07-06-2017
 

SE­Yİ­­DOV NADİR MİR­İBRAHİM OĞLU

1955-ci il­də ADU-nu bitirmiş­dir. 1960-cı ildə Azər­baycan SSR Elm­lər Aka­demiyasının Neft İnstitutu­nun aspiranturasını bi­­tirib. Baş el­mi işçi (1960), elas­to­­merler laboratoriyasının (1962-1978), şö­bə rəh­bəri (1979-1993), Azərbaycan Dövlət El­mi-Təd­qiqat Olefinlər İns­titutunda elm üzrə di­rek­tor müavini (1993-1997) vəzifələrində iş­lə­­yib. 1997-ci ildən baş elmi işçi, AMEA-nın Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda laboratoriya mü­diri işləyib. 1969-cu ildə «Yüksəkmolekullu bir­ləşmələr kimyası» üzrə professor adını almışdır. 1989-cu ildə AMEA-nın müxbir üzvü, 2001-ci ildə AMEA-nın həqiqi üzvü seçilmişdir. Onun əsas tədqiqat obyekti YMB kimyası və neft-kimya sintezidir. Apardığı tədqiqatlar arasında olefinlər əsasında termoplastların alınması və onun quruluşunun tədqiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. N.M.Seyidovun elmi fəaliyyəti 4 elmi monoqrafiyada, 300 elmi əsərdə, o cümlədən 102 müəlliflik şəhadətnaməsində və 20 xarici öl­­kənin patentində öz əksini tapmışdır. Onun rəhbərliyi ilə 33 elmlər namizədi hazırlanmışdır. N.M.Seyidov əmək fəaliyyətinə görə 2012-ci ildən prezident təqaüdü alır, «Şərəf nişanı» ordeni və bir sıra medallarla təltif edilmişdir.

Digər yazılar

MƏCİDOV ƏJDƏR ƏKBƏR OĞLU

ƏLİYEV FUAD YUSİF OĞLU

HÜSEYNOVA İRADƏ MƏMMƏD QIZI

QƏRİBOV ADİL ABDULXALIQ OĞLU

ƏZİZOV AKİF HƏMİD OĞLU

TAĞIYEV DİLQƏM BƏBİR OĞLU

RİZAYEV RAMİZ HƏSƏNQULU OĞLU

QARAYEV SİYAVUŞ FƏRHAD OĞLU

ƏLİYEVA RƏFİQƏ ƏLİRZA QIZI

MӘHӘRRӘMOV ABEL MƏMMƏDƏLİ OĞLU

FƏR­ZƏLİYEV VAQİF MƏCİD OĞLU

NAĞI­YEV TOFİQ MURTUZA OĞLU

SADIQOV KAMİL İSMAYIL OĞLU

SE­Yİ­­DOV NADİR MİR­İBRAHİM OĞLU

MƏMMƏDYAROV MƏHƏRRƏM ƏLİ OĞLU

MEH­Dİ­­­YEV SOLTAN CƏFƏR OĞLU

QULİYEV ƏLİ MU­SA OĞLU

NAĞIYEV MURTUZA FƏTULLA OĞLU

ABBASOV VAQİF MƏHƏRRƏM OĞLU

MƏMMƏDƏLİYEV YUSİF HEYDƏR OĞLU