07-06-2017
 

ƏLİYEVA RƏFİQƏ ƏLİRZA QIZI

1956-cı ildə ADU-nun kimya fa­kül­təsini bitirdikdən son­ra Azərbaycan EA-nın Qeyri-üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 1960-cı ildə ADU-nun analitik kimya kafedrasında Analitik kimya ixtisası üzrə aspiranturaya qəbul olmuş və «Germaniumun bəzi üzvi reagentlərlə əmələ gətirdiyi birləşmələrin spektrofotometrik tədqiqi və onun fotometrik me­todla təyini» mövzusunda namizədlik dis­ser­tasiyasını müdafiə etmişdir. 1976-cı ildə isə dosent vəzifəsinə seçilmiş, doktorluq disserta­siyasını mü­dafiə edərək analitik kimya ixtisası üzrə professor elmi adını almışdır. Hazırda BDU-da «Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi» elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri, analitik kimya kafedrasının professoru olub. R.Ə.Əliyeva keçid və nadir torpaq elementlərinin fotometrik təyini və qatılaş­dırma metodikalarının öyrənilməsi sahəsində təd­­qiqatlar aparan, analitik kimya elminin bu sa­həsinin yeni biliklərlə zənginləşdirilməsində xid­­mətləri olan tanınmış alimdir. O, ilk dəfə olaraq analitik reaksiyaları xarakterizə edən par­a­metrlərlə kompleks birləşmələrin quruluşu arasındakı asılılığı müəyyən etmişdir. Spektrofotometrik metod vasitəsilə germaniumun alizarin qır­mızı C, stilbazo, piroqallol qırmızı, brompiroqallol qırmızı, xinalizarin reagentləri ilə kompleks bir­ləşmələrinin tədqiqi ilk dəfə olaraq R.Ə.Əliyeva tərəfindən aparılmışdır. O, germaniumun fotometrik təyini üçün metodika təklif etmiş və bu metodika mürəkkəb tərkibli nümunələrdə germaniumu təyin etmək üçün tətbiq edilmişdir.

Akademik R.Ə.Əliyeva 2000-ci ildə əməkdar elm xadimi adına layiq görülmüşdür. 2007-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvi, 2014-cü ildə AMEA-nın həqiqi üzvi seçilmişdir. O, 450-dən çox elmi əsərin, 17 patentin və 20-dən çox dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir. Onun rəhbərliyi ilə analitik kimyanın nəzəri və tətbiqi məsələlərinə həsr edilmiş 19 namizədlik və 2 doktorluq dissertasiyası müdafiə edilmişdir. 2009-cu ildə «Şöhrət» ordeni ilə təltif olunmuşdur.

Digər yazılar

MƏCİDOV ƏJDƏR ƏKBƏR OĞLU

ƏLİYEV FUAD YUSİF OĞLU

HÜSEYNOVA İRADƏ MƏMMƏD QIZI

QƏRİBOV ADİL ABDULXALIQ OĞLU

ƏZİZOV AKİF HƏMİD OĞLU

TAĞIYEV DİLQƏM BƏBİR OĞLU

RİZAYEV RAMİZ HƏSƏNQULU OĞLU

QARAYEV SİYAVUŞ FƏRHAD OĞLU

ƏLİYEVA RƏFİQƏ ƏLİRZA QIZI

MӘHӘRRӘMOV ABEL MƏMMƏDƏLİ OĞLU

FƏR­ZƏLİYEV VAQİF MƏCİD OĞLU

NAĞI­YEV TOFİQ MURTUZA OĞLU

SADIQOV KAMİL İSMAYIL OĞLU

SE­Yİ­­DOV NADİR MİR­İBRAHİM OĞLU

MƏMMƏDYAROV MƏHƏRRƏM ƏLİ OĞLU

MEH­Dİ­­­YEV SOLTAN CƏFƏR OĞLU

QULİYEV ƏLİ MU­SA OĞLU

NAĞIYEV MURTUZA FƏTULLA OĞLU

ABBASOV VAQİF MƏHƏRRƏM OĞLU

MƏMMƏDƏLİYEV YUSİF HEYDƏR OĞLU