07-06-2017
 

NURİYEV ƏLİ NƏCƏFQULU

1948-ci il­d­ə ADU-nun kimya fa­kültəsinə daxil olmuş, III kursdan Qorki Döv­lət Universitetinin kim­ya fakültəsinə gön­də­rilmişdir. 1953-cü il­­­də oranı analitik kim­ya ixtisası üzrə mü­vəffəqiyyətlə bitirən Ə.Nu­­ri­­­yev 1954-cü ildə Azərbaycan SSR EA Kimya İns­­titutunda işə qəbul olunmuşdur. 1963-cü ildə na­­mizədlik, 1972-ci ildə isə doktorluq disserta­si­­yası müdafiə etmişdir. 2007-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. O, ilk dəfə olaraq Azərbaycanın bü­tün neft mədənlərində neft-lay suları-süxur sis­­temində nadir və radioaktiv ele­­mentlərin pay­­­lanmasını öyrənərkən onların miq­rasiya, sə­­­pə­­lənmə və toplanmasının qa­nu­­na­uyğunluq­la­rını müəyyən etmişdir. Prof. Ə.Nu­­riyevin apar­dığı tədqiqatlar 250 elmi əsərdə öz əksini tap­­mışdır. Onun rəhbərliyi ilə 12 elmlər na­­mi­­zədi, 2 elm­lər dok­toru mü­dafiə et­mişdir.

Digər yazılar

ABBASOV ƏLƏDDİN DƏYYAN OĞLU

MƏMMƏDOV BƏXTİYAR ƏJDƏR OĞLU

ƏLİMƏRDANOV HAFİZ MÜTƏLLİM OĞLU

BABANLI MƏHƏMMƏD BABA OĞLU

CANİBƏYOV NAZİL FAZİL OĞLU

ƏHMƏDOV MÜBARİZ MƏCİD OĞLU

QULİYEV NOVRUZ MƏHƏMMƏD OĞLU

QULİYEV ABBASQULU MƏMMƏD OĞLU

NURİYEV ƏLİ NƏCƏFQULU

SALAHOV MUSTAFA SƏTTAR OĞLU

KƏRİMOV İSA GÜLMƏMMƏD OĞLU

QURBANOV TELMAN XUDALI OĞLU

QƏMBƏROV YUNİS HEYDƏR OĞLU

RÜSTƏMOV PAŞA HƏBİB OĞLU

BABAXANOV RAUF ƏLİMƏMMƏD OĞLU

HÜSEYNOV MUSTAFA MƏMMƏD OĞLU

DADAŞOV BİLAL ATAŞ OĞLU

MƏRDANOV MƏCİD ƏHƏD OĞLU

MÖVSÜMZADƏ MƏMMƏD MİRZƏ OĞLU

ZÜLFÜQARLI CÜMŞÜD İSMAYIL OĞLU