07-06-2017
 

QARAYEV SİYAVUŞ FƏRHAD OĞLU

1959-cu ildə ADU-nun kimya fa­kültəsinə qəbul olaraq 1964-cü ildə «kimyaçı» ixtisası üzrə bitirmişdir. 1967-ci ildə M.Əzizbəyov adına Azər­baycan Neft və Kim­ya İnstitutunun (indiki ADNA) aspiranturasına daxil olmuş, 1970-ci ildə namizədlik, 1981-ci ildə isə M.Lomonosov adına Moskva Zərif Kimya Texnologiyası İnstitutunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1970-1982-ci illərdə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunda kiçik, sonra böyük elmi işçi, elmi-tədqiqat şöbəsinin kimya bölməsinin rəhbəri, «Üzvi kimya» kafedrasının dosenti və elmi işlər üzrə prorektorun müavini vəzifələrində çalışmışdır. 1982-ci ildən indiyədək «Üzvi kimya» kafedrasının müdiri, 1988-1997-ci illərdə kimya-texnologiya fakültəsinin dekanı olmuşdur. 1997-ci ildən Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının rektoru olub. Onun geniş elmi maraq dairəsi doymamış heteroatomlu üzvi birləşmələrin alınma üsullarının işlənməsi, quruluşunun öyrənilməsi, kimyəvi reaksiyaların qanunauyğunluqları və praktiki cəhətdən faydalı xassələrinin aşkara çıxarılmasına həsr edilmişdir. S.F.Qarayev 550-ə yaxın elmi əsərlərin müəllifidir. O, «Azərbaycan ali texniki məktəblərinin xəbərləri» elmi jurnalın baş redaktoru, «Qoşa ulduz» ictimai-siyasi-beynəlxalq jurnalın və «Vışka» qəzetinin redaksiya heyətlərinin üzvü olub. Akad. S.F.Qarayev «SSRİ Neft-Kimya və Neftayırma Sənayesi Əlaçısı», «SSRİ-nin Fəxri kimyaçısı», Azərbaycanın Əməkdar Elm Xadimi adlarına layiq görülmüşdür. O, 2012-ci ildə “Şöhrət“ ordeni ilə təltif olunmuşdur. 

Digər yazılar

MƏCİDOV ƏJDƏR ƏKBƏR OĞLU

ƏLİYEV FUAD YUSİF OĞLU

HÜSEYNOVA İRADƏ MƏMMƏD QIZI

QƏRİBOV ADİL ABDULXALIQ OĞLU

ƏZİZOV AKİF HƏMİD OĞLU

TAĞIYEV DİLQƏM BƏBİR OĞLU

RİZAYEV RAMİZ HƏSƏNQULU OĞLU

QARAYEV SİYAVUŞ FƏRHAD OĞLU

ƏLİYEVA RƏFİQƏ ƏLİRZA QIZI

MӘHӘRRӘMOV ABEL MƏMMƏDƏLİ OĞLU

FƏR­ZƏLİYEV VAQİF MƏCİD OĞLU

NAĞI­YEV TOFİQ MURTUZA OĞLU

SADIQOV KAMİL İSMAYIL OĞLU

SE­Yİ­­DOV NADİR MİR­İBRAHİM OĞLU

MƏMMƏDYAROV MƏHƏRRƏM ƏLİ OĞLU

MEH­Dİ­­­YEV SOLTAN CƏFƏR OĞLU

QULİYEV ƏLİ MU­SA OĞLU

NAĞIYEV MURTUZA FƏTULLA OĞLU

ABBASOV VAQİF MƏHƏRRƏM OĞLU

MƏMMƏDƏLİYEV YUSİF HEYDƏR OĞLU