07-06-2017
 

RÜSTƏMOV PAŞA HƏBİB OĞLU

1934-cü ildə Şuşa şəhər orta mək­təbini bitirmişdir. 1937-ci ildə ADU-nun kimya fakültəsinə daxil olmuşdur. II Dünya müharibəsi başlandığı üçün vaxtından bir il qabaq dövlət imtahanlarını verərək ADU-nu 1941-ci ildə bitirmişdir. 1953-cü ildə Azərbaycan EA Kimya İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuş və dissertasiya işini əsasən Rostov Dövlət Universitetinin Qeyri-üzvi kimya kafedrasında yerinə yetirmişdir. 1957-ci ildə namizədlik, 1967-ci ildə doktorluq dissertasiya işini müdafiə etmiş və 1968-ci ildə professor adına layiq görülmüşdür. 1983-cü ildə Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. Paşa Rüstəmov 1983-cü Qeyri-üzvi kimya kafedrasının müdiri seçilmiş və 1986-cı ilə qədər bu vəzifəni tutmuşdur. Onun əsas elmi işləri sulu sulfat sistemlərinin fiziki-kimyəvi təd­qiqinə, nadir torpaq elementlərinin kimyasına aiddir. Prof. P.H.Rüstəmov 600-dən çox elmi əsər çap etdirmişdir. Onun rəhbərliyi ilə 10 elmlər doktoru, 50 elmlər namizədi yetişmişdir.

Digər yazılar

ABBASOV ƏLƏDDİN DƏYYAN OĞLU

MƏMMƏDOV BƏXTİYAR ƏJDƏR OĞLU

ƏLİMƏRDANOV HAFİZ MÜTƏLLİM OĞLU

BABANLI MƏHƏMMƏD BABA OĞLU

CANİBƏYOV NAZİL FAZİL OĞLU

ƏHMƏDOV MÜBARİZ MƏCİD OĞLU

QULİYEV NOVRUZ MƏHƏMMƏD OĞLU

QULİYEV ABBASQULU MƏMMƏD OĞLU

NURİYEV ƏLİ NƏCƏFQULU

SALAHOV MUSTAFA SƏTTAR OĞLU

KƏRİMOV İSA GÜLMƏMMƏD OĞLU

QURBANOV TELMAN XUDALI OĞLU

QƏMBƏROV YUNİS HEYDƏR OĞLU

RÜSTƏMOV PAŞA HƏBİB OĞLU

BABAXANOV RAUF ƏLİMƏMMƏD OĞLU

HÜSEYNOV MUSTAFA MƏMMƏD OĞLU

DADAŞOV BİLAL ATAŞ OĞLU

MƏRDANOV MƏCİD ƏHƏD OĞLU

MÖVSÜMZADƏ MƏMMƏD MİRZƏ OĞLU

ZÜLFÜQARLI CÜMŞÜD İSMAYIL OĞLU