OĞLU

MEH­Dİ­­­YEV SOLTAN CƏFƏR OĞLU

QULİYEV ƏLİ MU­SA OĞLU

NAĞIYEV MURTUZA FƏTULLA OĞLU

ABBASOV VAQİF MƏHƏRRƏM OĞLU

MƏMMƏDƏLİYEV YUSİF HEYDƏR OĞLU