07-06-2017
 

QULİYEV ƏLİ MU­SA OĞLU

1934-cü ildə ali təhsil almaq məqsədilə Gəncədən Ba­kıya gəlmiş, S.M.Ki­rov adına ADU-nun kim­ya fakültəsinə daxil olmuşdur. 1939-cu ildə universiteti fərq­lənmə diplomu ilə bitirib Dövlət imtahan komissiyasının qərarı ilə üzvi kimya kafedrasında as­sistent vəzifəsində sax­lanılır. O, hələ tələbə ikən, 1937-ci ildə V.V.Kuybışev adı­na Azərbaycan El­mi-Təd­qiqat Neft Emalı Sənaye İnstitutunda el­mi fəaliyyətə başla­yır. O, 1941-1942-ci illərdə V.V.Kuybışev adı­na Azər­baycan El­mi-Tədqiqat Neft Emalı Sənaye İnstitutunda qurğu rəisi, daha son­ra isə mühəndis və­zifəsində çalışır. Ə.M.Quliyev 1943-cü ildə «Təbii qazdan heksametilentetraminin (urotropinin) alınması» mövzusunda namizədlik müdafiə etmişdir. 1948-1951-ci illərdə 2 dəfə SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarı ilə neft yağlarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi üsulunu işləyib hazırladığına görə SSRİ Dövlət mükafatı laureatı adına layiq görülmüşdür. 1951-ci ildə Ə.M.Quliyev motor sürtgü yağlarının keyfiyyətini yüksəltmək üçün aşqarların sintezi və onların tətbiqinə dair doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək kimya elmləri doktoru alimlik dərəcəsini almışdır. 1951-1960-cı illərdə S.M.Kirov adına ADU-da üzvi kimya kafedrasının müdiri olur. 1952-ci il SSRİ Ali Təhsil Nazirliyi yanında AAK-ın qərarı ilə kimya elmləri doktoru alimlik dərəcəsinə və «Neft kimyası» kafedrası üzrə professor elmi adına təsdiq edilir.

1958-ci ildə Azərbaycan SSR EA-nın müxbir üzvü, 1 il sonra isə akademiyanın həqiqi üzvü seçilir. O, 670 elmi məqalə, 107 müəlliflik şəhadətnaməsi, 8 monoqrafiyanın müəllifidir. 1974-cü ildə ona Azərbaycan SSR əməkdar elm xadimi adı verilmişdir. 1993-cü ildən AMEA-nın Aşqarlar Kimyası İnstitutuna onun adı verilmişdir. bərlik etdiyi AMEA-nın Kimya Texnologiyasının Nəzəri Problemləri İnstitutuna (İndiki Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu) 1991-ci ildə onun adı verilmişdir.

Digər yazılar

MƏCİDOV ƏJDƏR ƏKBƏR OĞLU

ƏLİYEV FUAD YUSİF OĞLU

HÜSEYNOVA İRADƏ MƏMMƏD QIZI

QƏRİBOV ADİL ABDULXALIQ OĞLU

ƏZİZOV AKİF HƏMİD OĞLU

TAĞIYEV DİLQƏM BƏBİR OĞLU

RİZAYEV RAMİZ HƏSƏNQULU OĞLU

QARAYEV SİYAVUŞ FƏRHAD OĞLU

ƏLİYEVA RƏFİQƏ ƏLİRZA QIZI

MӘHӘRRӘMOV ABEL MƏMMƏDƏLİ OĞLU

FƏR­ZƏLİYEV VAQİF MƏCİD OĞLU

NAĞI­YEV TOFİQ MURTUZA OĞLU

SADIQOV KAMİL İSMAYIL OĞLU

SE­Yİ­­DOV NADİR MİR­İBRAHİM OĞLU

MƏMMƏDYAROV MƏHƏRRƏM ƏLİ OĞLU

MEH­Dİ­­­YEV SOLTAN CƏFƏR OĞLU

QULİYEV ƏLİ MU­SA OĞLU

NAĞIYEV MURTUZA FƏTULLA OĞLU

ABBASOV VAQİF MƏHƏRRƏM OĞLU

MƏMMƏDƏLİYEV YUSİF HEYDƏR OĞLU