07-06-2017
 

ƏZİZOV AKİF HƏMİD OĞLU

1960-cı ildə ADU-nun kimya fa­kül­təsinə qəbul olub, 1964-1966-cı illərdə tə­h­silini M.V.Lo­mo­no­­sov adına Moskva Döv­lət Uni­ver­sitetində da­vam et­­­dirib. 1966-cı ildə AMEA NKPİ-də əmək fəa­­­liyyətinə başlayıb və orada aspiranturaya da­­­xil olub. Elə həmin il Moskva şəhərinə SSRİ EA Neft-Kimya Sintez İnstitutunun məqsədli as­­piranturasına göndərilir. 1971-ci ildə «Nikelin p-allil komplekslərinin və halogen xinon­la­rı­­nın iştirakı ilə butadienin stereospesifik poli­mer­ləşməsi» mövzusunda namizədlik, 1991-ci ildə «Liqandların və zəif metal-liqand əla­qə­lə­rinin oli­qomerləşmə və polimerləşmə pro­ses­lərinin metal-üzvi katalizində rolu» mövzusun­da «Kimyəvi kinetika və kataliz» və «Neft-kim­yası» ixtisasları üzrə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1992-ci ildə «Kimyəvi kinetika və kataliz» ixtisası üzrə professor adına layiq görülmüşdür.

Prof. A.H.Əzizovun apardığı tədqiqatların nəticələri 200-ə yaxın elmi əsərdə, o cümlədən 1 monoqrafiyada, 30 müəlliflik şəhadətnaməsi və patentdə öz əksini tapmışdır. Onun rəhbərliyi ilə 7 elmlər namizədi hazırlanmışdır. 1984-cü ildə baş elmi işçi, 1992-ci ildə professor elmi adına layiq görülmüşdür. 2001-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü, 2014-cü ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir. 2014-cü ildən AMEA-nın Polimer Materialları İnstitutunun direktoru olub.

Digər yazılar

MƏCİDOV ƏJDƏR ƏKBƏR OĞLU

ƏLİYEV FUAD YUSİF OĞLU

HÜSEYNOVA İRADƏ MƏMMƏD QIZI

QƏRİBOV ADİL ABDULXALIQ OĞLU

ƏZİZOV AKİF HƏMİD OĞLU

TAĞIYEV DİLQƏM BƏBİR OĞLU

RİZAYEV RAMİZ HƏSƏNQULU OĞLU

QARAYEV SİYAVUŞ FƏRHAD OĞLU

ƏLİYEVA RƏFİQƏ ƏLİRZA QIZI

MӘHӘRRӘMOV ABEL MƏMMƏDƏLİ OĞLU

FƏR­ZƏLİYEV VAQİF MƏCİD OĞLU

NAĞI­YEV TOFİQ MURTUZA OĞLU

SADIQOV KAMİL İSMAYIL OĞLU

SE­Yİ­­DOV NADİR MİR­İBRAHİM OĞLU

MƏMMƏDYAROV MƏHƏRRƏM ƏLİ OĞLU

MEH­Dİ­­­YEV SOLTAN CƏFƏR OĞLU

QULİYEV ƏLİ MU­SA OĞLU

NAĞIYEV MURTUZA FƏTULLA OĞLU

ABBASOV VAQİF MƏHƏRRƏM OĞLU

MƏMMƏDƏLİYEV YUSİF HEYDƏR OĞLU