07-06-2017
 

HÜSEYNOV MUSTAFA MƏMMƏD OĞLU

1952-ci ildə ADU-nun kimya fakültəsini bitirmiş, 1957-ci ildə na­mizədlik, 1963-cü ildə isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə et­mişdir. 1980-ci ildə Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. Əsas elmi işləri «qaynar təbəqə» də xlor-üzvi birləşmələrin sintezi və onların əsasında yüksək istiliyə və odadavamlı polimer maddələrin alınması olmuşdur. Prof. M.M.Hüseynov 500-dən çox elmi əsərin, 1 monoqrafiyanın, o cümlədən 260 müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifidir. Onun rəhbərliyi ilə 10 elmlər doktoru, 90 elm­lər namizədi hazırlanmışdır. 1979-cu ildə Azərbaycanın əməkdar elm xadimi adına layiq görülmüşdür. M.Hüseynov «SSRİ ixtiraçısı» adına layiq görülmüş, «Əmək veteranı» medalı ilə təltif olunmuşdur.

Digər yazılar

ABBASOV ƏLƏDDİN DƏYYAN OĞLU

MƏMMƏDOV BƏXTİYAR ƏJDƏR OĞLU

ƏLİMƏRDANOV HAFİZ MÜTƏLLİM OĞLU

BABANLI MƏHƏMMƏD BABA OĞLU

CANİBƏYOV NAZİL FAZİL OĞLU

ƏHMƏDOV MÜBARİZ MƏCİD OĞLU

QULİYEV NOVRUZ MƏHƏMMƏD OĞLU

QULİYEV ABBASQULU MƏMMƏD OĞLU

NURİYEV ƏLİ NƏCƏFQULU

SALAHOV MUSTAFA SƏTTAR OĞLU

KƏRİMOV İSA GÜLMƏMMƏD OĞLU

QURBANOV TELMAN XUDALI OĞLU

QƏMBƏROV YUNİS HEYDƏR OĞLU

RÜSTƏMOV PAŞA HƏBİB OĞLU

BABAXANOV RAUF ƏLİMƏMMƏD OĞLU

HÜSEYNOV MUSTAFA MƏMMƏD OĞLU

DADAŞOV BİLAL ATAŞ OĞLU

MƏRDANOV MƏCİD ƏHƏD OĞLU

MÖVSÜMZADƏ MƏMMƏD MİRZƏ OĞLU

ZÜLFÜQARLI CÜMŞÜD İSMAYIL OĞLU