07-06-2017
 

BABAXANOV RAUF ƏLİMƏMMƏD OĞLU

1948-ci ildə ADU-nun kim­ya fakültəsinə daxil olmuşdur. 1953-cü ildə Azərbaycan Elm­lər Akademiyasının Neft İnstitutunda labo­rant vəzifəsində işə başlamış­dır. Həmin ildə institutun aspiranturasına daxil olmuş və 1956-cı ildə namizədlik 1966-cı ildə isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş və 1967-ci ildə professor adına layiq görülmüşdür. Prof. R.Ə.Babaxanov əsas elmi-tədqiqatları aromatik və tsikloparafin karbohidrogenləri və onların müxtəlif törəmələrinin turşu tipli katalizator iştirakında müxtəlif doymamış halogenid­lə alkilləşmə reaksiyası, reaksiyaya təsir edən amillər və onun mexanizminin öyrənilməsinə və sintez edilmiş maddələrin çevrilmə məhsullarına həsr edilmişdir. Professor R.Ə.Babaxanovun el­mi-tədqiqat işləri 1 monoqrafiya, 200-dən artıq elmi əsərdə, o cümlədən 31 müəlliflik şə­ha­dətnaməsində əksini tapmışdır.

Digər yazılar

ABBASOV ƏLƏDDİN DƏYYAN OĞLU

MƏMMƏDOV BƏXTİYAR ƏJDƏR OĞLU

ƏLİMƏRDANOV HAFİZ MÜTƏLLİM OĞLU

BABANLI MƏHƏMMƏD BABA OĞLU

CANİBƏYOV NAZİL FAZİL OĞLU

ƏHMƏDOV MÜBARİZ MƏCİD OĞLU

QULİYEV NOVRUZ MƏHƏMMƏD OĞLU

QULİYEV ABBASQULU MƏMMƏD OĞLU

NURİYEV ƏLİ NƏCƏFQULU

SALAHOV MUSTAFA SƏTTAR OĞLU

KƏRİMOV İSA GÜLMƏMMƏD OĞLU

QURBANOV TELMAN XUDALI OĞLU

QƏMBƏROV YUNİS HEYDƏR OĞLU

RÜSTƏMOV PAŞA HƏBİB OĞLU

BABAXANOV RAUF ƏLİMƏMMƏD OĞLU

HÜSEYNOV MUSTAFA MƏMMƏD OĞLU

DADAŞOV BİLAL ATAŞ OĞLU

MƏRDANOV MƏCİD ƏHƏD OĞLU

MÖVSÜMZADƏ MƏMMƏD MİRZƏ OĞLU

ZÜLFÜQARLI CÜMŞÜD İSMAYIL OĞLU