07-06-2017
 

QULİYEV NOVRUZ MƏHƏMMƏD OĞLU

1974-cü ildə ADU-nun kimya fakültəsini, 1977-сi ildə SSRİ Elmlər Akademiyasının A.N.Bax adına Biokimya İnstitutunun aspiranturasını bitirmişdir. 1978-ci ildə biologiya elmləri namizədi, 1992-ci ildə biologiya elmləri doktoru alimlik dərəcələrini almışdır. 2001-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir İlk dəfə olaraq bitki mənşəli karboanhidraza fermentini kristal şəklində almış, fermentin struktur-funksional təşkilini hərtərəfli öyrənmiş və dördüncü quruluşunun molekulyar modelini təklif etmişdir. N.Quliyev 170 elmi əsərin, o cümlədən Moskvanın «Nauka» nəşriyyatında çap olunmuş (1990) monoqrafiyanın müəllifidir. N.Quliyevin elmi rəhbərliyi ilə 7 fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır. 1995-2005-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı olub. 2005-ci ildən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavinidir.

Digər yazılar

ABBASOV ƏLƏDDİN DƏYYAN OĞLU

MƏMMƏDOV BƏXTİYAR ƏJDƏR OĞLU

ƏLİMƏRDANOV HAFİZ MÜTƏLLİM OĞLU

BABANLI MƏHƏMMƏD BABA OĞLU

CANİBƏYOV NAZİL FAZİL OĞLU

ƏHMƏDOV MÜBARİZ MƏCİD OĞLU

QULİYEV NOVRUZ MƏHƏMMƏD OĞLU

QULİYEV ABBASQULU MƏMMƏD OĞLU

NURİYEV ƏLİ NƏCƏFQULU

SALAHOV MUSTAFA SƏTTAR OĞLU

KƏRİMOV İSA GÜLMƏMMƏD OĞLU

QURBANOV TELMAN XUDALI OĞLU

QƏMBƏROV YUNİS HEYDƏR OĞLU

RÜSTƏMOV PAŞA HƏBİB OĞLU

BABAXANOV RAUF ƏLİMƏMMƏD OĞLU

HÜSEYNOV MUSTAFA MƏMMƏD OĞLU

DADAŞOV BİLAL ATAŞ OĞLU

MƏRDANOV MƏCİD ƏHƏD OĞLU

MÖVSÜMZADƏ MƏMMƏD MİRZƏ OĞLU

ZÜLFÜQARLI CÜMŞÜD İSMAYIL OĞLU