07-06-2017
 

NAĞI­YEV TOFİQ MURTUZA OĞLU

1964-ci il­də ADU-nun kimya fakültəsinin fiziki-kimya ixtisasını bi­tirib. 1967-ci ildə «Etilbenzo­lun stirola əlaqəli de­hidrogenləşməsi rea­k­siyasının öy­rə­nil­mə­si» mövzusunda na­­mizədlik, 1973-cü ildə isə «Praktiki cəhətdən mühüm karbohidrogenlər sı­­rasının və onların törəmələrinin əlaqəli de­hid­rogenləşməsi və hidrogenoliz reaksiyalarının kinetikası və mexanizminin tədqiqi» mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1976-cı ildə «Fiziki kimya» ixtisası üzrə professor adına layiq görülmüşdür. Akad. T.M.Nağıyev «Bioimitasiya katalizi» sahəsində görkəmli alimdir. O, qarşılıqlı əlaqəli reaksiyaların interferensiyası haqqında konsepsiya irəli sürmüş, koherent sinxronlaşmış kimyəvi və biokimyəvi reaksiyaların makrokinetik nəzəriyyəsinin müəllifidir. T.M.Nağıyevin fundamental elmi nailiyyətləri sırasında onun təklif etdiyi yeni müvafiq kinetik parametrli asılı elementar reaksiyalar mühüm yer tutur. Hidrogen-peroksidlə induksiya olunmuş yeni sərbəst radikallı reaksiyalar – atmosfer azotunun oksidləşdirici fiksasiyası, alkanların və alkenlərin qoşma dehidrogenləşməsi, epok­sid­ləşməsi, hidroksidləşməsi və metanın metanola, folmaldehidə və hidrogentərkibli qa­za ok­sidləşməsi reaksiyaları geniş tanınır. Kim­yəvi və bioloji sistemlərdə enerjinin akkumulyasiyası prinsipinin işlənib hazırlanması yönündə əhə­miy­yətli işlər görülmüşdür. Hazırda onun rəh­bərliyi ilə yeni analitik sistemlər olan biomimetik sensorların yaradılmasının elmi prinsipləri uğurla işlənib hazırlanır. Onun apardığı elmi tədqiqatlar 430 əsər, 33 müəlliflik şəhadətnaməsi, 5 patentdə öz əksini tapmışdır. Onun rəhbərliyi ilə 20 elmlər namizədi hazırlanmışdır. 2004-cü ildə «Şöhrət ordeni» ilə təltif olunmuşdur. 2014-cü ildə isə «Dövlət mükafatı» laureatı adına layiq gö­rülmüşdür. Akad. T.M.Nağıyev Azərbaycan Respublikası Ensiklopediyasının direktorudur.

Digər yazılar

MƏCİDOV ƏJDƏR ƏKBƏR OĞLU

ƏLİYEV FUAD YUSİF OĞLU

HÜSEYNOVA İRADƏ MƏMMƏD QIZI

QƏRİBOV ADİL ABDULXALIQ OĞLU

ƏZİZOV AKİF HƏMİD OĞLU

TAĞIYEV DİLQƏM BƏBİR OĞLU

RİZAYEV RAMİZ HƏSƏNQULU OĞLU

QARAYEV SİYAVUŞ FƏRHAD OĞLU

ƏLİYEVA RƏFİQƏ ƏLİRZA QIZI

MӘHӘRRӘMOV ABEL MƏMMƏDƏLİ OĞLU

FƏR­ZƏLİYEV VAQİF MƏCİD OĞLU

NAĞI­YEV TOFİQ MURTUZA OĞLU

SADIQOV KAMİL İSMAYIL OĞLU

SE­Yİ­­DOV NADİR MİR­İBRAHİM OĞLU

MƏMMƏDYAROV MƏHƏRRƏM ƏLİ OĞLU

MEH­Dİ­­­YEV SOLTAN CƏFƏR OĞLU

QULİYEV ƏLİ MU­SA OĞLU

NAĞIYEV MURTUZA FƏTULLA OĞLU

ABBASOV VAQİF MƏHƏRRƏM OĞLU

MƏMMƏDƏLİYEV YUSİF HEYDƏR OĞLU