07-06-2017
 

QURBANOV TELMAN XUDALI OĞLU

1955-1960-cı illərdə ADU-nun kimya fa­kü­l­­­­tə­si­nin tələbəsi ol­­­­­­muş­d­ur. 1968-ci ildə namizədlik, 1982-ci il­də doktorluq disserta­si­­­­yasını mü­­­da­fiə etmiş­dir. 1989-cu ildə Azər­­bay­can SSR EA-nin müxbir üzvi seçilmişdir. Prof. T.X.Qur­­banovun elmi tədqiqatları keçid ele­­­ment­­­l­ərinin kompleks birləşmələrinə aid­­dir. T.X.Qur­­banov 135 elmi əsərin, o cüm­lədən 45 mü­əl­­liflik şəha­dət­na­məsinin, 1 monoqra­fi­yanın  mü­əl­­lifidir. Pr­of.­­­T.X.Qurbanovun rəh­bərliyi ilə 1 elm­­­lər doktoru, 12 elmlər namizədi hazırlanmışdır.

Digər yazılar

ABBASOV ƏLƏDDİN DƏYYAN OĞLU

MƏMMƏDOV BƏXTİYAR ƏJDƏR OĞLU

ƏLİMƏRDANOV HAFİZ MÜTƏLLİM OĞLU

BABANLI MƏHƏMMƏD BABA OĞLU

CANİBƏYOV NAZİL FAZİL OĞLU

ƏHMƏDOV MÜBARİZ MƏCİD OĞLU

QULİYEV NOVRUZ MƏHƏMMƏD OĞLU

QULİYEV ABBASQULU MƏMMƏD OĞLU

NURİYEV ƏLİ NƏCƏFQULU

SALAHOV MUSTAFA SƏTTAR OĞLU

KƏRİMOV İSA GÜLMƏMMƏD OĞLU

QURBANOV TELMAN XUDALI OĞLU

QƏMBƏROV YUNİS HEYDƏR OĞLU

RÜSTƏMOV PAŞA HƏBİB OĞLU

BABAXANOV RAUF ƏLİMƏMMƏD OĞLU

HÜSEYNOV MUSTAFA MƏMMƏD OĞLU

DADAŞOV BİLAL ATAŞ OĞLU

MƏRDANOV MƏCİD ƏHƏD OĞLU

MÖVSÜMZADƏ MƏMMƏD MİRZƏ OĞLU

ZÜLFÜQARLI CÜMŞÜD İSMAYIL OĞLU