07-06-2017
 

QƏRİBOV ADİL ABDULXALIQ OĞLU

1966-cı ildə məktəbi gümüş medаl­la bitirmiş və ADU-nun kimya fakültəsinə daxil olmuşdur. 1972-ci illərdə AMEA-nın aspirantura şöbəsinin radiasion təd­qiqatlar sektorunda təhsil alıb. 1979-cu ildə AMEA-nın Qeyri-üzvi və Fiziki Kimya insti­tu­tun­da «Seolit və tərkibində seolit olan kataliza­tor­la­rın qamma şüalanması təsirinin tədqiqi» möv­zu­sunda namizədlik, 1995-ci ildə isə «Oksid və metal-oksid sistemlərinin səthində maddələrin radiasiya-katalitik parçalanma proseslərində ener­ji ötürülməsinin qanunauyğunluqları» mövzusun­da kimya elmləri doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib. A.A.Qəribov 300-ə qədər elmi əsə­rin, o cüm­lədən 28 müəlliflik şəhadətnaməsi və patentin müəllifidir. 1990-1995-ci illərdə «Müx­­təlifnövlü sis­temlərin radiasion kimyası» qru­punun rəhbəri olub. 1998-ci ildə professor adını alıb. 1995-2001-ci il­lərdə «Müxtəlifnövlü sistemlərin radiasion kimyası» laboratoriyasının, Azərbaycan EA Radiasion Tədqiqatlar sektorunun rəhbəri olub. 2002-ci ildə Azərbaycan EA Radiasiya problemləri İnstitutunun direktoru seçilib. O, 2007-ci ildən Azərbaycan MEA-nın Radiasion Kimya ixtisası üzrə müxbir üzvü, 2014-cü ildən həqiqi üzvü seçilmişdir.

Digər yazılar

MƏCİDOV ƏJDƏR ƏKBƏR OĞLU

ƏLİYEV FUAD YUSİF OĞLU

HÜSEYNOVA İRADƏ MƏMMƏD QIZI

QƏRİBOV ADİL ABDULXALIQ OĞLU

ƏZİZOV AKİF HƏMİD OĞLU

TAĞIYEV DİLQƏM BƏBİR OĞLU

RİZAYEV RAMİZ HƏSƏNQULU OĞLU

QARAYEV SİYAVUŞ FƏRHAD OĞLU

ƏLİYEVA RƏFİQƏ ƏLİRZA QIZI

MӘHӘRRӘMOV ABEL MƏMMƏDƏLİ OĞLU

FƏR­ZƏLİYEV VAQİF MƏCİD OĞLU

NAĞI­YEV TOFİQ MURTUZA OĞLU

SADIQOV KAMİL İSMAYIL OĞLU

SE­Yİ­­DOV NADİR MİR­İBRAHİM OĞLU

MƏMMƏDYAROV MƏHƏRRƏM ƏLİ OĞLU

MEH­Dİ­­­YEV SOLTAN CƏFƏR OĞLU

QULİYEV ƏLİ MU­SA OĞLU

NAĞIYEV MURTUZA FƏTULLA OĞLU

ABBASOV VAQİF MƏHƏRRƏM OĞLU

MƏMMƏDƏLİYEV YUSİF HEYDƏR OĞLU