07-06-2017
 

MÖVSÜMZADƏ MƏMMƏD MİRZƏ OĞLU

1925-ci ildə ADU-nun pedaqoji fa­kültəsinin təbiət şö­bəsinə qəbul olmuş və oranı 1930-cu ildə qurtarmışdır. 1938-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə et­miş, 1947-ci ildə professor adına layiq görülmüşdür. 1967-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü se­çilmişdir. M.M.Mövsumzadənin apardığı el­mi-tədqiqatların əsas istiqamətləri üz­vi alfa oksidlərin sintezi və onların müxtəlif çev­rilmələri və alınmış məhsulların araşdırılmasına aiddir. Prof. M.M.Mövsümzadə üzvi sintez üçün və üzvi kimyanın elmi-metodiki məsələlərinə dair 250-dən çox elmi əsərin müəllifidir. Onun 2 cilddən ibarət olan «Üzvi kimya» dərsliyi 3 dəfə nəşr edilmişdir. Onun rəhbərliyi ilə 2 kimya elmləri doktoru, 20 elmlər namizədi yetişmişdir.

Digər yazılar

ABBASOV ƏLƏDDİN DƏYYAN OĞLU

MƏMMƏDOV BƏXTİYAR ƏJDƏR OĞLU

ƏLİMƏRDANOV HAFİZ MÜTƏLLİM OĞLU

BABANLI MƏHƏMMƏD BABA OĞLU

CANİBƏYOV NAZİL FAZİL OĞLU

ƏHMƏDOV MÜBARİZ MƏCİD OĞLU

QULİYEV NOVRUZ MƏHƏMMƏD OĞLU

QULİYEV ABBASQULU MƏMMƏD OĞLU

NURİYEV ƏLİ NƏCƏFQULU

SALAHOV MUSTAFA SƏTTAR OĞLU

KƏRİMOV İSA GÜLMƏMMƏD OĞLU

QURBANOV TELMAN XUDALI OĞLU

QƏMBƏROV YUNİS HEYDƏR OĞLU

RÜSTƏMOV PAŞA HƏBİB OĞLU

BABAXANOV RAUF ƏLİMƏMMƏD OĞLU

HÜSEYNOV MUSTAFA MƏMMƏD OĞLU

DADAŞOV BİLAL ATAŞ OĞLU

MƏRDANOV MƏCİD ƏHƏD OĞLU

MÖVSÜMZADƏ MƏMMƏD MİRZƏ OĞLU

ZÜLFÜQARLI CÜMŞÜD İSMAYIL OĞLU