07-06-2017
 

MƏCİDOV ƏJDƏR ƏKBƏR OĞLU

ADU-nun kimya fakültəsini bitirmişdir. 1966-cı ildə SSRİ EA KFİ-də «Stabil radikalların və ion-radikalların iştirakı ilə oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları» mövzusunda nami­zəd­lik, 1984-cü ildə isə Qeyri-üzvü kim­ya institutunda «Paramaqnit liqandlarla metal kompleksləri» mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1985-ci ildə professor adına layiq görülmüşdür. İlk dəfə olaraq tərkibində stabil nitroksil radikalı saxlayan paramaqnit liqandlı (Şiff əsaslı, karboksilatlı, ksantokenatlı və s.) metalların kristallik kompleks birləşmələri sintez edilmişdir. Prof. Ə.Ə.Məcidov 226 elmi əsərlərin müəllifidir. Onun rəhbərliyi ilə 15 elmlər namizədi yetişdirilmişdir. 2001-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü, 2017-ci ildə isə AMEA-nın həqiqi üzvü seçilmişdir.

Digər yazılar

MƏCİDOV ƏJDƏR ƏKBƏR OĞLU

ƏLİYEV FUAD YUSİF OĞLU

HÜSEYNOVA İRADƏ MƏMMƏD QIZI

QƏRİBOV ADİL ABDULXALIQ OĞLU

ƏZİZOV AKİF HƏMİD OĞLU

TAĞIYEV DİLQƏM BƏBİR OĞLU

RİZAYEV RAMİZ HƏSƏNQULU OĞLU

QARAYEV SİYAVUŞ FƏRHAD OĞLU

ƏLİYEVA RƏFİQƏ ƏLİRZA QIZI

MӘHӘRRӘMOV ABEL MƏMMƏDƏLİ OĞLU

FƏR­ZƏLİYEV VAQİF MƏCİD OĞLU

NAĞI­YEV TOFİQ MURTUZA OĞLU

SADIQOV KAMİL İSMAYIL OĞLU

SE­Yİ­­DOV NADİR MİR­İBRAHİM OĞLU

MƏMMƏDYAROV MƏHƏRRƏM ƏLİ OĞLU

MEH­Dİ­­­YEV SOLTAN CƏFƏR OĞLU

QULİYEV ƏLİ MU­SA OĞLU

NAĞIYEV MURTUZA FƏTULLA OĞLU

ABBASOV VAQİF MƏHƏRRƏM OĞLU

MƏMMƏDƏLİYEV YUSİF HEYDƏR OĞLU