07-06-2017
 

DADAŞOV BİLAL ATAŞ OĞLU

1931-34-cü illərdə İqtisadiyyat İnstitutunun fəhlə fakültəsində təhsil almış, 1939-cu ildə ADU-nu əla qiymətlərlə bi­tirərək, aspirantura­ya da­xil olmuşdur. 1944-cü ildə namizədlik, 1957-ci ildə isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. II Dünya mü­ha­ribəsi illərində xüsusi dövlət tapşırıqlarını yerinə yetirmişdir. O, neft məhsullarından raket mühərrikləri üçün ilk dəfə iki növ səmərəli ya­nacaq və üç yeni tip katalizator almışdır. Onun kinetika və kataliz sahəsində apardığı elmi təd­qiqat işləri 224 elmi əsərdə, o cümlədən 17 müəlliflik şəhadətnaməsində öz əksini tapmış­dır. Professor B.A.Dadaşovun rəhbərliyi ilə 4 elmlər doktoru və 21 elmlər namizədi ye­tiş­dirilmişdir. 1980-ci ildə Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. Azərbaycanın «Əmək­dar elm xadimi» adına layiq görülmüşdür. Mü­haribə iştirakçısı kimi «Qafqazın müdafiəsinə görə» və digər medallarla təltif olunmuşdur.

Digər yazılar

ABBASOV ƏLƏDDİN DƏYYAN OĞLU

MƏMMƏDOV BƏXTİYAR ƏJDƏR OĞLU

ƏLİMƏRDANOV HAFİZ MÜTƏLLİM OĞLU

BABANLI MƏHƏMMƏD BABA OĞLU

CANİBƏYOV NAZİL FAZİL OĞLU

ƏHMƏDOV MÜBARİZ MƏCİD OĞLU

QULİYEV NOVRUZ MƏHƏMMƏD OĞLU

QULİYEV ABBASQULU MƏMMƏD OĞLU

NURİYEV ƏLİ NƏCƏFQULU

SALAHOV MUSTAFA SƏTTAR OĞLU

KƏRİMOV İSA GÜLMƏMMƏD OĞLU

QURBANOV TELMAN XUDALI OĞLU

QƏMBƏROV YUNİS HEYDƏR OĞLU

RÜSTƏMOV PAŞA HƏBİB OĞLU

BABAXANOV RAUF ƏLİMƏMMƏD OĞLU

HÜSEYNOV MUSTAFA MƏMMƏD OĞLU

DADAŞOV BİLAL ATAŞ OĞLU

MƏRDANOV MƏCİD ƏHƏD OĞLU

MÖVSÜMZADƏ MƏMMƏD MİRZƏ OĞLU

ZÜLFÜQARLI CÜMŞÜD İSMAYIL OĞLU