07-06-2017
 

QULİYEV ABBASQULU MƏMMƏD OĞLU

1957-ci ildə ADU-nun kim­­ya fakültəsinə qə­bul olmuş­dur. 1964-1968-ci il­lərdə SSRİ EA Yük­sək Molekullu Bir­ləş­mələr İnstitutunun as­piranturasına da­­xil ol­muşdur. 1970-ci ildə namizədlik, 1987-ci il­də isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş, 1989-cu ildə professor adına layiq görülmüşdür. Onun əsas tədqiqat obyekti funksionaləvəzli viniltsiklopropanların birləşmə və izomerizasion po­limerləşmə reaksiyalarının elmi əsaslarının ya­radılması, karben və tsiklopropan kimyasının inkişaf etdirilməsindən ibarətdir. Onun apardığı elmi tədqiqatların nəticələri 200-dən artıq elmi əsərdə öz ifadəsini tapmışdır.

Digər yazılar

ABBASOV ƏLƏDDİN DƏYYAN OĞLU

MƏMMƏDOV BƏXTİYAR ƏJDƏR OĞLU

ƏLİMƏRDANOV HAFİZ MÜTƏLLİM OĞLU

BABANLI MƏHƏMMƏD BABA OĞLU

CANİBƏYOV NAZİL FAZİL OĞLU

ƏHMƏDOV MÜBARİZ MƏCİD OĞLU

QULİYEV NOVRUZ MƏHƏMMƏD OĞLU

QULİYEV ABBASQULU MƏMMƏD OĞLU

NURİYEV ƏLİ NƏCƏFQULU

SALAHOV MUSTAFA SƏTTAR OĞLU

KƏRİMOV İSA GÜLMƏMMƏD OĞLU

QURBANOV TELMAN XUDALI OĞLU

QƏMBƏROV YUNİS HEYDƏR OĞLU

RÜSTƏMOV PAŞA HƏBİB OĞLU

BABAXANOV RAUF ƏLİMƏMMƏD OĞLU

HÜSEYNOV MUSTAFA MƏMMƏD OĞLU

DADAŞOV BİLAL ATAŞ OĞLU

MƏRDANOV MƏCİD ƏHƏD OĞLU

MÖVSÜMZADƏ MƏMMƏD MİRZƏ OĞLU

ZÜLFÜQARLI CÜMŞÜD İSMAYIL OĞLU