07-06-2017
 

MƏRDANOV MƏCİD ƏHƏD OĞLU

1934-cü il­də ADU-nun kim­ya fa­kül­təsinə daxil olmuş 1939-cu ildə fərq­lənmə dip­­lomu ilə hə­min fa­kül­­təni bitirmişdir. 1948-ci ildə o, V.V.Kuy­bı­şev adı­na Azərbaycan El­mi-Təd­qi­­qat Neft Emalı İnstitutuna (AzETNEİ) mü­hən­dis və­zifəsinə qəbul olunmuşdur. O, 1949-cu il­dən xü­su­si yanacaqlar və aşqarlar laboratoriyasının baş mü­hən­disi; 1952-ci ildən ömrünün sonuna ki­mi həmin la­boratoriyanın rəhbəri vəzifələrində çalışmışdır. M.Ə.Mər­danov 1953-cü ildə namizədlik, 1962-ci ildə isə doktorluq dissertasiyası müdafiə et­miş və 1964-cü ildə professor elmi adını almışdır. M.Ə.Mərdanov 1959-cu ildən yeni təşkil edilmiş Neft-Kimya pro­ses­ləri institutunda elmi işlər üz­rə direktorun birin­ci müavini işləmişdir. Prof. M.Ə.Mərdanovun rəh­bər­liyi ilə keçmiş SSRİ-də ilk də­fə olaraq piroliz pro­sesinin maye məhsullarından yük­­sək təmizlik də­­rəcəsinə malik tsiklopentadienin ayrılma texno­lo­­­gi­yası işlənib hazırlanmışdır. M.Ə.Mər­danov «Əmək­­dar elm xadimi» adına layiq gö­rül­müşdür. > ərbaycan ali texniki məktəblərinin xəbərləri» elmi jurnalın baş redaktoru, «Qoşa ulduz» ictimai-siyasi-beynəlxalq jurnalın və «Vışka» qəzetinin redaksiya heyətlərinin üzvü olub. Akad. S.F.Qarayev «SSRİ Neft-Kimya və Neftayırma Sənayesi Əlaçısı», «SSRİ-nin Fəxri kimyaçısı», Azərbaycanın Əməkdar Elm Xadimi adlarına layiq görülmüşdür. O, 2012-ci ildə “Şöhrət“ ordeni ilə təltif olunmuşdur. sər, 16 elmi ixtira, 5 monoqrafiyanın müəllifidir. AMEA-nın Gəncədə dərc olunan «Xəbərlər» məcmuəsinin baş redaktorudur. Alim 1996-cı ildən Gəncə şə­hər Ziyalılar Cəmiyyətinin sədri, Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə şəhər təşkilatının sədr müavinidir. F.Əliyev 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə «Tərəqqi» medalına, 2006-cı ildə Əməkdar elm xadimi adına layiq görülmüşdür.

Digər yazılar

ABBASOV ƏLƏDDİN DƏYYAN OĞLU

MƏMMƏDOV BƏXTİYAR ƏJDƏR OĞLU

ƏLİMƏRDANOV HAFİZ MÜTƏLLİM OĞLU

BABANLI MƏHƏMMƏD BABA OĞLU

CANİBƏYOV NAZİL FAZİL OĞLU

ƏHMƏDOV MÜBARİZ MƏCİD OĞLU

QULİYEV NOVRUZ MƏHƏMMƏD OĞLU

QULİYEV ABBASQULU MƏMMƏD OĞLU

NURİYEV ƏLİ NƏCƏFQULU

SALAHOV MUSTAFA SƏTTAR OĞLU

KƏRİMOV İSA GÜLMƏMMƏD OĞLU

QURBANOV TELMAN XUDALI OĞLU

QƏMBƏROV YUNİS HEYDƏR OĞLU

RÜSTƏMOV PAŞA HƏBİB OĞLU

BABAXANOV RAUF ƏLİMƏMMƏD OĞLU

HÜSEYNOV MUSTAFA MƏMMƏD OĞLU

DADAŞOV BİLAL ATAŞ OĞLU

MƏRDANOV MƏCİD ƏHƏD OĞLU

MÖVSÜMZADƏ MƏMMƏD MİRZƏ OĞLU

ZÜLFÜQARLI CÜMŞÜD İSMAYIL OĞLU