07-06-2017
 

SALAHOV MUSTAFA SƏTTAR OĞLU

Qorki Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə qəbul olmuş və fiziki-kimya ixtisasını seçmişdir. İnstitutu bitirdikdən sonra M.S.Sa­lahov 1955-ci il­də Sumqayıtda Sintetik Kauçuk zavodunda işləməyə başlamış və Azərbaycan EA Neft institutunun aspiranturasına daxil olmuşdur. M.S.Salahov 1964-cü ildə namizədlik, 1974-cü ildə isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş və 1979-cu ildən professor adına layiq görülmüşdür. O, 2001-ci ildən AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. Onun əsas elmi istiqaməti Dils-Alder və «EH» reaksiyala­rının plan-qeyri-simmetrik dienofillər sırasında və həmçinin tsik­loolifenlərin bromlaşma və epoksidləşmə reaksiyalarının stereokimyası, ki­netikası, mexanizmi və stereospesifiklik xü­susiyyətlərinə həsr edilmişdir. M.S.Salahovun əldə etdiyi elmi nailiyyətlər 550-dən çox elmi əsərdə əks olunmuşdur. Onun rəhbərliyi ilə 31 elmlər namizədi və 2 elmlər doktoru hazırlanmışdır. Polimer Materialları İnstitutunun laboratoriya müdiridir.

Digər yazılar

ABBASOV ƏLƏDDİN DƏYYAN OĞLU

MƏMMƏDOV BƏXTİYAR ƏJDƏR OĞLU

ƏLİMƏRDANOV HAFİZ MÜTƏLLİM OĞLU

BABANLI MƏHƏMMƏD BABA OĞLU

CANİBƏYOV NAZİL FAZİL OĞLU

ƏHMƏDOV MÜBARİZ MƏCİD OĞLU

QULİYEV NOVRUZ MƏHƏMMƏD OĞLU

QULİYEV ABBASQULU MƏMMƏD OĞLU

NURİYEV ƏLİ NƏCƏFQULU

SALAHOV MUSTAFA SƏTTAR OĞLU

KƏRİMOV İSA GÜLMƏMMƏD OĞLU

QURBANOV TELMAN XUDALI OĞLU

QƏMBƏROV YUNİS HEYDƏR OĞLU

RÜSTƏMOV PAŞA HƏBİB OĞLU

BABAXANOV RAUF ƏLİMƏMMƏD OĞLU

HÜSEYNOV MUSTAFA MƏMMƏD OĞLU

DADAŞOV BİLAL ATAŞ OĞLU

MƏRDANOV MƏCİD ƏHƏD OĞLU

MÖVSÜMZADƏ MƏMMƏD MİRZƏ OĞLU

ZÜLFÜQARLI CÜMŞÜD İSMAYIL OĞLU