07-06-2017
 

ƏHMƏDOV MÜBARİZ MƏCİD OĞLU

1962-ci ildə Qeyri-üzvi kimya ixtisası üzrə ADU-nu bitirib. 1973-cü ildə aspiranturanı bitirmişdir. 1974-cü ildə «Reduksiyaedici qazın tərkibinin kükürd anhidridlərdən elementar kükürd alınması prosesinə təsiri» mövzusunda namizədlik, 1990-cı ildə isə «Yüksək qatılıqlı kükürd qazından elementar kükürd alınmasının fiziki kimyəvi əsasları və emalı texnologiyası» mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1991-ci ildə professor adına layiq görülmüşdür. Prof. M.M. Əhmədovun əsas elmi istiqaməti filiz və qeyri-filiz faydalı qazıntılarının və sənaye tullantılarının kompleks emalının texnologiyasının yaradılması olmuşdur. M.M.Əhmədov 300-dən çox elmi məqalənin, 16 müəllif şəhadətnaməsi və patentlərin müəllifidir. Onun rəhbərliyi altında 10 elmlər namizədi hazırlanmışdır. 2001-ci ildə AMEA-nin müxbir üzvü seçilmişdir.

Digər yazılar

ABBASOV ƏLƏDDİN DƏYYAN OĞLU

MƏMMƏDOV BƏXTİYAR ƏJDƏR OĞLU

ƏLİMƏRDANOV HAFİZ MÜTƏLLİM OĞLU

BABANLI MƏHƏMMƏD BABA OĞLU

CANİBƏYOV NAZİL FAZİL OĞLU

ƏHMƏDOV MÜBARİZ MƏCİD OĞLU

QULİYEV NOVRUZ MƏHƏMMƏD OĞLU

QULİYEV ABBASQULU MƏMMƏD OĞLU

NURİYEV ƏLİ NƏCƏFQULU

SALAHOV MUSTAFA SƏTTAR OĞLU

KƏRİMOV İSA GÜLMƏMMƏD OĞLU

QURBANOV TELMAN XUDALI OĞLU

QƏMBƏROV YUNİS HEYDƏR OĞLU

RÜSTƏMOV PAŞA HƏBİB OĞLU

BABAXANOV RAUF ƏLİMƏMMƏD OĞLU

HÜSEYNOV MUSTAFA MƏMMƏD OĞLU

DADAŞOV BİLAL ATAŞ OĞLU

MƏRDANOV MƏCİD ƏHƏD OĞLU

MÖVSÜMZADƏ MƏMMƏD MİRZƏ OĞLU

ZÜLFÜQARLI CÜMŞÜD İSMAYIL OĞLU