07-06-2017
 

TAĞIYEV DİLQƏM BƏBİR OĞLU

1966-cı ildə ADU-nun kimya fakültəsinə qəbul olmuş və oranı 1971-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Daha sonra Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Qeyri-üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunun (QÜFKİ) aspiranturasına daxil olmuş, elmi tədqiqat işini yerinə yetirmək üçün SSRİ EA Üzvi Kimya İnstitutuna ezam edilmişdir. 1975-1985-ci illərdə Azərbaycan EA QÜFKİ-də «Kataliz» laboratoriyasında mühəndis, kiçik və böyük elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır.

1975-ci ildə SSRİ EA N.Zelinski adına ÜKİ-nin elmi şurasında üzvi kimya ixtisası üz­rə «Ole­finlərin seolit katalizatorları üzərində çev­ril­mələri» mövzusunda namizədlik, 1984-cü ildə isə həmin İnstitutun İxtisaslaşma Elmi Şura­sında «Oksidləşdirici-dehidrogenləşmə və piro­liz pro­sesləri üçün seolit və element silikatlar əsa­sında və yeni katalitik sistemlər» mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

Onun elmi-pedaqoji fəaliyyətləri 300 elmi əsərdə, o cümlədən 2 monoqrafiya, 8 dərslik və tədris-metodik vəsaitlərində, 33 müəlliflik şə­ha­dətnaməsi və patentdə öz əksini tapmışdır. O, 2 elmlər doktoru, 9 elmlər namizədi hazırlamışdır. 1986-cı ildə «Əməkdə fərqləndiyinə görə» medalı ilə təltif olunmuşdur. Hal-hazırda Azər­baycan Tibb Universitetinin «Biofizika və bio­üzvi kimya» kafedrasının müdiri, 2014-cü il­dən AMEA-nın M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun direktorudur.

Digər yazılar

MƏCİDOV ƏJDƏR ƏKBƏR OĞLU

ƏLİYEV FUAD YUSİF OĞLU

HÜSEYNOVA İRADƏ MƏMMƏD QIZI

QƏRİBOV ADİL ABDULXALIQ OĞLU

ƏZİZOV AKİF HƏMİD OĞLU

TAĞIYEV DİLQƏM BƏBİR OĞLU

RİZAYEV RAMİZ HƏSƏNQULU OĞLU

QARAYEV SİYAVUŞ FƏRHAD OĞLU

ƏLİYEVA RƏFİQƏ ƏLİRZA QIZI

MӘHӘRRӘMOV ABEL MƏMMƏDƏLİ OĞLU

FƏR­ZƏLİYEV VAQİF MƏCİD OĞLU

NAĞI­YEV TOFİQ MURTUZA OĞLU

SADIQOV KAMİL İSMAYIL OĞLU

SE­Yİ­­DOV NADİR MİR­İBRAHİM OĞLU

MƏMMƏDYAROV MƏHƏRRƏM ƏLİ OĞLU

MEH­Dİ­­­YEV SOLTAN CƏFƏR OĞLU

QULİYEV ƏLİ MU­SA OĞLU

NAĞIYEV MURTUZA FƏTULLA OĞLU

ABBASOV VAQİF MƏHƏRRƏM OĞLU

MƏMMƏDƏLİYEV YUSİF HEYDƏR OĞLU