07-06-2017
 

MƏMMƏDYAROV MƏHƏRRƏM ƏLİ OĞLU

1941-ci ildə Naxçıvan Pedaqoji Tex­­nikumu bitirmişdir. 1942-1944-cü il­lər­də Böyük Vətən mü­ha­ri­bə­sin­də iştirak etmişdir, 12 me­dal və ordenlə mü­­ka­fat­lan­mışdır. 1949-cu il­də ADU-nu, 1953-cü il­­də isə Leninqrad Texniki Universitetinin as­pi­ran­tura­sı­nı bitirmişdir. 1953-1955-ci illərdə Azər­baycan SSR EA-nın Kimya İnstitutunda elmi katib, 1955-1959-cu il­lərdə SSRİ EA-nın N.D.Zelinski adına Üz­vi Kim­ya İnstitutunda baş elmi işçi, 1959-1969-cu illər­də Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Pro­­sesləri İnstitutunda işləmişdir. 1973-1979-cu il­­lərdə isə Azərbaycan SSR EA Naxçıvan regional el­mi mərkəzinin rəhbəri idi. 1980-ci ildə Naxçıvan termal mənbələrinin karbon qazının sənayedə is­ti­fadə texnologiyasını işləyib hazırladığına gö­rə Azər­baycan Respublikasının Dövlət mükafatına la­yiq görülmüşdür. O, yeni növ sintetik sürtgü yağla­rının alınması sahəsində geniş miqyaslı tədqiqat iş­lərinin nəticəsi olaraq hərbi tələbata cavab verən müasir sürtgü yağlarının alınmasını işləyib hazırla­mış­dır. 1969-cu ildən Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda sintetik yağ­la­­rın sintez və texnologiyaları laboratoriyasının rə­h­­bəri işləyir. Akad. M.Ə.Məmmədyarovun el­mi-tədqiqat işlərinin nəticəsi 3 monoqrafiyada, res­­­publika və xaricdə çap olunmuş 220-dən artıq el­mi məqalə və 40 ixtirada öz əksini tapmışdır. Onun rəhbərliyi altında 1 elmlər doktoru, 13 elm­lər na­­mizədi ha­zırlanmışdır. Onun xidmətləri 12 hö­ku­­mət təltifi ilə qiymətləndirilmişdir. 1998-ci ildə Y.Məm­mədəliyev adına mükafata layiq görülmüş, 13 oktyabr 2014-cü ildə «Şərəf» ordeni ilə təltif edilmişdir.

Digər yazılar

MƏCİDOV ƏJDƏR ƏKBƏR OĞLU

ƏLİYEV FUAD YUSİF OĞLU

HÜSEYNOVA İRADƏ MƏMMƏD QIZI

QƏRİBOV ADİL ABDULXALIQ OĞLU

ƏZİZOV AKİF HƏMİD OĞLU

TAĞIYEV DİLQƏM BƏBİR OĞLU

RİZAYEV RAMİZ HƏSƏNQULU OĞLU

QARAYEV SİYAVUŞ FƏRHAD OĞLU

ƏLİYEVA RƏFİQƏ ƏLİRZA QIZI

MӘHӘRRӘMOV ABEL MƏMMƏDƏLİ OĞLU

FƏR­ZƏLİYEV VAQİF MƏCİD OĞLU

NAĞI­YEV TOFİQ MURTUZA OĞLU

SADIQOV KAMİL İSMAYIL OĞLU

SE­Yİ­­DOV NADİR MİR­İBRAHİM OĞLU

MƏMMƏDYAROV MƏHƏRRƏM ƏLİ OĞLU

MEH­Dİ­­­YEV SOLTAN CƏFƏR OĞLU

QULİYEV ƏLİ MU­SA OĞLU

NAĞIYEV MURTUZA FƏTULLA OĞLU

ABBASOV VAQİF MƏHƏRRƏM OĞLU

MƏMMƏDƏLİYEV YUSİF HEYDƏR OĞLU