07-06-2017
 

KƏRİMOV İSA GÜLMƏMMƏD OĞLU

ADU-nun kimya fa­kül­tə­sində təhsil almış, M.V.Lo­monosov adına Mos­kva Dövlət Universitetinin aspiran­tu­rasında oxu­muşdur. 1954-cü ildə nami­zəd­lik, 1970-ci ildə isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək, kimya elmləri doktoru dərəcəsini almışdır. 1980-ci ildə kimyəvi fizika ixtisası üzrə Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. Prof.İ.G.Kərimovun əsas tədqiqatları yarımkeçiricilərin istilik və maqnit xassələrinin aşağı temperaturlarda öyrənilməsinə aiddir. Onun apardığı tədqiqatların nəticələri monoqrafiyada və 300-dən çox əsərdə öz əksinin tapmışdır. Onun rəhbərliyi ilə 6 elmlər namizədi hazırlanmışdır.

Digər yazılar

ABBASOV ƏLƏDDİN DƏYYAN OĞLU

MƏMMƏDOV BƏXTİYAR ƏJDƏR OĞLU

ƏLİMƏRDANOV HAFİZ MÜTƏLLİM OĞLU

BABANLI MƏHƏMMƏD BABA OĞLU

CANİBƏYOV NAZİL FAZİL OĞLU

ƏHMƏDOV MÜBARİZ MƏCİD OĞLU

QULİYEV NOVRUZ MƏHƏMMƏD OĞLU

QULİYEV ABBASQULU MƏMMƏD OĞLU

NURİYEV ƏLİ NƏCƏFQULU

SALAHOV MUSTAFA SƏTTAR OĞLU

KƏRİMOV İSA GÜLMƏMMƏD OĞLU

QURBANOV TELMAN XUDALI OĞLU

QƏMBƏROV YUNİS HEYDƏR OĞLU

RÜSTƏMOV PAŞA HƏBİB OĞLU

BABAXANOV RAUF ƏLİMƏMMƏD OĞLU

HÜSEYNOV MUSTAFA MƏMMƏD OĞLU

DADAŞOV BİLAL ATAŞ OĞLU

MƏRDANOV MƏCİD ƏHƏD OĞLU

MÖVSÜMZADƏ MƏMMƏD MİRZƏ OĞLU

ZÜLFÜQARLI CÜMŞÜD İSMAYIL OĞLU