07-06-2017
 

FƏR­ZƏLİYEV VAQİF MƏCİD OĞLU

1963-cü ildə ADU-nu fərq­lən­mə diplomu ilə bi­tir­dikdən sonra tə­yi­­natla Azərbaycan Neft-Kimya Prosesləri İns­ti­tutuna göndərilib, hə­min il aspiranturaya daxil olub, 1968-ci ildə «Sürtgü yağlarına polimer aşqarların sintezi və tədqiqi» mövzusunda namizədlik, 1986-cı ildə isə «Sürtgü yağlarına kükürdsaxlayan aşqarlar» mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. 1987-ci ildə «Neft kimyası» ixtisası üzrə professor adına layiq görülmüşdür. Həmin ildən AMEA-nın akad. Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun direktorudur. Onun elmi fəaliyyətinin əsas istiqamətini sürtgü yağları və yanacaqlara yüksək təsirli aşqarların yaradılmasının el­mi əsaslarının hazırlanması təşkil edir. Yeni aş­qarların sintezi, onların funksional təsir mexanizminin və həmçinin tərkib və quruluşlarının effektivliyə təsirinin öyrənilməsi sahəsində sistemli fundamental tədqiqatlar aparır. Onun apardığı çoxsahəli elmi-tədqiqat işlərinin nəticəsi 290 elmi əsərdə, o cümlədən 50 müəlliflik şə­hadətnaməsində və 6 patentdə öz əksini tapmışdır. O, 3 elmlər doktoru və 15 elmlər namizədi yetişdirmişdir. Vaqif Fərzəliyev 2001-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü, 2007-ci ildə AMEA-nın həqiqi üzvü və AMEA RH-ın akademik-katibi seçilib (2007-2014). 2005-ci ildə Azərbaycan elminin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilib.

Digər yazılar

MƏCİDOV ƏJDƏR ƏKBƏR OĞLU

ƏLİYEV FUAD YUSİF OĞLU

HÜSEYNOVA İRADƏ MƏMMƏD QIZI

QƏRİBOV ADİL ABDULXALIQ OĞLU

ƏZİZOV AKİF HƏMİD OĞLU

TAĞIYEV DİLQƏM BƏBİR OĞLU

RİZAYEV RAMİZ HƏSƏNQULU OĞLU

QARAYEV SİYAVUŞ FƏRHAD OĞLU

ƏLİYEVA RƏFİQƏ ƏLİRZA QIZI

MӘHӘRRӘMOV ABEL MƏMMƏDƏLİ OĞLU

FƏR­ZƏLİYEV VAQİF MƏCİD OĞLU

NAĞI­YEV TOFİQ MURTUZA OĞLU

SADIQOV KAMİL İSMAYIL OĞLU

SE­Yİ­­DOV NADİR MİR­İBRAHİM OĞLU

MƏMMƏDYAROV MƏHƏRRƏM ƏLİ OĞLU

MEH­Dİ­­­YEV SOLTAN CƏFƏR OĞLU

QULİYEV ƏLİ MU­SA OĞLU

NAĞIYEV MURTUZA FƏTULLA OĞLU

ABBASOV VAQİF MƏHƏRRƏM OĞLU

MƏMMƏDƏLİYEV YUSİF HEYDƏR OĞLU